Zatrudnianie cudzoziemców 2021

TOP 6 aspektów legalizacji zatrudnienia obcokrajowców spoza UE

Zatrudnianie cudzoziemców w 2021 jest związane z dodatkowymi formalnościami dla agencji pracy tymczasowej ich zatrudniającej. Jakimi?

1. Wyrobienie zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Jeżeli agencja zatrudnia obcokrajowców spoza Unii Europejskiej to musi się liczyć z dodatkowymi formalnościami. Chcąc zatrudniać obywateli Ukrainy do pracy na terytorium rzeczypospolitej polskiej agencja musi złożyć do właściwego powiatowego urzędu pracy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Cały proces można przeprowadzić przez Internet na stronie www.praca.gov.pl. Warto pamiętać, że Ukraińców obowiązuje uproszczona procedura zatrudniania osób spoza UE. Zatrudnianie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej i Ukrainy (np. Białorusinów, czy Mołdawian) wymaga wyrobienia zezwolenia na pracę obcokrajowca. W celu wykonywania pracy przez cudzoziemca, w zależności od czasu pobytu należy złożyć inne zezwolenie na pracę (czy pracę sezonową).

2. Zawarcie pisemnej umowy z cudzoziemcem

Na podstawie informacji zawartych w złożonym zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu należy zawrzeć z cudzoziemcem umowę. Obowiązkiem pracodawcy jest przetłumaczenie umowy na język cudzoziemca i przedstawienie mu umowy w języku, który cudzoziemiec rozumie (zapisy muszą być dla niego w pełni zrozumiałe). Dlatego najlepiej posiadać dwujęzyczny szablon umowy. Dane na umowie muszą zgadzać się z danymi podanymi na oświadczeniu, czy zezwoleniu na pracę. Należy pamiętać, że zatrudnianie cudzoziemców poprzez agencję pracy tymczasowej zobowiązuje agencję skierować obcokrajowca do pracodawcy i miejsca pracy określonego w dokumencie legalizacji zatrudnienia i na określonych w tym dokumencie warunkach. Na koniec kopię sporządzonej umowy należy przekazać cudzoziemcowi.

3. Udostępnienie cudzoziemcowi jednej kopii oświadczenia lub zezwolenia na pracę

Po otrzymaniu zezwolenia na pracę cudzoziemca, czy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi należy przekazać mu kopię dokumentu legalizacji pracy.

4. Informowanie cudzoziemca o wszystkich działaniach dotyczących jego pozwolenia na pracę

Obcokrajowiec musi być poinformowany o wszystkich działaniach, które dotyczą sytuacji jego legalizacji jego pobytu, czy pracy. Przede wszystkim jest to decyzja o wydaniu dokumentu legalizacji w celu wykonywania pracy, jego przedłużeniu, odmowie wydania, czy uchyleniu wydania.

5. Zatrudnianie cudzoziemców na umowę o pracę

Należy pamiętać, że zatrudniając cudzoziemców należy wynagradzać ich adekwatnie do stawek Polaków na tym samym stanowisku. Ponieważ jeśli pracodawca płaci mniej cudzoziemcom, to jest to uznawane za dyskryminację. Oczywiście obowiązują nas analogiczne zasady jak podczas zatrudniania obywateli Polski – zatrudnianie cudzoziemców wymaga pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, a jeśli praca spełnia warunki, w których powinna być zawarta umowa o pracę, nie należy zawierać umów cywilnoprawnych. Ze względu na to należy również przestrzegać ustalonego w umowie czasu pracy, wynagrodzenia oraz przepisów BHP.

6. Zatrudnianie cudzoziemców: obowiązki agencji względem urzędu

Agencja ma na to 7 dni, żeby poinformować wojewodę o:

  • zmianie siedziby, miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu,
  • zmiany właściciela zakładu pracy (całego lub części),
  • sytuacji, w której cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę, przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące lub zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę (zawiadomienie o podjęciu / niepodjęciu pracy).

Przeczytaj również:

Jeżeli zatrudniasz obcokrajowców zobacz jak możesz usprawnić swoją pracę z systemem HRappka, z którym szybko wygenerujesz wszystkie dokumenty potrzebne do legalizacji zatrudnienia i pobytu obcokrajowców. Co więcej, nasz system poinformuje Cię o kończącej się ważności wiz, zezwoleń, czy oświadczeń obcokrajowców. Zatrudniaj obcokrajowców z systemem HRappka – dowiedz się więcej lub wypróbuj 14-dniowy okres próbny.

System HRappka usprawnia kluczowe procesy związane
z zatrudnieniem oraz legalizacją cudzoziemców.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej lub zostaw nam swój numer telefonu – oddzwonimy!