Agencja pracy tymczasowej zatrudniająca obcokrajowców musi liczyć się z dodatkowymi obowiązkami, jakie wiążą się z zatrudnianiem cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Jakimi?

1. Wyrobienie zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Jeżeli agencja zatrudnia obcokrajowców spoza Unii Europejskiej to musi się liczyć z dodatkowymi formalnościami. Chcąc zatrudniać obywateli Ukrainy agencja musi złożyć do właściwego urzędu oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Cały proces można przeprowadzić przez internet na stronie www.praca.gov.pl. Ukraińców obowiązuje uproszczona procedura zatrudniania osób spoza UE. Jeżeli agencja chce zatrudniać obcokrajowców spoza Unii Europejskiej i Ukrainy (np. Białorusinów, czy Mołdawian) to musi wyrobić zezwolenie na pracę obcokrajowca. W zależności od czasu pobytu należy złożyć inne zezwolenie. 

2. Zawarcie pisemnej umowy z cudzoziemcem

Na podstawie informacji zawartych w złożonym zezwoleniu lub oświadczeniu należy zawrzeć z cudzoziemcem umowę. Wymagane jest przetłumaczenie umowy na język cudzoziemca i przedstawienie mu umowy w języku, który cudzoziemiec rozumie (zapisy muszą być dla niego w pełni zrozumiałe). Najlepiej więc posiadać dwujęzyczny szablon umowy. Dane na umowie muszą zgadzać się z danymi podanymi na oświadczeniu, czy zezwoleniu. Należy pamiętać, że agencja pracy tymczasowej musi skierować obcokrajowca do pracodawcy i miejsca pracy określonego w dokumencie legalizacji zatrudnienia i na określonych w tym dokumencie warunkach. Kopie sporządzonej umowy należy przekazać cudzoziemcowi.

3. Udostępnienie cudzoziemcowi jednej kopii oświadczenia lub zezwolenia na pracę

Po otrzymaniu zezwolenia na pracę cudzoziemca, czy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi należy przekazać mu kopię dokumentu legalizacji pracy.

4. Informowanie cudzoziemca o wszystkich działaniach dotyczących jego pozwolenia na pracę

Obcokrajowiec musi być poinformowany o wszystkich działaniach, które dotyczą sytuacji jego legalizacji jego pobytu, czy pracy. Jest to m.in. decyzja o wydaniu dokumentu legalizacji zatrudnienia, jego przedłużeniu, odmowie wydania, czy uchyleniu wydania.

5. Zatrudnianie cudzoziemców na umowę o pracę

Należy pamiętać, że zatrudniając cudzoziemców należy wynagradzać ich adekwatnie do stawek Polaków na tym samym stanowisku. Płacenie mniej cudzoziemcom jest uznawane za dyskryminację. Oczywiście obowiązują nas analogiczne zasady jak podczas zatrudniania obywateli Polski – zatrudniając cudzoziemca należy posiadać pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, a jeśli praca spełnia warunki, w których powinna być zawarta umowa o pracę, nie należy zawierać umów cywilnoprawnych. Należy również przestrzegać ustalonego w umowie czasu pracy, wynagrodzenia oraz przepisów BHP.

6. Obowiązki agencji zatrudniającej cudzoziemców względem urzędu

Agencja ma na to 7 dni na poinformowanie wojewody o:

  • zmianie siedziby, miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu,
  • zmiany właściciela zakładu pracy (całego lub części),
  • sytuacji, w której cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę, przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące lub zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę (zawiadomienie o podjęciu / niepodjęciu pracy).

Przeczytaj również:

Jeżeli zatrudniasz obcokrajowców zobacz jak możesz usprawnić swoją pracę z systemem HRappka, z którym szybko wygenerujesz wszystkie dokumenty potrzebne do legalizacji zatrudnienia i pobytu obcokrajowców. Co więcej, nasz system poinformuje Cię o kończącej się ważności wiz, zezwoleń, czy oświadczeń obcokrajowców. Zatrudniaj obcokrajowców z systemem HRappka – dowiedz się więcej lub wypróbuj 14-dniowy okres próbny.