Podstawowym dokumentem, na podstawie którego możemy zatrudnić obcokrajowca jest zezwolenie na prace. Jest to dokument zaświadczający o uprawnieniu cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy do podjęcia legalnej pracy na terenie RP. Jest on wydawany przez właściwego wojewodę na czas określony w dokumencie, jednak nie dłuższy niż 3 lata. To pracodawca może wystąpić o wydanie zezwolenia na pracę, a nie pracownik.

Kogo możemy zatrudnić bez zezwolenia na pracę?

Odpowiedź na to pytanie reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak również rozporządzenie wykonawcze Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z powyższym z posiadania zezwolenia na pracę w Polsce zwolnieni są obcokrajowcy:

 • obywatele państw członkowskich EU,
 • obywatele Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • posiadający zezwolenie na pobyt stały,
 • posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • posiadający status uchodźcy,
 • którym udzielono ochrony uzupełniającej
 • posiadający zgodę na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych,
 • posiadający zgodę na pobyt tolerowany,
 • korzystający z ochrony czasowej,
 • członkowie rodziny osób, o których mowa w powyższych punktach,
 • posiadający jednolite zezwolenie na po
 • studenci studiów stacjonarnych, lub uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich odbywanych w Polsce.

Jakie są koszty uzyskania zezwolenia na pracę obcokrajowca?

 • 50 złotych – za pozwolenie na pracę poniżej 3 miesięcy,
 • 100 złotych – za pozwolenie powyżej 3 miesięcy,
 • 200 złotych – w przypadku realizacji usługi eksportowej (delegowanie na terytorium RP).

Na podstawie jakich umów można zatrudnić obcokrajowca?

Pracodawca może zatrudnić cudzoziemca na podstawie zarówno umowy o pracę jak i umowy cywilnoprawnej. Należy jednak pamiętać o konieczności zawarcia umowy w formie pisemnej jako, że jest to jeden z warunków uznania pracy za legalną i jest ona sprawdzana podczas kontroli legalności zatrudnienia. Dopuszczalne formy zatrudnienia cudzoziemców:

 1. umowa o pracę:
  • na czas określony lub na czas nieokreślony,
 2. umowa cywilnoprawna:
  • umowa zlecenie lub umowa o dzieło.
 3. pilnowanie dat ważności powyższych dokumentów,
 4. szybki dostęp do umów zawartych z cudzoziemcem w celu weryfikacji czy został on zatrudniony na warunkach i stanowisku określonym w zezwoleniu na pracę.

Kontrola legalności zatrudnienia

Kontrola legalności zatrudnienia może przeprowadzić Straż Graniczna lub Państwowa Inspekcja Pracy. Program HRappka w znacznym stopniu ułatwia pracodawcy kontrolowanie niezbędnych dokumentów w celu wykazania legalności zatrudnienia obcokrajowca:

 1. załączanie wizy, paszportu lub innych dokumentów uprawniających pracownika do pobytu na terenie Polski,
 2. załączanie dokumentów, na podstawie których obcokrajowiec został zatrudniony:
  • karta pobytu,
  • zezwolenie wojewody,
  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • zezwolenie Typ A.