Legalizacja cudzoziemców – TOP zmian w przepisach

W roku 2020 i 2022 w życie weszły nowe przepisy, które dotyczą legalizacji pracy cudzoziemców w Polsce. Niektóre z nich ułatwiły proces legalizacji pobytu i dostępu do rynku pracy dla cudzoziemców. Natomiast z drugiej strony, pojawia się niepewność, związana z obostrzeniami spowodowanymi pandemią COVID-19. Czego należy oczekiwać w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w trakcie trwania pandemii? Na jakiej podstawie można wystąpić o zezwolenie na pobyt czasowy? Czy legalizacja pobytu będzie możliwa?

Testuj bez opłat moduł legalizacji cudzoziemców >>

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, od 24.02.2022 obywateli tego kraju obowiązują nowe przepisy legalizacyjne. Aktualne informacje dostępne w artykule "Jak zatrudnić obywatela Ukrainy – nowa specustawa 12.03.2022".

Zezwolenie na pobyt i zezwolenie na pracę w 2021 i 2022 – zmiany przepisów

Zmiana terminu składania wniosków o zezwolenie

Kluczową modyfikacją w związku z legalizacją pobytu i pracy osób z zagranicy w Polsce, była zmiana terminu składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz przedłużenie legalności pobytu i pracy na podstawie wiz, dokumentów lub ruchu bezwizowego. Dotyczy to osób, które w marcu 2020 roku, w dniu ogłoszenia stanu zagrożenia związanego z COVID, przebywały w Polsce na legalnych zasadach (np. w ramach ruchu bezwizowego).

Takie zmiany pozytywnie wpłynęły na kwestię legalizacji pobytu cudzoziemca i wykonywania pracy w Polsce, ponieważ pozwoliły zachować ciągłość zatrudnienia cudzoziemców, nawet jeśli komuś w trakcie pandemii skończyła się ważność dokumentów. Na podstawie tarczy antykryzysowej taka osoba może legalnie zostać i pracować w Polsce.

Zmiany będą obowiązywać do 30-go dnia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego. Na mocy prawa zostają przedłużone ważności:

Ponadto zostały przesunięte terminy na opuszczenie Polski przez cudzoziemca oraz dobrowolnego powrotu określonego w decyzjach o zobowiązaniu do powrotu.

Zatrudnienie cudzoziemców bez zezwolenia na pracę

W 2021 roku ułatwione zostały kwestie legalizacji zatrudnienia, dzięki którym można zatrudnić cudzoziemców bez zezwolenia na pracę. Dotyczy to osób posiadających wizę humanitarną. Zmiana ta była głównie kierowana do osób z Białorusi. Dodatkowo uproszczono proces przenoszenia firmy z Białorusi do Polski w ramach wiz Poland Business Harbour.

Zmiany przepisów nie ominęły też branży medycznej. Od teraz wykonywanie pracy dla lekarzy, pielęgniarek i pracowników medycznych z zagranicy jest legalne, nie ma potrzeby składania wniosku o zezwolenie o pracę.

Od 24.02.2022 roku – w związku z wybuchem wojny na Ukrainie, w życie weszła ustawa na mocy, której obywatele Ukrainy są zwolnieni z obowiązaniu posiadania zezwolenia na pracę. Pracodawca może zatrudnić takie osoby (jeżeli przebywają w Polsce legalnie) na Powiadomieniu o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy.

Przeczytaj więcej: Zatrudnienie Ukraińca 2022 Q&A

Wyrabianie wiz

Zmienił się proces wyrabiania wiz w celu wykonywania pracy pod względem miejsca wydawania. Jeśli do tej pory wyrabiać wizę można było tylko w kraju pochodzenia, to teraz wizy wydają w kraju pobytu czasowego.

Do zmian w przepisach należy rozszerzenia wniosku o wydanie roboczej wizy. Wniosek ten powinien teraz zawierać informacje na temat zezwolenia o pracę. Można go złożyć dopiero po otrzymaniu zezwolenia.

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

Jeśli w trakcie trwania stanu epidemicznego kończy się ważność: zezwolenia na pracępracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu pracy to automatycznie zostają one przedłużone (do 30-go dnia po odwołaniu stanu zagrożenia).

Co więcej, jeśli podmiot powierzający wykonanie pracy korzysta z rozwiązań tarczy antykryzysowej, to może zmienić warunki zatrudnienia cudzoziemca bez wniosków o nowe zezwolenia czy oświadczenia. Tyczy się to zezwoleń na pobyt czasowy i pracę oraz pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Legalizacja pracy cudzoziemców w 2021/2022 a COVID: kwarantanna w Polsce

OD 28 marca 2022 roku zniesiony został obowiązek legitymowania się podczas przekraczania granicy certyfikatami szczepienia, wykonywania testów w kierunku COVID. oraz odbywania kwarantanny.

Najnowsze informacje na temat zmian dostępne są na rządowej stronie serwisu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiany w przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców – ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r.

29 stycznia 2022 roku w życie weszła ustawa, dzięki której zatrudnianie niektórych grup cudzoziemców będzie łatwiejsze. Na jej mocy usprawnione zostaną procesy wydawania zezwoleń jednolitych (na pobyt i pracę):

 • do uzyskania zezwolenia nie jest już potrzebne źródło stabilnego i regularnego dochodu, ani zapewnione miejsce zamieszkania na terenie Polski
 • wymóg posiadania ubezpieczenia zostanie spełniony, jeśli cudzoziemiec otrzyma je z pracy, o którą aplikuje
 • wynagrodzenie cudzoziemce nie może być niższe niż minimalne (3010 zł brutto miesięcznie) – nawet w przypadku skróconego wymiaru czasu pracy
 • cudzoziemcy dostali możliwość zmiany podmiotu powierzającego wykonanie pracy, bez konieczności wydania nowego zezwolenia – jedynie na podstawie specjalnego oświadczenia i wniosku
 • postępowania, które zaczęły się przed 1 stycznia 2021 r i nie zakończyły do momentu wejścia ustawy, automatycznie dostają status zaakceptowane na 2 lata

Jedną z ważniejszych zmian jest wydłużenie możliwości pracy na oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – do 24 miesięcy. Po tym okresie pracodawca może ponownie aplikować o kolejne oświadczenie.

Czytaj więcej: Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach z dnia 17 grudnia 2021 r.

System do legalizacji pracy cudzoziemców

Usprawnić procesy legalizacji pobytu i dostępu do rynku pracy cudzoziemcowi w Polsce, można za pomocą systemu HRappka.pl. System umożliwia:

 • generowanie oświadczeń i zezwoleń na pracę
 • automatyczną wysyłkę dokumentów do urzędu (dot. pobytu i pracy cudzoziemców)
 • zarządzanie mieszkaniami i transportem

Dodatkowo przypomina o kończących się terminach ważności dokumentów legalizacyjnych. Zatrudnianie cudzoziemców z systemem HRappka jest znacznie szybsze i łatwiejsze!

Czytaj więcej:

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

 • Wysyłka dokumentów na praca.gov.pl
 • Intuicyjny system rozliczeń
 • Moduł mieszkań pracowniczych
 • Przypomnienia i ostrzeżenia o kończących się zezwoleniach

TESTUJ BEZ OPŁAT

Cudzoziemcy pracować w Polsce mogą na podstawie różnych zezwoleń. Najczęściej wybieranym jest zezwolenie typu A. Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy pracować mogą na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia zawsze składa pracodawca (zezwolenie wydawane jest na rzecz konkretnego pracodawcy), natomiast legalizację pobytu przeprowadzić powinien osobiście cudzoziemiec. Wnioski o zezwolenie na pracę wystawiane są dla konkretnego pracodawcy. Niezbędne dokumenty do podjęcia pracy, wyszczególnione są na stronach urzędów wojewódzkich. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mówi o tym, że legalny pobyt cudzoziemca staje w się w momencie złożenia wniosku (jeżeli nie występują braki formalne).