Nowy sposób logowania na praca.gov.pl

W związku z tym, że na portalu praca.gov.pl od 15 października 2020 r. zostanie zablokowana możliwość logowania się za pomocą loginu i hasła, nasi użytkownicy będą mogli logować się za pomocą login.gov.pl.

Aby ustawić integrację z login.gov.pl należy w sekcji Ustawienia własne > Integracje wprowadzić dane dotyczące profilu zaufanego. Gdy chcemy zapisać wniosek utworzony w systemie do katalogu roboczego na praca.gov, system poprosi o weryfikację kodem sms wysłanym na podany w profilu zaufanym numer telefonu. Po pomyślnej weryfikacji kodu oświadczenie zostanie dodane.

hrappka

Zwroty do delegacji w walucie zagranicznej

Umożliwiliśmy dodawanie zwrotów do delegacji w sytuacji, gdy delegacja i zwrot są w walucie zagranicznej. W drugim kroku rozliczeń, przy dodaniu zwrotu w polskich złotych, zostanie on dodany do podstawowego wynagrodzenia, a zwrot w walucie zagranicznej, zostanie dodany do kwoty delegacji (która jest w walucie zagranicznej). Analogicznie będą naliczane potrącenia.

hrappka

Wybór szablonu rachunku per Klient

Od teraz możliwe jest generowanie rachunków na podstawie różnych szablonów. Należy dodać nowy wydruk o typie „Rachunek”, a następnie w ustawieniach Klienta (Klient>Ustawienia) wybrać wzór rachunku, który system ma wykorzystywać podczas rozliczeń pracowników tego Klienta. Jeżeli nie zostanie wybrany dedykowany wzór dla Klienta, system zastosuje domyślny szablon.

hrappka

Wniosek na pobyt czasowy na więcej niż jedno stanowisko

Podczas tworzenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy mamy możliwość wyboru kilku stanowisk. W sekcji „informacja oświadczenia” przy polu „stanowisko” umieściliśmy ikonę plusa służącą do dodawania — po wybraniu go, wystarczy zacząć wpisywać nazwę stanowiska, a system zaprezentuje listę propozycji.

Naliczanie Klientowi przedmiotu w rozliczeniu

Wprowadziliśmy możliwość definiowania w przedmiotach Klienta potrąceń, które będą uwzględniane na fakturze. Podczas definiowania przedmiotu określamy miesiąc potrącenia oraz cykliczność.

hrappka

Po wygenerowaniu faktury z rozliczenia Klienta, na zdefiniowanym przedmiocie znajdzie się jego historia oraz informacja o potrąceniu.

Otwarte rekrutacje na portalu pracowniczym

Aby zaprezentować listę aktywnych rekrutacji na koncie pracowniczym należy w sekcji Ustawienia > Moduły > Pracownicy zaznaczyć opcję “Prezentuj otwarte rekrutacje na kontach pracowniczych”, a następnie wybrać integrację ze stroną www, według której będą wyświetlane rekrutacje (zostanie zaprezentowana lista dostępnych widgetów).

Rekrutacje na koncie pracowniczym pojawią się jako osobna zakładka.

hrappka

Ważne! Domyślnie opcja ta jest wyłączona.

Nowe kolumny w systemie

Na liście zobowiązań zostały dodane nowe kolumny:

  • numer SWIFT,
  • nazwa banku,
  • waluta,
  • inny właściciel konta.

Na liście pracowników zostały dodane nowe kolumny:

  • B.u kod zawodu (Bieżąca umowa kod zawodu),
  • N.u. Status (Najświeższa umowa Status),
  • N.u. Opiekun Klienta (Najświeższa umowa Opiekun Klienta).

Na liście pracowników pojawiły się także kolumny dotyczące adresu korespondencyjnego oraz zameldowania. Po zmianach można osobno wyświetlić kolumny dotyczące ulicy, numeru domu, kodu pocztowego, miejscowości oraz kraju adresu korespondencyjnego.

Zapamiętywanie filtrów

Od teraz, system zapamięta ostatnio wybrany filtr na kalendarzu pracy. Ułatwi to pracę, szczególnie gdy regularnie planuje się pracowników o podobnych parametrach.

Ważne! Zapamiętane filtry będą dostępne tylko na konkretnym kalendarzu, a nie na wszystkich kalendarzach.

Zmiany w interfejsie portalu Klienta

Na portalu Klienta, na stronie głównej, zostanie zapamiętany ostatnio prezentowany kalendarz oraz okres, w którym był wyświetlany.

Podczas ustawiania wcześniej wspomnianego okresu, istnieje możliwość korzystania z szybkich skrótów (ikona “rakiety”), do której dodana została opcja „dziś + 2 dni”.

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.