Rekrutacja

Rekrutacje z innych spółek

Jeżeli użytkownik ma dostęp do więcej niż jednej firmy w systemie to na liście rekrutacji wyświetlane będą rekrutacje TAKŻE z innych firm. Rekordy takich rekrutacji są wyszarzone, ale kliknięcie na nie umożliwiają przelogowanie się i przejście do wybranej rekrutacji.

hrappka

Pracownicy i umowy

Pole „Dostępny do”

Na pracowniku dodaliśmy pole „Dostępny do” (można je włączyć w Ustawienia > Formularze > Pracownik). Wartość pola jest uwzględniana podczas wybierania maksymalnej daty obowiązywania umowy. Docelowo pole posłuży do planowania obsady na projekcie/Kliencie.

hrappka

Domyślna data końca wystawienia umowy

Podczas wystawiania umów, system będzie proponował datę maksymalnej daty dostępności pracownika – według pola „Dostępny do” oraz dat legalnego pobytu i pracy. Uruchomienie takich sugestii jest możliwe w zakładce Ustawieniach > Moduły > Pracownicy, w podsekcji Umowy. W polu „Domyślna data końca umowy” należy wybrać wartość „Maksymalna”.

hrappka

Legalizacja zatrudnienia

Konfiguracja widoczności statusów zezwoleń

Dodaliśmy możliwość ograniczenia widoczności statusów zezwoleń w zależności od typu zezwolenia. Dzięki temu można stworzyć odrębne statusy dla każdego rodzaju zezwoleń. Dla przykładu – inne statusy mogą być widoczne dla zezwoleń typu szkolenie BHP, a inne dla oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Jeden status można przypisać do wielu typów zezwoleń. Konfiguracji można dokonać  w Ustawieniach > Konfiguracja > Statusy > Zezwolenia.

hrappka

Zezwolenie na pobyt czasowy – domyślne wartości w ankiecie

Ustawieniach > Moduły > Zezwolenia dodaliśmy możliwość konfiguracji domyślnych wartości w ankiecie widocznej podczas generowania wniosku o wydanie zezwolenia na prace cudzoziemca. Ustawione wartości będą automatycznie wybierane podczas tworzenia oświadczeń.

hrappka

Widoczność informacji o podjęciu / niepodjęciu pracy na oświadczeniach/zezwole

Aby usprawnić Państwu formalności związane ze zgłoszeniem podjęcia (lub niepodjęcia) pracy przez cudzoziemca, wprowadziliśmy zmiany w widoku formularza zapisanego już oświadczenia. Przez oświadczenie można przejść do nowego okna ze zgłoszeniem podjęcia pracy przez cudzoziemca lub do okna z wycofaniem powiadomienia.

hrappka

“Inny tytuł do pracy”

Na profilu pracownika, w zakładce Zezwolenia > Legalizacja dodaliśmy typ “Inny tytuł do pracy”, który umożliwia dodanie innego dokumentu legalizującego pracę cudzoziemca. Liczy się on do maksymalnej daty pracy.

hrappka

Flagi przy numerach telefonu

Przy numerach telefonu pracowników i klientów w systemie dodaliśmy flagi krajów. Pozwoli to w przejrzysty sposób zweryfikować numery zagraniczne.

hrappka

Praca w systemie

Uprawnienia użytkowników do przedmiotów na pracowniku

W Ustawieniach uprawnień użytkowników (Ustawienia > Użytkownicy > Użytkownik), dodaliśmy możliwość wyboru czy użytkownik powinien widzieć i edytować przedmioty na pracownikach. „Podgląd” umożliwi jedynie wyświetlanie, „zarządzanie” pozwoli na wyświetlanie oraz edycję przedmiotów.

hrappka

Import

  • Podczas importu pracowników i Klientów, gdy użytkownik ma dostęp do wielu spółek, dodaliśmy możliwość wyboru spółek, na które należy zaimportować dane.
  • Dodaliśmy nowe kolumny w imporcie pracowników: ID rekrutacji (pozwoli automatycznie utworzyć aplikację kandydata do danej rekrutacji) oraz rola (pracownik/kandydat). Jeżeli rola nie zostanie wybrana, domyślnie zostanie ustawiona rola pracownik.