Legalizacja cudzoziemców

 • Wdrożyliśmy możliwość dodania decyzji zmieniającej na wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Aby dodać decyzję zmieniającą, należy przejść do wniosku o pobyt czasowy, a następnie w sekcji informacje dodatkowe, w wierszu „Decyzja zmieniająca” wybrać “+Dodaj”. hrappka
 • Na liście zezwoleń, dodaliśmy nowy filtr na kolumnie „powiadomienie o podjęciu/niepodjęciu pracy”, dzięki któremu możemy filtrować zezwolenia po podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemca.
 • Zmiany dat ważności dokumentów legalizacyjnych w związku z COVID-19:
  • jeżeli pracownik wjechał przed 14 marca w ruchu bezwizowym (biometria) lub na podstawie wizy to system pokaże, że cudzoziemiec ma legalny pobyt do końca pandemii + 30 dni,
  • analogicznie jest z zezwoleniami na pracę: są one ważne do końca pandemii (niezależnie od daty wjazdu do kraju).

Usprawnienia w module umów

W celu poprawy użyteczności modułu umów wprowadziliśmy następujące zmiany:

 • Na umowie dodanej w systemie, wprowadziliśmy zmiany w top panelu:
  • opcja „Pobierz” jest teraz dostępna po prawej stronie panelu (ikona pobierania),
  • dodaliśmy opcję „Drukuj”, która jest dostępne po prawej stronie (ikona drukarki),
  • opcja „Wyślij” jest teraz dostępna w sekcji „Więcej opcji”,
  • jeżeli umowa jest podpisana, zablokowaliśmy możliwość jej edycji,
 • Prawy panel z danymi umowy wzbogaciliśmy o:
  • obowiązywanie umowy, z wartościami Przyszła, Aktywna, Historyczna, Wypowiedziana,
  • dla przyszłej i aktualnej umowy dodaliśmy przycisk „Wypowiedz”.
  • Przy następnym wdrożeniu planujemy przeniesienie do bocznego panelu również przycisku umożliwiającego dodawanie aneksu lub jeżeli aneks istnieje – pokazanie danych aneksu.
 • Widok dodawania aneksu wzbogaciliśmy o pole wymiar zatrudnienia,
 • Na liście umów, przy dacie końca umowy dodaliśmy przycisk, który umożliwia wypowiedzenie umowy, hrappka
 • filtr „Tylko podstawowe umowy” zamieniliśmy na „Pochodzenie umowy” z opcjami: Umowy podstawowe, Umowy aneksowane, Umowy nieaneksowane, Aneksy.

Historia na kalendarzach pracy

Na kalendarzach pracy (Klienci > Lista kalendarzy > Kalendarz) dodaliśmy historię (przycisk z ikoną serca).hrappkaW historii zapisują się zmiany, które zostały wprowadzone na kalendarzu pracy.hrappka

Wydruki na zezwoleniach

Z poziomu zezwoleń dodaliśmy możliwość generowania wydruków dowolnej treści. Generowanie wydruku jest możliwe z poziomu zezwolenia, po kliknięciu w ikonę drukarki.

Import numerów list płac

Przy imporcie składników wynagrodzeń dodaliśmy możliwość importowania numerów list płac.Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.