Warunkowe daty pobytu i pracy cudzoziemca

Dodaliśmy opcję wyboru pokazywania realnej daty końca pobytu i pracy cudzoziemca na podstawie dokumentów legalizacyjnych lub wyświetlenia komunikatu „Do końca pandemii”.

hrappka

Ustawienia > Moduły > Zezwolenia dodaliśmy opcję “Stosuj ustawowe reguły Covid-19 podczas wyliczania dat ważności oraz maksymalnych dat obowiązywania dokumentów legalizacyjnych”. Po włączeniu tej opcji przeliczenie dat nastąpi podczas zapisania zezwoleń lub w dniu następnym po dniu, w którym ustawienie to zostało zmodyfikowane.

hrappka

Ustawienia opóźnienia wysyłki świadectwa pracy

Dodaliśmy możliwość opóźnienia wysyłki świadectwa pracy po zakończonym okresie umowy cywilnoprawnej o wybraną liczbę dni. W tym celu należy przejść do Ustawienia > Moduły. Po wybraniu modułu “Pracownicy” w sekcji “Świadectwa pracy” możesz wygenerować świadectwo pracy po zaznaczeniu “Generuj świadectwa pracy dla umów cywilnoprawnych po zakończonym okresie umowy”, a następnie wpisz ilość dni opóźnienia wysyłki.

hrappka

Nowy typ znacznika: atrybut wielokrotnego wyboru

Ustawienia > Wydruki przy wyborze określonego wydruku na liście możesz skorzystać z nowych znaczników.

Aby uzyskać widok atrybutów wielokrotnego wyboru w kolumnie należy do znacznika dodać format [kolumna]. Przykład: {%Nazwa atrybutu [kolumna]%}.

hrappka

Co więcej, w celu określenia ilości kolumn należy dodać odpowiednią wartość po formacie [kolumna]. Przykład: {%Nazwa atrybutu [kolumna][2]%}

Dzięki temu na wydruku pokażą się wartości z wybranego atrybutu w formie tabelki z ustawioną liczbą kolumn:

hrappka

Zmiana roli pracownika/kandydata

Dodaliśmy nową funkcjonalność, która pozwala zmieniać rolę tego samego pracownika/kandydata w wielu firmach jednocześnie. Aby zmienić rolę, wejdź w moduł Rekrutacje > Lista kandydatów. Po wyborze odpowiedniego pracownika/kandydata w sekcji “Rola” zaznacz aktualną rolę. Wtedy rola zostanie zmieniona w pozostałych spółkach.

Nowy raport: Raport z wynagrodzeń i potrąceń wg rozliczenia pracownika w okresie

Stworzyliśmy nowy raport, który umożliwia pobranie wynagrodzeń i potrąceń według rozliczenia pracownika w wybranym okresie czasu.  Raport jest dostępny w Start > Analizy > Raport z wynagrodzeń i potrąceń wg rozliczenia pracownika w okresie.

hrappka
hrappka

Status aplikacji przy imporcie danych o kandydacie

Wdrożyliśmy możliwość importowania statusów aplikacji kandydatów. Aby je zaimportować, w importowanym pliku należy dodać kolumnę „Status aplikacji”.

Import mieszkań

Umożliwiliśmy import mieszkań. Jest on możliwy w Ustawienia > Import, po wybraniu kategorii “Mieszkania”. Pozwoli to na automatyczne importowanie danych o mieszkaniach do systemu. 

Masowa edycja danych rozliczeniowych na rachunkach / list płac

Rozliczenia > Rachunki oraz Rozliczenia > Listy płac, dodaliśmy możliwość masowej edycji danych rozliczeniowych na wybranych rachunkach. W tym celu należy zaznaczyć checkboxem wybrane rachunki i wybrać przycisk “Edytuj” znajdujący się nad tabelą. W nowym okienku, należy skorzystać z pól nad tabelą, aby zmienić wartości danych w wybranej kolumnie.

hrappka

Aneksy 

  • Dodawanie aneksu

W celu ułatwienia Państwu możliwości generowania aneksów, na formularzu umowy dodaliśmy sekcję “Aneks”, która pozwala na dodawanie aneksu lub wyświetla historię aneksowania wybranej umowy.

hrappka
  • Zmiana stanowiska 

Podczas aneksowania umowy, gdy wybierzemy inne stanowisko, niż to na pierwotnej umowie, a istnieją na ten okres wpisy grafikowe – system pokaże informacje o mapowaniu wpisów do nowych stawek. Po zapisaniu aneksu wpisy grafikowe zostaną zaktualizowane.

hrappka

Zapraszamy do wypróbowania nowych rozwiązań.