Obliczanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego

Pracownikowi objętemu ubezpieczeniem chorobowym przysługuje prawo do  wynagrodzenia chorobowego. Prawo to nabywa po okresie 30 dni nieprzerwanego obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego. Należy podkreślić, że wynagrodzenie chorobowe przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy wraz z dniami wolnymi od pracy. 

Jak możemy uzyskać wynagrodzenie chorobowe?

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest na podstawie zwolnienia lekarskiego podczas gdy lekarz stwierdzi niezdolność do pracy  pracownika (niezależnie od wymiaru czasu pracy). Kolejno, zwolnienie lekarskie wysyłane jest elektronicznie i natychmiastowo trafia do pracodawcy. Ważnym aspektem jest fakt, iż wynagrodzenie chorobowe należy się również w sytuacji gdy chore jest dziecko pracownika, które nie skończyło 14 lat. 

Jak wyliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego? 

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych (pełne miesiące kalendarzowe) poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy. Podkreślić należy, że wynagrodzeniem jest przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszone o sumę składek na ubezpieczenia społeczne (13,71%). Warto zaznaczyć, co w przypadku kiedy niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego ustalana jest za pełne miesiące kalendarzowe zatrudnienia. Pełny miesiąc kalendarzowy to miesiąc gdzie pracownik jest zatrudniony od pierwszego dnia roboczego. Miesiące niepełne należy pominąć. W związku z umową o pracę zawartą w trakcie miesiąca, a powstaniem niezdolności w następnym miesiącu, podstawę wymiaru wynagrodzenia stanowi miesiąc, w którym pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim. W tej sytuacji podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego uzupełnia się do pełnego miesiąca. Bez wątpienia, najszybszym i najprostszym sposobem jest skorzystanie z funkcjonalności systemu HRappka.

Co wchodzi w skład podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego? 

 • Płaca zasadnicza
 • Premie i nagrody uzależnione od indywidualnych wyników
 • Dodatki funkcyjne i stażowe
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i nocne
 • Wynagrodzenie urlopowe

Co należy wyłączyć przy obliczaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego?  

 • Nagrody za ukończenie szkół (w tym szkół wyższych) 
 • Najem mieszkania pracownika finansowany przez pracodawcę
 • Wypłaty gotówkowe lub bony przyznawane wszystkim pracownikom w jednakowej wysokości
 • Nagrody z tytułu narodzin dziecka lub ślubu pracownika.
 • Do podstawy wymiaru wynagrodzenia nie zaliczają się również składniki uzależnione od pracy grupowej zespołu wypłacane mimo niezdolności pracownika do pracy

Należy podkreślić, że pobierającemu wynagrodzenie chorobowe przysługuje 80% wynagrodzenia. Bezsprzecznie to też sytuacja, gdy niezdolność do pracy wynika z wypadku w drodze do lub z pracy, w przypadku choroby przypadającej w okresie ciąży. W rezultacie pracownikowi przysługuje 100% wynagrodzenia.  Reasumując, by obliczyć dzienną kwotę wynagrodzenia chorobowego, należy podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego podzielić przez 30. Niezależnie od ilości dni kalendarzowych.

 

Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy

Wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca do 33 dnia choroby. W przypadku gdy pracownik ma więcej niż 50 lat, wynagrodzenie chorobowe staje się zasiłkiem chorobowym. W rezultacie jest ono wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego wyliczana jest na tej samej zasadzie co podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego.

Niewątpliwie, system kadrowy HRappka, upraszcza cały proces obliczania podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego. Zapraszamy do testowania – 14 dni za darmo!

Usprawnij kadry i płace w Twojej firmie z HRappka.pl!

 • Zarządzanie dokumentacją i procesem zatrudnienia
 • Zarządzanie czasem pracy i pracownikami
 • Sprawne rozliczanie pracowników