Praca w godzinach nocnych. Ile wynosi dodatek nocny w 2024 r?

Praca w godzinach nocnych jest regulowana Kodeksem pracy. Oznacza to, że każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę i pracujący w nocy jest objęty specyficznymi regulacjami, takimi jak na przykład dodatkowe wynagrodzenie lub limit czasu pracy. Pracodawca ma obowiązek poinformowania właściwego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy, jeśli pracownik złoży do niego odpowiedni wniosek.

Kiedy mówimy o pracy w porze nocnej?

Zgodnie z Kodeksem pracy pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21:00 a 7:00. Pracodawca powinien ustalić na piśmie, kiedy obowiązują godziny nocne w firmie. Określenie godzin nocnych powinno znaleźć się w regulaminie pracy, układzie zbiorowym pracy lub informacji o warunkach zatrudnienia. Jeśli pracodawca nie ustali godzin nocnych, odgórnie przyjmuje się 10-godzinną porę wskazaną w Kodeksie pracy. Zakresy pory nocnej mogą różnić się w zależności od poszczególnych grup pracowniczych.

Pracownik pracujący w nocy

Pracownikiem pracującym w nocy określa się:

 • pracownika, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej
 • pracownika, którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną

Prawa pracownika wykonującego pracę w porze nocnej

Warto podkreślić, że czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje prace szczególnie niebezpieczne lub związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym.

Prace te określa pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – z przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników.

Praca w porze nocnej może przekraczać 8 godzin tylko w przypadku:

 • pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy
 • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii

Ponadto, za każdą godzinę pracy w nocy pracownikom należy się dodatek do wynagrodzenia.

Dodatek za pracę w porze nocnej

Kodeks pracy jasno wskazuje, że:

“Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów." (Art. 151(8) § 2).

Jeśli pracownik wykonuje pracę w nocy stale poza zakładem pracy, dodatek może zostać zastąpiony ryczałtem.

Jak obliczyć dodatek nocny?

Aby obliczyć dodatek za pracę w porze nocnej, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę dzielimy przez wymiar czasu pracy w danym miesiącu. Uzyskany wynik mnożymy przez 20%.

Przykładowo, aby obliczyć dodatek nocny w kwietniu:

4242 zł (aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę) / 168 godzin (wymiar czasu pracy w kwietniu) x 20% = 5,05 zł

Ile wynosi dodatek nocny w 2024 r.?

Zestawienie dodatków nocnych za poszczególne miesiące w 2024r:

Styczeń – 5,05 zł

Luty – 5,05 zł

Marzec – 5,05 zł

Kwiecień – 5,05 zł

Maj – 5,30 zł

Czerwiec – 5,30 zł

Lipiec – 4,67 zł

Sierpień – 5,12 zł

Wrzesień – 5,12 zł

Październik – 4,67 zł

Listopad – 5,66 zł

Grudzień- 5,38 zł

Co jeśli pracodawca nie płaci dodatku nocnego?

Jeśli pracodawca nie wypłaca pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, nie stosuje się do przepisów Kodeksu pracy i popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Za takie wykroczenie może zostać ukarany grzywną od 1000 zł do 30 000 zł.

Kto nie może pracować w nocy?

Nie wszystkie osoby mogą wykonywać pracę w godzinach nocnych. Zakaz ten dotyczy:

 • kobiet w ciąży (nawet, jeżeli pracownica wyraża na to zgodę)
 • pracowników młodocianych (pracownicy w wieku 15-18 lat)
 • rodziców i opiekunów dzieci do lat 8 przez zasady wprowadzone przez dyrektywę work-life balance (chyba, że osoby te wyrażą dobrowolną zgodę na pracę w nocy)
 • pracowników niepełnosprawnych (chyba, że lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne uzna, że jest to możliwe)

Praca w godzinach nocnych rozliczana w systemie HRappka

W programie kadrowo-płacowym HRappka łatwo rozliczysz godziny nocne pracownika. System automatycznie wyliczy wszystkie składniki wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym, w tym kwotę przysługującego dodatku nocnego.

HRappka to kompleksowy system, w którym przeprowadzisz masowe rekrutacje, zatrudnisz i rozliczysz pracowników, w tym wystawisz pracownikom umowy, wygenerujesz listy płac, paski wynagrodzeń oraz wyślesz paczki przelewów. Zarejestruj się i testuj 14 dni za darmo!

rozliczenie godzin nocnych w systemie HRappka

Zarządzanie procesami HR

 • Rekrutacja i onboarding
 • Legalizacja cudzoziemców
 • Ewidencja czasu pracy i wnioski urlopowe
 • Kadry i płace
TESTUJ BEZ OPŁAT

Pracowników wykonujących pracę w nocy obowiązują odrębne przepisy Kodeksu pracy. Praca w godzinach nocnych to praca wykonywana w zakresie godzin 21:00 – 7:00. Pracodawca ustala, które godziny w jego zakładzie pracy są godzinami nocnymi i umieszcza informację w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym. Jeśli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, musi wręczyć pracownikowi pismo z określeniem godzin nocnych w jego firmie.