Praca w niedziele i święta — jak rozliczyć czas pracy?

Kodeks pracy ustanowił niedziele i święta jako dni wolne od pracy. Istnieją jednak pewne wyjątki, pozwalające na wykonywanie pracy w tych dniach. Jednocześnie stosuje się do nich odrębne przepisy, uwzględniające dodatkowe wynagrodzenie i czas wolny.

Kiedy praca w niedzielę lub święto jest możliwa i co przysługuje pracownikowi? Jak rozliczyć czas pracy w niedziele i święta? Odpowiadamy w artykule.

Praca w niedziele i święta a Kodeks pracy

Kodeks pracy dopuszcza pracę w niedziele i święta w jasno określonych przypadkach.

Art. 151(10) Praca w niedziele i święta jest dozwolona:

1) w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;

2) w ruchu ciągłym;

3) przy pracy zmianowej;

4) przy niezbędnych remontach;

5) w transporcie i w komunikacji;

6) w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych;

7) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;

8) w rolnictwie i hodowli;

9) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:

a (uchylona)

b) zakładach świadczących usługi dla ludności,

c) gastronomii,

d) zakładach hotelarskich,

e) jednostkach gospodarki komunalnej,

f) zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,

g) jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę,

h) zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku;

10) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta;

11) przy wykonywaniu prac:

a) polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 151(9) § 1, są u niego dniami pracy,

b) zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa w lit. a.

Praca w niedzielę i święto w powyższych, dozwolonych przypadkach to praca wykonywana między godziną 6:00 tego dnia a godziną 6:00 następnego dnia, chyba że dany pracodawca ustali inną godzinę. Warto przy tym pamiętać, że czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Rozliczanie czasu pracy w niedziele i święta

Pracownikowi zatrudnionemu w podstawowym systemie czasu pracy za pracę w niedziele i święta przysługuje w zamian inny dzień wolny lub dodatek do wynagrodzenia (oprócz podstawowego wynagrodzenia za świadczone godziny pracy).

Jak rozliczyć pracę w niedzielę?

Za pracę w niedzielę pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy do wykorzystania w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po tej niedzieli, a jeżeli nie jest to możliwe – do końca okresu rozliczeniowego.

Jeżeli wykorzystanie dnia wolnego od pracy nie jest w ogóle możliwe w podanych terminach, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% za każdą godzinę pracy w niedzielę.

Jak rozliczyć pracę w święto?

Za pracę w święto pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny do wykorzystania w ciągu okresu rozliczeniowego.

Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie dnia wolnego w tym terminie, pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 % za każdą godzinę pracy w święto.

Nadgodziny w niedzielę lub święto

Jeżeli pracownik pracuje w niedzielę lub święto powyżej 8 godzin, oprócz innego dnia wolnego od pracy przysługuje mu rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych, czyli dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% wynagrodzenia lub dodatkowy czas wolny od pracy.

Czytaj więcej: Jak rozliczyć nadgodziny?

Przykład:

Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku pracował
dodatkowo przez 11 godzin w jedną wolną niedzielę. Jeśli pracodawca nie odda dnia wolnego za tę niedzielę, rozliczenie powinno wyglądać następująco: 

 • 8 godzin – 100% dodatku za brak dnia wolnego od pracy + 100% dodatku za przekroczenie
  normy średniotygodniowej
 • 3 godziny – 100% dodatku za brak dnia wolnego od pracy + 100% dodatku za nadgodziny
  dobowe w wolną niedzielę

Jeśli pracownik otrzymał inny dzień wolny za 11-godzinną pracę w niedzielę, nadal do zrekompensowania zostają 3 nadgodziny. Pracodawca może więc:

 • zapłacić wynagrodzenie za 3 godziny + 100% dodatku
 • udzielić dodatkowego czasu wolnego od pracy – na wniosek pracownika w wymiarze 1:1, bez wniosku w wymiarze 1:1,5

Dni ustawowo wolne od pracy w 2024 r.

Poniżej przedstawiamy spis świąt ustawowo wolnych od pracy w 2024 r. Dwa z nich wypadają w niedziele (pierwszy dzień Wielkiej Nocy i Zielone Świątki). Warto pamiętać, że do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy w niedzielę.

 • 1 stycznia – Nowy Rok,

 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,

 • 31 marca – pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

 • 1 kwietnia – drugi dzień Wielkiej Nocy,

 • 1 maja – Święto Państwowe,

 • 3 maja – Święto Konstytucji Trzeciego Maja,

 • 19 maja – pierwszy dzień Zielonych Świątek,

 • 30 maja – dzień Bożego Ciała,

 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

 • 1 listopada – Wszystkich Świętych,

 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Czytaj więcej: Wymiar czasu pracy w 2024 r.

Rozliczanie nadgodzin oraz pracy w niedziele i święta w systemie

System kadrowo-płacowy HRappka automatyzuje procesy związane z rozliczaniem pracowników, dzięki czemu rozliczenia niedziel, świąt i nadgodzin dokonasz w kilka sekund. Dodatkowo wystawisz umowy, wygenerujesz listy płac i paczki przelewów. HRappka umożliwia również przejrzystą ewidencję czasu pracy i posiada funkcjonalności portalu pracowniczego.

Czytaj więcej:

Zarządzanie procesami HR

 • Rekrutacja i onboarding
 • Legalizacja cudzoziemców
 • Ewidencja czasu pracy i wnioski urlopowe
 • Kadry i płace
TESTUJ BEZ OPŁAT

Praca w niedziele i święta jest regulowana przez Kodeks pracy. Pracownikowi wykonującemu pracę w niedzielę lub święto przysługuje inny dzień wolny lub dodatek pieniężny.