Umowa o pracę – wzór [2022/2023]

Pracodawca, który zamierza zatrudnić pracownika na podstawie stosunku pracy, zobowiązany jest do podpisania z nim umowy. Powinny znaleźć się w niej informacje zarówno o pracodawcy (nazwa firmy, NIP, adres, osoba reprezentująca), jak i pracowniku (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania). Umowę o pracę zawiera się na czas próbny, określony lub nieokreślony.

Dane do umowy zbierane są najczęściej przy pomocy kwestionariusza osobowego. Najszybszym sposobem jest wysyłka ankiety do zatrudnienia przy pomocy systemu ATS. Dzięki temu stworzony zostanie profil pracownika, do którego automatycznie zaciągną się dane z ankiety. Podobnie z umową – nie ma potrzeby ręcznego przepisywania danych.

Kwestionariusz osobowy

Kwestię danych osobowych, których pracodawca może wymagać, reguluje art. 221. § 1. Kodeksu Pracy. W kwestionariuszu osobowym kandydata mogą znaleźć się takie informacje, jak:

 • imię (imiona) i nazwisko

 • data urodzenia

 • dane kontaktowe kandydata

 • wykształcenie

 • kwalifikacje zawodowe

 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Po podjęciu decyzji o zatrudnieniu pracodawca uzupełnia powyższe informacje o:

 • miejsce zamieszkania

 • numer ewidencyjny PESEL (w przypadku braku numeru PESEL podaje się rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość)

 • dane osobowe pracownika, dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny (podaje się, jeśli jest to konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy)

 • wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia (podaje się, jeżeli pracodawca nie wnioskował o nie w trakcie procesu rekrutacji)

 • numer rachunku bankowego (jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych)

 • osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku (jeżeli pracownik wyrazi zgodę na podanie danych osobowych takiej osoby)

 • inne dane osobowe (podaje się, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa)

Ważne! Tworząc kwestionariusz osoby, powinniśmy wymagać jedynie danych osobowych, których rzeczywiście potrzebujemy.

Natomiast zabronione jest wymaganie danych dyskryminujących, takich jak:

 • orientacja seksualna

 • wyznanie

 • stan zdrowia

 • stan cywilny

 • przekonania polityczne

 • planowanie rodziny

Umowa o pracę wzór

Umowa o pracę to potwierdzenie nawiązania stosunku pracy, czyli zobowiązania się pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy. Wyróżniamy trzy rodzaje umów o pracę:

 1. na okres próbny (zawierana na nie więcej niż 3 miesiące, w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika)

 2. na czas określony (łączny czas zatrudnienia nie może być dłuższy niż 33 miesiące i na podstawie nie więcej niż 3 umów)

 3. na czas nieokreślony (bez określenia daty zakończenia)

Umowa o pracę powinna zawierać takie informacje, jak:

 • strony umowy: dane pracodawcy i pracownika

 • miejscowość i data zawarcia umowy

 • czas, na jaki umowa została zawarta (próbny, określony, nieokreślony)

 • rodzaj pracy (stanowisko, funkcja, zawód itp.)

 • miejsce wykonywania pracy

 • wymiar czasu pracy

 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy (ze wskazaniem składników wynagrodzenia i podstawą prawną)

 • ewentualne inne warunki zatrudnienia

 • termin rozpoczęcia pracy

 • podpis pracownika i pracodawcy

W przeciągu 7 dni od zawarcia umowy, pracodawca musi poinformować pracownika o:

 • dobowej i tygodniowej normie czasu pracy

 • częstotliwości wypłat wynagrodzenia

 • wymiarze urlopu wypoczynkowego

 • długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę

 • układzie zbiorowym, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, to pracodawca musi poinformować pracownika o porze nocnej oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności

Pobierz wzór umowy o pracę

Na podany adres email wyślemy Ci wzór umowy o pracę w edytowalnym formacie .doc

Pobierz cały pakiet do zatrudnienia pracownika

Przykładowa ankieta do zatrudnienia w systemie HRappka.pl

System HRappka pozwala na generowanie spersonalizowanych ankiet i ich wysyłkę do kandydatów oraz pracowników. Ankieta do zatrudnienia (kandydat uzupełnia w niej dane do zatrudnienia) tworzona bezpośrednio z poziomu systemu.

Po wypełnieniu ankiety odpowiedzi zapisywane są na koncie pracownika. Program kadrowo-płacowy HRappka to system chmurowy, dzięki czemu pracownicy działu kadr i płac mają dostęp do wszystkich niezbędnych dokumentów zawsze wtedy, kiedy tego potrzebują.

Kwestionariusz osobowy a RODO

Od 27 kwietnia 2016 r. obowiązuje w Polsce rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli RODO.

To ogólne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych, które zobowiązuje firmy do sumiennego dbania o bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Na przykład zgodnie z RODO, możemy wymagać podania adresu korespondencyjnego, natomiast nie możemy wymagać adresu zamieszania. Przy czym podanie pracodawcy informacji o miejscu zamieszkania przez pracownika jest o tyle uzasadnione, że pracodawca musi je znać, aby dopełnić swoje obowiązki wynikające z przepisów prawa. Przykładem czynności prawnej wymagającej znajomości miejsca zamieszkania jest zgłoszenie pracownika do ZUS-u. Dlatego też informacja ta nadal znajduje się na kwestionariuszu osobowym.

Aktualizacja i przechowywanie danych

Pracownik zobligowany jest do aktualizowania swoich danych w trakcie zatrudnienia. Niezaktualizowanie danych może skutkować:

 • nieuwzględnieniem przy przyznawaniu świadczeń pracowniczych
 • pominięciem przy przyznawaniu uprawnień pracowniczych
 • możliwością nieotrzymania informacji o dochodach

Art. 94§ 9a Kodeksu Pracy zobowiązuje pracodawcę do prowadzenia i przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Natomiast art. 94§ 9b nakłada na pracodawcę obowiązek przechowywania tych akt przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł (chyba że odrębne przepisy mówią inaczej).

W celu sprawnego zarządzania dokumentacją pracowniczą warto korzystać z bezpiecznego systemu do prowadzenia kompleksowych akt pracowniczych. Znacząco zminimalizuje to koszty generowania i archiwizacji dokumentacji oraz zwiększy bezpieczeństwo danych, co jest bardzo istotne z punktu widzenia RODO.

źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Czytaj więcej

Zarządzanie procesami HR

 • Rekrutacja i onboarding
 • Legalizacja cudzoziemców
 • Ewidencja czasu pracy i wnioski urlopowe
 • Kadry i płace
TESTUJ BEZ OPŁAT

Na rynku pracy wyróżniamy trzy rodzaje umowy o pracę – umowa na czas próbny, określony i nieokreślony. W umowie zawsze należy jasno określać strony umowy, rodzaj umowy oraz określić dzień rozpoczęcia pracy. Uwaga dla przedsiębiorców: do 30 czerwca 2022 r. można składać wnioski o zgodę na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia po terminie.