fb Zatrudnianie obcokrajowców 2018 - legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce • Hrappka

Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce

Blog Image

Zatrudnienie cudzoziemców jest możliwe jedynie w sytuacji gdy przebywają oni w naszym kraju legalnie (patrz też legalizacja pracy). Przepisy naszego kraju są szczególnie zaostrzone w aspekcie pobytu w Polsce osób spoza Unii Europejskiej.

Do 3 miesięcy

Obywatele Państw spoza UE mogą przebywać w Polsce do 3 miesięcy jedynie na podstawie aktualnego dokumentu tożsamości jakim jest ważny paszport i wiza, jeżeli jest ona wymagana (ruch bezwizowy możliwy jest jedynie, gdy osoba posiada paszport biometryczny).

Powyżej 3 miesięcy

Aby przebywać w Polsce powyżej 3 miesięcy cudzoziemiec musi otrzymać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, jednak wymaga to uzasadnienia potrzeby przebywania na terytorium naszego kraju. Jeżeli obcokrajowiec dostał pracę w Polsce to podstawą takiego uzasadnienia może być m.in zezwolenie na pracę w Polsce bądź oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Uzasadnieniem możemy być również prowadzenie w Polsce działalności gospodarczej, która przyczynia się do wzrostu miejsc pracy, chęć kontynuowania nauki, czy wzięcia udziału w stażach finansowanych przez UE. Ponadto cudzoziemiec, który ubiega się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie, które uzasadnia pracą, działalnością gospodarczą czy studiowaniem, musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne, regularne źródło dochodu, oraz środki finansowe wystarczające na życie w naszym kraju.

Pobyt stały

Cudzoziemiec, który nie pochodzi z państwa członkowskiego UE musi otrzymać zezwolenia na osiedlenie się bądź zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich. Zezwolenia są wydawane na czas nieokreślony, a po uzyskaniu takich zezwolenie obcokrajowiec otrzymuje kartę pobytu.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich.

Aby uzyskać to zezwolenie należy przebywać w Polsce nieprzerwanie 5 lat oraz posiadać stałe źródło dochodu i ubezpieczenie zdrowotne. Do tego okresu nie zalicza się przebywanie w Polsce w areszcie lub więzieniu, w roli au pair (opiekunki na programie wymiany edukacyjno-kulturowej) lub pracownika sezonowego, na podstawie wizy, która uprawnia do przyjazdu ze względów humanitarnych. W przypadku przyjazdu na podstawie wizy na studia, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, do okresu wlicza się jedynie połowa czasu pobytu. Ponadto, w przypadku gdy cudzoziemiec posiada zezwolenie na pobyt w jakimkolwiek kraju UE, to ma prawo uzyskać takie zezwolenie na pobyt czasowy w każdym innym kraju Unii Europejskiej.

Zatrudnianie i legalizacja pracy cudzoziemców wiąże się z wieloma formalnościami i pilnowaniem nie przekraczania ważnych terminów. Jak to wszystko uprościć? Wybrać odpowiedni system kadrowy i CRM dopasowany do zatrudniania obcokrajowców. Takim systemem jest HRappka.pl, w której szybko wygenerujesz i wyślesz zezwolenia na pracę czy oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Ponadto w HRappce stworzysz bazę pracowników, Klientów i kandydatów, do których prosto dodasz załączniki np. skan wizy, na podstawie której cudzoziemiec przebywa w Polsce. Co więcej, system pomoże Ci dopilnować nieprzekraczalnego okresu pracy obcokrajowców (180 dni w ciągu 6 miesięcy), czy ważności wiz i paszportów. Wypróbuj 14-dniowy okres próbny systemu HRappka i sprawdź jakie to proste.

zarejestruj się

TAGI

  • System rekrutacyjny
  • System kadrowy
  • CRM Online
  • System ATS
  • Program do rekrutacji
  • Zatrudnianie
Blog Image
Profile Image

Zatrudnianie obcokrajowców w Polsce

Zobacz z jakimi formalnościami wiąże się zatrudnianie obcokrajowców i jakie ma zalety.

Blog Image
Profile Image

Rozliczanie cudzoziemców w Polsce [2018]

Rozliczanie cudzoziemców wiąże się z wieloma formalnościami. Jakimi?

Blog Image
Profile Image

Zatrudnianie obcokrajowców 2018 - LEGALIZACJA PRACY

Zatrudnianie obcokrajowców wiąże się z wieloma formalnościami, które należy spełnić, aby proces legalizacji zatrudnienia był w pełni poprawny.