fb Zatrudnianie obcokrajowców 2018 - LEGALIZACJA PRACY • Hrappka

Zatrudnianie obcokrajowców 2018 - LEGALIZACJA PRACY

Blog Image

Zatrudnianie obcokrajowców wiąże się z wieloma formalnościami, które należy spełnić, aby proces legalizacji zatrudnienia był w pełni poprawny. Ukraińcy i Białorusini coraz częściej są zainteresowani pracą w Polsce, a ich zatrudnienie jest coraz popularniejszym sposobem na braki kadrowe w firmach. Aby zatrudnianie obcokrajowców było legalne warto upewnić się, że dopełniasz wszystkich formalności i zatrudniasz cudzoziemców zgodnie z prawem obowiązującym w 2018 r. w Polsce.

Zatrudnianie obcokrajowców - potrzebne dokumenty

Legalizacja zatrudnienia obcokrajowców składa się z kilku etapów i może przebiegać różnorako, ze względu na kraj pochodzenia obcokrajowca oraz dokumenty, które on posiada. W pierwszej kolejności należy złożyć odpowiedni wniosek o wydanie zezwolenia do wojewody właściwego dla danego regionu. Aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony, wynagrodzenie cudzoziemca nie może być niższe od wynagrodzenia polskich pracowników na porównywalnym stanowisku, a wojewoda musi uzyskać od starosty informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy.

Tryb uproszczony

Istnieje również tryb uproszczony zatrudniania obcokrajowców, gdzie nie ma potrzeby uzyskiwania informacji od starosty. Tryb ten ma zastosowanie gdy zawód wykonywany przez obcokrajowca jest wysoce specjalistyczny i obecny w wykazie zawodów i rodzajów pracy, przy których nie ma obowiązku zwracania się o informacje do starosty. Ponadto zatrudniając obywateli Federacji Rosyjskiej, Gruzji, Republiki Mołdowy, Białorusi, Armenii oraz Ukrainy również nie ma konieczności uzyskania informacji od starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy. Zezwolenie na zatrudnienie obcokrajowca jest wydawane na czas określony, maksymalnie 3 lata. Przy składaniu wniosku o zezwolenie na pracę obcokrajowca należy uiścić opłatę zależną od okresu trwania zezwolenia. Jest to 50 zł, za pozwolenie na 3 miesiące, 100 zł za pozwolenie powyżej 3 miesięcy oraz 200 zł, gdy mamy zamiar delegować obcokrajowca do innych krajów Unii Europejskiej.

Typy zezwoleń

Zezwolenie typ A: dotyczy obcokrajowców, którzy wykonują pracę w Polsce na podstawie umowy z firmą, której siedziba, oddział lub miejsce zamieszkania jest w Polsce.

Zezwolenie typ B: dotyczy cudzoziemców, którzy przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy pełnią funkcję w zarządzie osoby prawnej, która jest spółką kapitałową lub wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Zezwolenie typ C: dotyczy obcokrajowców pracujących u zagranicznego pracodawcy, którzy delegowani są na terytorium RP na maksymalnie 30 dni w roku, do oddziału/zakładu podmiotu zagranicznego lub jego podmiotu, który jest od niego zależy lub powiązany umową o współpracy.

Zezwolenie typ D: dotyczy cudzoziemców, którzy wykonują pracę w firmie zagranicznej, która nie ma oddziału w Polsce, który delegowany jest na zasadzie tzn. usługi eksportowej, tzn. w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym.

Zezwolenie typ E: dotyczy obcokrajowców, którzy pracują u zagranicznego pracodawcy i delegowani są na terytorium RP na okres powyżej 3 miesięcy w ciągu kolejnych sześciu miesięcy. Cel delegowania musi być inny niż w zezwoleniach typu B-D.

Zezwolenie typ S: dotyczy obcokrajowców zatrudnianych do pracy sezonowej w charakterze pracownika tymczasowego na okres 8 miesięcy w roku kalendarzowym.

Kogo możemy zatrudnić bez zezwolenia na pracę?

Odpowiedź na to pytanie reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak również rozporządzenie wykonawcze Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z powyższym z posiadania zezwolenia na pracę w Polsce zwolnieni są obcokrajowcy: obywatele państw członkowskich EU, obywatele Europejskiego Obszaru Gospodarczego, posiadający zezwolenie na pobyt stały, posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, posiadający status uchodźcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej, posiadający zgodę na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych, posiadający zgodę na pobyt tolerowany, korzystający z ochrony czasowej, członkowie rodziny osób, o których mowa w powyższych punktach, posiadający jednolite zezwolenie na po, studenci studiów stacjonarnych, lub uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich odbywanych w Polsce.

Zezwolenie jest również zbędne gdy zatrudniamy obywateli Federacji Rosyjskiej, Gruzji, Republiki Mołdowy, Białorusi, Armenii oraz Ukrainy na okres nieprzekraczający 6 miesięcy (180 dni) w ciągu roku oraz gdy praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością określoną w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. 2017 r. poz.2348). W tym przypadku należy jedynie uzupełnić oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (PSZ-OPWP, PSZ-OPWPC lub PSZ-OPWPA). W zależności od typu działalności należy uzupełnić oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego. Dodatkowo należy uzupełnić oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zezwolenie można wysłać przez portal praca.gov.pl, gdzie należy uzupełnić wniosek i dodać wszystkie wymagane dokumenty (skan wizy oraz potwierdzenie opłaty, wynoszącej 30 zł). Należy pamiętać, że zatrudnienie obcokrajowca bez ważnej wizy (lub innych dokumentów legalizujących jego pobyt w Polsce) lub bez zezwolenia, gdy jest ono potrzebne, podlega karze wynoszącej minimum 3 tysiące. Karę w wysokości 1000 zł będzie musiał również zapłacić obcokrajowiec, pracujący nielegalnie na terenie naszego kraju.

Na podstawie jakich umów można zatrudnić obcokrajowca?

Pracodawca może zatrudnić cudzoziemca na podstawie zarówno umowy o pracę jak i umowy cywilnoprawnej. Należy jednak pamiętać o konieczności zawarcia umowy w formie pisemnej jako, że jest to jeden z warunków uznania pracy za legalną i jest ona sprawdzana podczas kontroli legalności zatrudnienia. Dopuszczalne formy zatrudnienia cudzoziemców:

umowa o pracę: na czas określony, na czas nieokreślony,

umowa cywilnoprawna: umowa zlecenie, umowa o dzieło.

Jak uprościć proces wypełniania i składania zezwoleń na pracę cudzoziemca oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Jeżeli zatrudniasz wielu obcokrajowców i wypełniasz różne zezwolenia i oświadczenia, warto usprawnić ten proces wybierając odpowiedni program kadrowy, który jest dostosowany do potrzeb firm zatrudniających obcokrajowców. Takim programem jest HRappka.pl, która pomoże Ci zautomatyzować proces zatrudniania cudzoziemców. Ponadto system pomaga pilnować czasu zatrudnienia obcokrajowców, co pomoże uniknąć przekroczenia czasu w delegacji. O udogodnieniach, które oferuje system HRappka.pl przeczytasz tutaj. Poniżej możesz zobaczyć, jak proste jest generowanie oświadczeń w naszym systemie:

Zatrudnianie obcokrajowców - szkolenia

Zatrudnianie obcokrajowców bywa skomplikowane, a przepisy się zmieniają, dlatego jeżeli zamierzasz zająć się zatrudnianiem cudzoziemców zawodowo, np. założyć agencje pracy tymczasowej bądź agencję pośrednictwa pracy, to warto się doszkolić w tym temacie. W wielu miastach (lub online) często organizowane są szkolenia i konferencje o tematyce zatrudniania obcokrajowców, organizowane m.in przez portale związane z tą tematyką.

Zatrudnianie obcokrajowców - jak uprościć formalności, rekrutacje międzynarodowe i pilnowanie terminów?

System HRappka, to system kadrowy dopasowany do potrzeb firm zatrudniających cudzoziemców. Szybko wygenerujesz i wyślesz oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, zezwolenia typu A, B, C, D, E, S, a system będzie pilnował za Ciebie czasu pracy obcokrajowców w Polsce bądź w delegacji i przypomni Ci, gdy ten okres będzie dobiegał końca. Ponadto, system automatycznie tłumaczy ogłoszenia o pracę i formularze rekrutacyjne, co znacznie upraszcza międzynarodową rekrutację pracowników.

TAGI

  • Agencja Pracy Tymczasowej
  • Agencja Zatrudnienia
  • Pośrednictwo pracy
  • Rekrutacje
  • System do rekrutacji
  • Program do rekrutacji
  • System ATS
  • IFT-1
  • zezwolenie na prace cudziemca
  • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
Blog Image
Profile Image

Jak założyć Agencję Pracy Tymczasowej

Sprawdź, jak założyć Agencję Pracy Tymczasowej i z czym się to wiąże.

Blog Image
Profile Image

RODO dla agencji pracy - jakie zmiany należy wprowadzić?

25 maja wchodzi ustawa o RODO. Zobacz jakie zmiany czekają branże outsourcingu pracowników!

Blog Image
Profile Image

Zmiany w ustawie o Agencji Pracy Tymczasowej

Istotne zmiany w ustawie dotyczącej Agencji Pracy Tymaczowej – co to oznacza?