REGULAMIN PROMOCJI „XMAS24”

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji w formie bezpłatnego, 3 miesięcznego abonamentu w systemie HRappka.pl o nazwie „XMAS24”, zwanej dalej „Promocją”, jest operator systemu HRappka.pl – Soulab Consulting Paweł Niedziółka z siedzibą w Lublinie, przy ul. Rogowskiego 5/32, NIP: 712-252-92-40, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest promocja systemu HRappka.pl (dalej: „Produkt Promocyjny”), dostępnego za pośrednictwem strony internetowej: app.hrappka.pl.
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 10 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2019, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 8 Regulaminu
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.
 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 §2 NAGRODY

 1. Nagrodą jest 3-miesięczny bezpłatny dostęp do systemu HRappka, przy podpisaniu umowy na rok.
 2. Nagroda w formie rabatu naliczana jest na fakturze, wyłącznie przy podpisaniu umowy na korzystanie z systemu HRappka na rok.
 3. Liczba promocyjnych dostępów jest ograniczona do maksymalnie 100 subskrypcji systemu HRappka.pl uwzględniających promocję.

 §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja obowiązuje tylko dla nowych Klientów systemu HRappka, niezarejestrowanych wcześniej w systemie HRappka (na stronie app.hrappka.pl/auth/register) oraz nieposiadających wcześniej dostępu do systemu HRappka.pl.
 2. Promocja przeznaczona jest dla podmiotów prawnych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
  1. zarejestrować się na stronie app.hrappka.pl/auth/register, podczas rejestracji podając kod zniżkowy XMAS24.
 5. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
 6. Jedna osoba prawna może dokonać tylko jednego Zgłoszenia i otrzymać tylko jedną Nagrodę.
 7. Po zakończeniu bezpłatnego okresu testowego systemu HRappka i zgłoszeniu przez Uczestnika chęci kontynuacji korzystania z systemu, zostanie mu wystawiona roczna faktura, uwzględniająca 3 bezpłatne miesiące korzystania z systemu.
 8. Kontakt z biurem sprzedaży możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
 9. Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania się Puli Nagród.
 10. W przypadku wyczerpania się Puli Nagród promocja ulega automatycznemu zakończeniu.
 11. Informacja o wyczerpaniu Puli Nagród jest dostępna w dziale sprzedaży systemu HRappka (tel: 500 114 314, email: kontakt@hrappka.pl)

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać mailowo na adres kontakt@hrappka.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony e-mailowo na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

 §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na hrappka.pl/XMAS30 oraz w biurze sprzedaży systemu HRappka.pl, ul. Narutowicza 24-26, 20-016 Lublin, email: kontakt@hrappka.pl, tel. 500 114 314.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.