Diety krajowe i zagraniczne w 2022

Pracownik, który wykonuje obowiązki służbowe poza miastem, w którym mieści się siedziba firmy, powinien otrzymywać dietę. Jeżeli podróż służbowa obywa się w kraju – przysługuje mu dieta krajowa. Natomiast w przypadku delegacji poza granice Polski, powinien ubiegać się o dietę zagraniczną. Dieta związana jest z koniecznością pokrycia kosztów podróży służbowej, związanych z wyżywieniem, transportem, czy noclegiem.

Dieta krajowa przysługuje pracownikowi, który jest w podróży służbowej dłużej niż 8 godzin, a jej wysokość jest uzależniona od czasu trwania podróży. Naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę wyjazdu służbowego. Wysokość diety krajowej wzrosła z 30 zł do 38 zł za dobę podróży– od dnia 28 lipca 2022 roku. Co jest nam potrzebne do rozliczenia podróży służbowych? Ile wynosi dieta z tytułu podróży służbowych? 

Diety krajowe w 2022 roku – stawki

Od 2103 roku do 28 lipca 2022 roku, wysokość diety krajowej wynosiła 30 zł. Natomiast końca lipca w życie wchodzą nowe przepisy, które mówią, że dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i wynosi 38 zł. Oznacza to, że wysokość diety krajowej wzrośnie o 8 zł.

Dieta z tytułu podróży służbowej to kwota na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w podróży. Jeżeli wyżywienie zapewnione jest w np. hotelu, pracodawca nie musi wypłacać diety. W przypadku otrzymania śniadań lub kolacji dieta pomniejszona jest o 25%, a obiadów o 50% (kwotę diety zmniejsza koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia). Jeżeli pracownik ma zapewnione bezpłatne całodzienne wyżywienie, nie przysługuje mu dieta.

Pracownik, który zatrzymuje się w hotelu, powinien otrzymać zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, przy czym koszt doby noclegowej nie powinien przekraczać 600 zł. W przypadku, gdy pracodawca nie zapewnia noclegu, a pracownik nie może przedstawić rachunków za nocleg – przysługuje mu ryczałt za nocleg, który wynosi 150% wysokości diety krajowej (czyli 57 zł).

Przeczytaj o zmianach w wysokości diet z tytułu podróży służbowej. Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowa stawka diety w krajowej podróży służbowej – Wysokość diety krajowej 2023 r.

Transport

Ryczałt za dojazdy w miejscu delegacji (np. wewnątrz określonego miasta), to 20% pełnej diety, czyli 7,60 zł dziennie.

Natomiast w przypadku dojazdu do i z miejsca delegacji, pracodawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów za bilety (autobusowe, kolejowe czy lotnicze) lub do zwrotu kosztów użytkowania samochodu niebędącego własnością pracodawcy. Pozostaje on niezmienny do 2007 roku i kilometrówka wynosi 0,5214 zł (samochody osobowe o pojemności skokowej silnika do 900 cm³) lub 0,8358 zł (samochody o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³). W celu obliczenia zwrotu za użytkowanie samochodu należy pomnożyć jedną w powyższych wartości przez ilość przejechanych kilometrów.

Wysokość stawki diety krajowej z tytułu podróży służbowej a długość delegacji

To, o jaki zwrot kosztów może ubiegać się pracownik, zależy od długości delegacji. Wysokość diety liczona jest od momentu rozpoczęcia podróży służbowej, do jej zakończenia i wynosi:

 • w przypadku podróży jednodniowej, poniżej 8 godzin – brak diety
 • podróż służbowa pomiędzy 8 a 12 godzin – 50% diety
 • podróż służbowa powyżej 12 godzin – pracownikowi przysługuje pełna dieta (100%)

Dieta przysługuje za każdą rozpoczętą dobę podróży służbowej (z wyjątkiem pierwszej doby).

Diety zagraniczne w 2022 roku – stawki w poszczególnych państwach

Wysokość diety zagranicznej z tytułu podróży służbowej uzależniona jest od państwa, do którego wybiera się pracownik i wynosi np:

 • Austria 52 EUR

 • Belgia 48 EUR

 • Czechy 41 EUR

 • Francja, Hiszpania i Niderlandy 50 EUR

 • Irlandia 52 EUR

 • Litwa 39 EUR

 • Niemcy 49 EUR

 • Norwegia 451 NOK

 • Słowacja 43 EUR

 • Wielka Brytania 35 GBP

Podobnie, jak w przypadku diety krajowej, wysokość diety zagranicznej uzależniona jest od długości podróży i wynosi:

 • 1/3 diety w podróży poniżej 8 godzin
 • 50% diety w podróży od 8 do 12 godzin
 • 100% diety w dłuższej podróży służbowej

Dieta zagraniczna pomniejszana jest również w przypadku, gdy pracownikowi zapewniono w czasie podróży zagranicznej, bezpłatne i całodzienne wyżywienie – dieta obniżana jest o 75%.

Natomiast jeśli pracownikowi przysługuje częściowe wyżywienie, to:

 • śniadanie obniża dietę o 15%
 • obiad obniża dietę o 30%
 • kolacja obniża dietę o 30%

Podwyżka stawki diety krajowej – od 28 lipca 2022 r.

Długo zapowiadana podwyżka diet krajowych z tytułu podróży służbowej wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2022 r. W Dzienniku Ustaw z dnia 13 lipca 2022 r. pod pozycją 1481, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Wyliczenie diety krajowej (wzrost o 8 zł) związane było z wysokością cen towarów i usług oraz inflacją.

Zwiększenie stawki diety z tytułu podróży służbowych wpłynie również na ryczałt za nocleg (wynosić będzie 57 zł) oraz na ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej (7,60 zł). Zwrot udokumentowanych kosztów noclegu, który potwierdzony został rachunkiem, nie powinien być wyższy niż 760 zł (dwudziestokrotność stawki diety).

Oczywiście zmiany nie dotyczą tylko pracownika sfery budżetowej, ale również pracowników zatrudnionych u innych pracodawców. Pracodawcy mają możliwość ustalenia tego, jakie są warunki wypłacania pracownikom należności z podróży służbowej na obszarze kraju. W ramach ustaleń umowy o pracę, regulaminu wynagradzania lub układu zbiorowego pracy, warunki wypłacania diet oraz warunki zwrotu kosztów przejazdów i noclegów mogą być ustalane dowolnie, ale nie mogą być niższe, niż mówi ustawa.

Diety krajowe a podatek dochodowy

Diety krajowe i zagraniczne (i inne należności za czas podróży służbowej pracownika)  zwolnione są z podatku dochodowego i nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju).

Oznacza to, że nadwyżka diety (czyli wypłata diety krajowej w kwocie powyżej 38 zł) podlega opodatkowaniu i stanowi podstawę wymiaru składek ZUS.

Dla pracodawcy natomiast dieta zalicza się do kosztów uzyskania przychodów.

Czytaj więcej:

Zarządzanie procesami HR

 • Przejrzyste profile pracowników
 • Generowanie umów i dokumentów
 • Ewidencja czasu pracy
 • Elektroniczne wnioski urlopowe
 • Rozliczanie pracowników
 • i wiele więcej!
TESTUJ BEZ OPŁAT

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Za podróż służbową, którą pracownik odbył swoim prywatnym samochodem (lub innym środkiem lokomocji), należy mu się kilometrówka, dieta oraz zwrot kosztów za nocleg. Jeżeli pracownik otrzymał środki finansowe na wyżywienie i są one niższe niż dieta, pracownikowi przysługuje wyrównanie do diety. Zgodnie z ustawą z 23 października 2018 o podatku dochodowym, nie ma obowiązku prowadzenia kilometrówki dla podatku PIT (ewidencja pojazdów dla celu VAT jest wystarczająca). Obecnie dieta przysługująca pracownikowi wynosi 38 zł. Stawka podniesiona została w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej