Lista płac 2022 r.

– darmowy wzór do pobrania

Lista płac to dokument, który przedstawia zestawienie osób pracujących w danej organizacji oraz należne im wynagrodzenia. Dotyczy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zleceniobiorcy rozliczani są na podstawie rachunków. Nie ma konieczności sporządzania listy płac i nie ma jednego obowiązującego wzoru. Natomiast jest niezwykle pomocna podczas wypełniania rocznych deklaracji podatkowych oraz stanowi potwierdzenie naliczonego i wypłacanego wynagrodzenia.

Lista płaca musi być stworzona na podstawie aktualnych zasad obowiązujących w Polsce. Najbliższe zmiany w wyliczaniu wynagrodzenia planowane są w związku z Polskim Ładem 2.0. – od 1 lipca 2022 r. (m.in. nowa skala podatkowa czy likwidacja ulgi dla klasy średniej).

Na jakiej podstawie tworzona jest lista płac?

Lista płac sporządzana jest na podstawie:

 • aktualnej umowy o pracę
 • ewidencji czasu pracy
 • listy obecności
 • informacji o ewentualnych dodatkach i premiach
 • oświadczenia PIT-2
 • informacji na temat tego, jakie są koszty uzyskania przychodów (KUP)
 • świadectwa pracy od poprzednich pracodawców

Jakie składniki powinna zawierać lista płac?

Nie ma jednego wzoru list płac, a pracodawca może dodawać składniki, które według niego powinny znaleźć się na liście płac. Przykładowa indywidualna lista płac może zawierać takie informacje, jak:

 • dane pracodawcy
 • numer listy płac (ewentualnie nazwę listy płac)
 • okres, za jaki została sporządzona
 • imię i nazwisko pracownika
 • wynagrodzenie zasadnicze brutto (za dany miesiąc)
 • wynagrodzenie netto
 • informacja o składnikach wynagrodzenia:
  • płaca podstawowa
  • zasiłki (chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie, świadczenia rehabilitacyjne)
  • dodatki (np. praca w nadgodzinach, w porze nocnej, za staż pracy)
  • premie, prowizje
  • ekwiwalent za urlop
  • odprawa
  • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy
 • podstawa wymiaru składki ZUS
 • odliczenia od dochodu:
  • kwota składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika (emerytalne, chorobowe, rentowe)
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne
 • podatek dochodowy:
  • podstawa naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
  • kwota wolna od podatku
  • do 30.06.2022 – informacja o uldze dla klasy średniej (od 1 lipca 2022 r. ulga nie będzie stosowana już przy obliczaniu miesięcznych zaliczek)
  • miesięczna zaliczka na podatek dochodowy finansowana przez pracownika
  • należna zaliczka na podatek dochodowy
 • potrącenia i zwroty (np. za badania lekarskie, mieszkania, dodatki motywacyjne, potrącenia komornicze)
 • PPK pracownika
 • numery stron
 • data
 • podpisy osób sporządzających i akceptujących

Pobierz dwa wzory listy płac – indywidualnej i zbiorczej

Na podany adres email wyślemy Ci wzory list płac w edytowalnym formacie .xls

Elektroniczna lista płac 2022

W programie kadrowo-płacowym HRappka w kilka minut rozliczysz pracowników oraz wygenerujesz listę płac (lista płac od 1 lipca została uaktualniona) i paski wynagrodzeń. W kalkulatorze wynagrodzeń zobaczysz wszystkie jego składki: m.in. wynagrodzenie brutto i netto, sprawdzisz jaka jest podstawa obliczenia podatku dochodowego, czy suma składek ubezpieczeń społecznych.

Program kadrowy to ogromna pomoc z zakresu rozliczania wynagrodzeń – w każdym momencie możesz sprawdzić informacje o należnym podatku dochodowym, czy odprowadzonej kwocie na ubezpieczenie chorobowe. Szybkie księgowanie listy płac pozwala na sprawne zestawienie kosztów całego przedsiębiorstwa. 

W HRappce skorzystasz również z kalkulatora wynagrodzeń, w którym policzysz wysokość wynagrodzenia brutto i netto, dodasz dowolny typ umowy i składki ZUS/NFZ (np.emerytalna, chorobowa, czy Fundusz Pracy).

Czytaj więcej:

Zarządzanie procesami HR

 • Rekrutacja i onboarding
 • Legalizacja cudzoziemców
 • Ewidencja czasu pracy i wnioski urlopowe
 • Kadry i płace
TESTUJ BEZ OPŁAT

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Listy płac tworzone są dla przychodów ze stosunku pracy. Nie ma jednego obowiązującego wzoru, natomiast pracodawcy zazwyczaj umieszczają tam takie informacje, jak: wynagrodzenie brutto i netto, datę wypłaty wynagrodzenia, koszty uzyskania przychodu, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, informacje o podatku dochodowym, kwocie wolnej od podatku czy zaliczce na podatek dochodowy do urzędu skarbowego. Pobierz u nas przykładowe listy płac!