Jak obliczyć ekwiwalent za urlop?

Ekwiwalent za zaległy urlop wylicza się na podstawie współczynnika wyliczenia ekwiwalentu, który w 2021 r. wynosi 12. Następnie dzielimy średnie miesięczne wynagrodzenie przez ten współczynnik. Otrzymaną wartość należy podzielić przez dobową normę czasu pracy (najczęściej jest to 8 godzin).

Otrzymany wynik to odpowiednik jednej godziny pracy. Należy więc pomnożyć tę wartość przez ilość godzin niewykorzystanego urlopu. Jeśli nadal pojawia się pytanie, jak obliczyć ekwiwalent za urlop, zapraszamy do artykułu!

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, urlop wypoczynkowy gwarantuje Kodeks pracy. Wynosi on odpowiednio 20 i 26 dni, w zależności od stażu zatrudnienia. Pracownik nie może zrzec się urlopu wypoczynkowego czy przenieść go na kogoś innego. Nie może również otrzymać wynagrodzenia finansowego za niewykorzystany urlop. Niewykorzystany urlop wypoczynkowy przechodzi na następny rok kalendarzowy i wykorzystany powinien być do 30 września następnego roku.

Wyjątkową sytuacją, w której pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu, jest moment wygaśnięcia stosunku pracy. Pracodawca może wtedy wypłacić pracownikowi ekwiwalent.

Wyliczenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop? To wbrew pozorom nic trudnego, poniżej przedstawiamy instrukcję:

  • Na samym początku należy wyliczyć współczynnik wyliczenia ekwiwalentu za dany rok. Od liczby dni w danym roku odejmujemy niedziele, święta i inne dni wolne, które wypadają w pięciodniowym tygodniu pracy. Wynik dzielimy przez 12. Współczynnik w 2021 roku wynosi 21.
  • Następnie dzielimy średnie miesięczne wynagrodzenie przez współczynnik ekwiwalentu
  • Otrzymaną wartość dzielimy przez dobową normę czasu pracy
  • Dostajemy wynik, który jest odpowiednikiem jednej godziny pracy
  • Należy przemnożyć ten odpowiednik przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.

Przykład obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Pracownik zatrudniony był od 1 stycznia 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku, na umowę o pracę. Miesięcznie otrzymywał pensję w wysokości 5000 złotych, pracując 5 dni w tygodniu, po 8 godzin. W momencie wygaśnięcia stosunku pracy posiadał 5 dni niewykorzystanego urlopu. Ile w takim wypadku wynosi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

  • Podstawa wynagrodzenia = 5000 zł.
  • Wymiar ekwiwalentu za 1 dzień urlopu 5000 zł: 21 = 328 zł
  • Wymiar ekwiwalentu za 1 godzinę 328: 8 = 41 zł
  • Ekwiwalent za 5 dni niewykorzystanego urlopu: 41 zł * 40 godzin = 1640 zł.
  • Pracownik powinien otrzymać 1640 zł ekwiwalentu

W jakim terminie należy wypłacić ekwiwalent?

Ekwiwalent należy wypłacić pracownikowi w ostatnim dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Można przelać go na konto wskazane przez pracownika lub przekazać gotówkę, na podstawie wystawionego rachunku.

W jednym przypadku pracodawca nie jest zobowiązany do wypłaty ekwiwalentu. Dotyczy to przypadków, kiedy pracownik będzie pozostawał w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy – na podstawie nowej umowy o pracę, zawartej natychmiast po rozwiązaniu poprzedniej. Decyzja podjęta być musi za porozumieniem obu stron (pracownika i pracodawcy).

Wypłata ekwiwalentu przez system HRappka

HRappka to kompleksowy system do rekrutacji, ewidencji czasu pracy, legalizacji pracy cudzoziemców oraz delegowania pracowników. Następnym ważnym modułem są kadry i płace, dzięki którym pracodawca w intuicyjny sposób dodać może ekwiwalent dla pracownika, który kończy z firmą współpracę. Ekwiwalent nalicza się automatycznie, więc nie ma potrzeby sprawdzania, ile powinien wynosić. Informacja pojawia się w kalendarzu wraz ze wszystkimi najważniejszymi danymi (również, w jaki sposób ekwiwalent został naliczony).

jak obliczyć ekwiwalent za urlop

Widok dodanego ekwiwalentu na kalendarzu pracy w systemie HRappka

Testuj 14 dni bez opłat!

Zautomatyzuj procesy kadrowo - płacowe i oszczędzaj czas z systemem HRappka!

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Aby obliczyć wysokość ekwiwalentu, należy zastosować tę samą zasadę co przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego. Pod uwagę brana jest stała kwota miesięczna (stałe składniki z miesiąca nabycia prawa do ekwiwalentu) oraz składniki zmienne (np. premie). W przypadku wynagrodzenia zmiennego podstawę do obliczenia ekwiwalentu stanowią 3 lub 12 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu. Ekwiwalent obliczamy na postawie współczynnika wyliczenia ekwiwalentu, na który składają się dni pracujące w roku (nie liczymy świat, niedziel oraz dni wolnych od pracy).