Czy pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika?

Pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy.  Wynika on z obowiązującego od 1 stycznia 2019r. Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej. Poprzednio, tj. do końca 2018 r. pracodawca prowadził kartę ewidencji. Warto zauważyć, że kodeks pracy nie przewiduje aktualnie wzoru karty ewidencji czasu pracy. 

 

Co powinna zawierać ewidencja czasu pracy?

Warto zaznaczyć, że ewidencja czasu pracy musi występować w formie imiennej karty. Powinna zawierać informacje o:

 • liczbie przepracowanych godzin, w tym godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • ilości przepracowanych godzin nadliczbowych,
 • zestawieniu przepracowanych godzin w porze nocnej,
 • liczbie godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru,
 • dniach wolnych od pracy,
 • wynikających z ustaw i kodeksu pracy zwolnień od pracy,
 • usprawiedliwionych nieobecnościach w pracy,
 • czasie pracy młodocianego celem odbycia przygotowania zawodowego młodocianych,

Sprawdź nasz system do ewidencji pracy HRappka, który zawiera kompleksowe narzędzia konieczne do prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników.

 

Czy ewidencja czasu pracy jest korzystna dla pracownika?

Warto zaznaczyć, że nowelizacja przepisów i wprowadzenie zmian dotyczących wskazania w ewidencji czasu pracy liczby przepracowanych godzin, liczby przepracowanych godzin nadliczbowych i w porze nocnej, to krok w celu kontroli czy pracodawca przestrzega przepisów np. przy ewidencji czasu pracy kierowcy busa. Ponadto, przepisy narzucają na pracodawcę obowiązek wskazania  w ewidencji zwolnień od pracy wynikających z ustaw oraz wskazania czasu pracy młodocianego celem odbycia przygotowania zawodowego młodocianych. Wpłynie to na zmniejszenie wykorzystywania ich w pracach wzbronionych młodocianym.

 

Uproszczona ewidencja czasu pracy

Warto zaznaczyć że ewidencja czasu pracy podlega ograniczeniu przy pracownikach wymienionych w kodeksie pracy art. 149 § 2:

 •  objętych systemem zadaniowego czasu pracy,
 •  zarządzających zakładem w imieniu pracodawcy,
 • otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe,
 • otrzymujących ryczałt za pracę w porze nocnej.

Czy uproszczona ewidencja czasu pracy zwalnia pracodawcę z obowiązku z prowadzenia dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy?

W przypadku wyżej wymienionych pracowników, uproszczenie ewidencji czasu pracy polega na braku obowiązku ewidencjonowania godzin pracy. Niewątpliwie, jest to uproszczenie, ale godnym uwagi jednak jest fakt,  że uproszczona ewidencja czasu pracy nie zwalnia pracodawcy ze wszystkich obowiązków.. 

Pracodawca musi wykazywać:

 • dni wolne od pracy,
 • zwolnienia od pracy,
 • usprawiedliwione nieobecności w pracy.

 

Przechowywanie ewidencji czasu pracy.

Ewidencję czasu pracy należy przechowywać przez cały okres zatrudnienia i przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym rozwiązano stosunek pracy. Przepisy odrębne przewidują w niektórych przypadkach dłuższy okres przechowywania. Kodeks pracy art. 94 pkt 9b.

 

Forma ewidencjonowania czasu pracy

Istnieją dwie formy ewidencji czasu pracy. Papierowa oraz elektroniczna. Pracodawca ma dowolności w wyborze formy, musi jednak przestrzegać wymagań określonych w przepisach prawa.

Dowiedz się więcej: