Umowa o dzieło wzór 2023 / 2024

Umowa o dzieło to najpopularniejszy rodzaj umowy cywilnoprawnej. Jej zasady określa Kodeks cywilny w artykułach od 627 do 646. W tym rodzaju umowy, przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do wypłaty wynagrodzenia. Wynagrodzenie wypłacane jest w momencie oddania dzieła do zamawiającego.

Umowa o dzieło najczęściej zawierana jest z osobami wykonującymi takie zawody, jak dziennikarze, artyści czy projektanci. Dziełem może być wytwór materialny (np. stół, sukienka) lub niematerialny (np. strona internetowa, poprowadzenie szkolenia).

Składowe umowy o dzieło

Umowa o dzieło to inaczej umowa rezultatu, której przedmiotem jest wykonanie oznaczonego dzieła. W umowie o dzieło nie wyróżniamy pracodawcy i pracownika, tylko zamawiającego i wykonawcę. Mogą nimi być osoby fizyczne, prawne oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Dzieło może mieć charakter materialny lub niematerialny i obejmować może stworzenie nowej rzeczy lub przerobienie już istniejącej. Wynagrodzenie wypłacane jest dopiero w momencie zakończenia i przekazania dzieła dla zamawiającego.

W umowie o dzieło zawrzeć należy takie elementy jak:

 1. Strony – dane zlecającego oraz wykonawcy
 2. Przedmiot umowy – im bardziej szczegółowy, tym lepiej
 3. Wynagrodzenie określone w formie:
  • ryczałtowej – kwota ustalona z góry
  • kosztorysowej – na podstawie spisu (kosztorysu) prac i materiałów wchodzących w skład tworzonego dzieła
 4. Termin rozpoczęcia i zakończenia dzieła
 5. Inne, dodatkowe ustalenia
 6. Podpisy obu stron

Pobierz wzór umowy o dzieło w formacie doc i formacie pdf.

Na podany adres email wyślemy Ci wzór umowy o dzieło w edytowalnym formacie doc oraz formacie pdf.

Umowa o dzieło – odpowiedzialność

Pełna odpowiedzialność za wykonanie dzieła ciąży na wykonawcy. Natomiast wady, które wynikły z przyczyny zamawiającego (np. wada materiału) leżą już po jego stronie.

Jeżeli wykonawca nie mógł ukończyć pracy z powodu zamawiającego (np. braku dostarczenia umówionych materiałów), nie ponosi za to odpowiedzialności. Co więcej, należy mu się wynagrodzenie.

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Umowa o dzieło generuje zdecydowanie najniższe koszty zatrudnienia, jednocześnie nie zapewniając wykonawcy odprowadzenia składek ZUS. Pracując na umowie o dzieło, otrzymamy wyższą kwotę netto (ponieważ nie będą odprowadzane składki ZUS), jednak nie otrzymamy świadczeń NFZ, zwolnienia lekarskiego, nie odprowadzimy składki emerytalnej.

Podatki

Od 1 lipca 2022 roku podatek od umowy o dzieło wynosi 12%, natomiast koszty uzyskania przychodu to 20% lub 50% (umowa o dzieło z prawami autorskimi).

Jak wygląda to w praktyce?

 • Twoje wynagrodzenie brutto to 1500 zł.

 • Aby uzyskać podstawę opodatkowania, odejmij od tej kwoty koszty uzyskania przychodu 20%:  1500 zł-300 zł = 1200 zł.

 • Wynik pomnóż przez 12%: 1200*12% = 144 zł.

 • Od kwoty brutto odejmij otrzymany wynik: 1500 zł-144 zł = 1356 zł.

 • Twoje wynagrodzenie „na rękę" wynosi 1356 zł.
Zapraszamy do skorzystania z darmowego kalkulatora wynagrodzeń

Odstąpienie od umowy o dzieło

Umowy o dzieło nie odstępuje się, tylko wypowiada.

Zamawiający może wypowiedzieć umowę o dzieło w każdym momencie, przy czym zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za już wykonaną pracę.

Art.  644.  [Odstąpienie przez zamawiającego]

Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.

Szczególnie jeśli:

Art.  635.  [Opóźnienie wykonawcy]

Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

Zamawiający może wypowiedzieć umowę o dzieło także, jeżeli wykonawca tworzy dzieło w wadliwy lub inny niż ustalony sposób oraz nie reaguje na wezwania do zmiany sposobu wykonania pracy.

Natomiast wykonawca dzieła może odstąpić od wykonania dzieła w trzech przypadkach:

 • niezdolności do pracy
 • jeżeli wykonawca chce zwiększyć wynagrodzenie, na skutek nieprzewidzianych zmian, a zamawiający nie zgadza się na takie rozwiązanie

oraz

Art.  640.  [Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu dzieła]

Art. 640. Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

Najważniejsze cechy umowy o dzieło

 • umowa zawarta może zostać w formie ustnej lub pisemnej
 • strony zawierające umowę o działo to zamawiający i wykonawca
 • nie określa się w niej miejsca oraz konkretnego czasu na wykonanie dzieła
 • przedmiotem umowy mogą być rzeczy materialne lub niematerialne
 • ustalana jest data końcowa – oddania dzieła
 • może być cykliczna
 • zamawiający nie jest pracodawcą, w związku z czym na wykonawcy nie ciążą obowiązki pracownicze
 • w odróżnieniu od umowy zlecenie, umowę o dzieło charakteryzuje brak opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i chorobowe

Umowa o dzieło w systemie kadrowo-płacowym HRappka

W programie kadrowo-płacowym HRappka dodasz pracownikowi każdy rodzaj umowy, także o dzieło czy zlecenie. HRappka dostosowywana jest do wszystkich zmian związanych z Polskim Ładem (co jest niezwykle istotne w przypadku obniżenia pierwszego progu podatkowego).

W HRappce rozliczysz pracowników, wygenerujesz listy płac, paski wynagrodzeń oraz wyślesz paczki przelewów.

Czytaj więcej:

umowa o dzieło w systemie HRappka

Umowa o dzieło w systemie HRappka

Zarządzanie procesami HR

 • Rekrutacja i onboarding
 • Legalizacja cudzoziemców
 • Ewidencja czasu pracy i wnioski urlopowe
 • Kadry i płace
TESTUJ BEZ OPŁAT

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Poprzez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty określonego wynagrodzenia.