Zatrudnianie cudzoziemców

System HRappka usprawnia kluczowe aspekty związane z legalizacją zatrudniania cudzoziemców. Wspiera na każdym etapie legalizacji zatrudnienia – od generowania oświadczeń i zezwoleń na pracę oraz ich automatyczną wysyłkę do urzędu, po przypomnienia o ważności dokumentów legalizacyjnych.

illustration

Zatrudnianie cudzoziemców z systemem HRappka

Sprawdź, jakie działania podczas zatrudnianie cudzoziemców możesz zautomatyzować:

Generowanie wniosków o oświadczenia / zezwolenia na pracę

Na podstawie uzupełnionego profilu kandydata i pracodawcy w kilka sekund wygenerujesz potrzebne dokumenty legalizujące pobyt oraz pracę cudzoziemca.

System jest na bieżąco dostosowywany do zmian prawnych, m.in. w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Legalizacja zatrudnienia

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców wiąże się z wieloma formalnościami. System obsługuje generowanie wszystkich typów oświadczeń oraz zezwoleń na pracę i dostępu do rynku pracy na terytorium rzeczypospolitej polskiej:

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy)
 • Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej
 • Zezwolenie na pracę:
  • Typu A (dla cudzoziemca, który planuje pracę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na rzecz konkretnego pracodawcy)
  •  Typu B (do pełnienia przez cudzoziemca funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców)
  •  Typu C (dotyczy cudzoziemców delegowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a podmiot wysyłający jest pracodawcą zagranicznym)
  • Typu D  (cudzoziemiec delegowany jest do pracy na terenie Polski, przez pracodawcę zagranicznego, który nie posiada na terenie Polski oddziału czy zakładu)
  • Typu E (dla cudzoziemców delegowanych przez pracodawcę zagranicznego do pracy na terenie RP, ale w innym celu niż w przypadku zezwoleń B, C i D. Zezwolenie jest wymagane, jeżeli okres delegacji przekracza 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy.)
  • Typu S (zezwolenie na pracę sezonową, wykonywaną nie dłużej niż 9 miesięcy w roku)
 • Karta Polaka
 • Inny tytuł do pracy

System umożliwia również przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców typu A, B, C, D,E.

Co więcej istnieje możliwość wygenerowania:

 • Powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy zgodnie ze specustawą (jeżeli cudzoziemiec, który wykonuje pracę spełnia wymagania specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)
 • Informacji podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi na temat zmian w zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę:
  – o zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej działania, a także przejęciu podmiotu lub jego części przez inny podmiot, przejście zakładu pracy lub jego części na inny podmiot)
  – o zmianie osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu
 • Powiadomienia dot. podjęcia pracy / niepodjęcia pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń (dotyczy legalizacji zatrudnienia cudzoziemca na podstawie oświadczenia)

Legalizacja pobytu

W systemie HRappka dodasz również dokumenty legalizujące pobyt cudzoziemca:

 • Paszport biometryczny
 • Wiza
 • Rejestracja pobytu obywatela Unii Europejskiej (dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii jeżeli pobyt trwa powyżej 3 miesięcy)
 • Inny tytuł pobytowy

oraz legalizujące zarówno pobyt jak i pracę:

 • Karta pobytu
 • Zezwolenie na pobyt czasowy
 • Zezwolenie na pobyt stały
 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Na podstawie dodanych informacji system będzie wysyłał powiadomienia o końcach ważności dokumentów oraz ostrzegał podczas generowania dokumentów niezgodnych z dokumentami legalizacyjnymi (np. podczas wystawiania umowy na okres dłuższy niż data ważności).

Dzięki HRappce legalizacja pobytu cudzoziemców przebiegnie szybko i bez zakłóceń.

Integracja z praca.gov.pl

 • Integracja z praca.gov.pl umożliwia automatyczną wysyłkę dokumentów legalizacyjnych oraz załączników do wybranego urzędu
 • Sprawne zarządzanie wnioskami
 • Legalizacja pracy cudzoziemców jest jeszcze sprawniejsza

Prowadzenie kartoteki pracowników

Przejrzysta baza pracowników pozwoli Ci przechowywać w systemie wszystkie potrzebne informacje (daty ważności dokumentów legalizacji pracy cudzoziemców, daty wjazdów na terytorium Polski, karty pobytu) i skany dokumentów (również w zakresie legalizacji pobytu m.in. paszport, wiza). W systemie wygenerujesz również dwujęzyczne umowy z pracownikami, na podstawie których wykonują oni pracę (np. na podstawie umowy o pracę, czy umowy cywilnoprawnej). W przypadku kontroli legalności zatrudniania cudzoziemców, sprawnie odnajdziesz wszystkie dokumenty legalizacyjne (także dokumenty poświadczające legalizację pobytu, np. skan karty pobytu) pokazujące, że cudzoziemiec wykonuje pracę terytorium rzeczypospolitej polskiej legalnie.

Powiadomienia i ostrzeżenia w specyfice zatrudnienia cudzoziemców

System automatycznie powiadamia, gdy kończy się data ważności dokumentów legalizujących pobyt lub zatrudnienie cudzoziemca na terytorium Polski. Co więcej, system ostrzega, jeżeli generowane umowy czy dokumenty są niespójne z dokumentem legalizującym zatrudnienie cudzoziemca (np. oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zezwoleniem wybranego typu).


Funkcje modułu legalizacji cudzoziemców

Sprawdź, jak HRappka uprawnia proces legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

Pozostałe dostępne moduły

Rekrutacja

Tworzenie rekrutacji i bazy kandydatów zgodnie z RODO
Więcej

Kadry i płace

Sprawne zatrudnianie pracowników
Więcej

Czas pracy

Ewidencja czasu pracy oraz elektroniczne wnioski urlopowe
Więcej

Dla agencji pracy

Zarządzanie wszystkimi procesami agencji pracy
Więcej

Opinie o naszym systemie

Zacznij już dziś. 14 dni za darmo!

Legalizacja pobytu oraz legalizacja pracy cudzoziemca z systemem HRappka jest znacznie szybsza. Przekonaj się sam!