Praca tymczasowa i outsourcing – jaką strategię zatrudnienia wybrać?

Do dwóch najbardziej popularnych strategii zatrudnienia, z których coraz częściej korzystają pracodawcy aby poradzić sobie z odczuwalnym niedoborem pracowników, zaliczamy outsourcing i pracę tymczasową.

Często outsourcing i praca tymczasowa są ze sobą mylone, gdyż oba wymagają nawiązania współpracy z firmą zewnętrzną. W poniższym artykule zaprezentujemy podobieństwa i różnice, a także zalety i potencjalne wady każdego z tych rozwiązań.

Czym jest praca tymczasowa?

Definicja pracy tymczasowej została określona w ustawie z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Zgodnie z ustawą za pracę tymczasową należy uznać wykonywanie na rzecz pracodawcy użytkownika zadań o charakterze:

  • sezonowym, okresowym, doraźnym,
  • lub których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe,
  • lub których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Zgodnie z art. 8 wyżej wymienionej ustawy, pracownikowi tymczasowemu nie możemy powierzyć prac:

  • które zgodnie z Kodeksem pracy są uważane za niebezpieczne,
  • prac na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku
  • które wymagałyby uzbrojenia pracownika w broń palną.

Firma z zapotrzebowaniem na pracowników tymczasowych, nawiązując współpracę z agencją pracy, podpisuje z nią umowę oraz określa jakich pracowników potrzebuje, z jakimi uprawnieniami i do jakich prac.

Do obowiązków agencji pracy będzie należało przeprowadzenie rekrutacji i zatrudnienie pracowników tymczasowych. Zatrudnienie pracownika tymczasowego może odbywać się zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i na umowie zlecenia. Umowa, która jest zawierana z pracownikiem tymczasowym, jest trójstronna. Oznacza to, że w takiej umowie określa się: pracownika, pracodawcę oraz pracodawcę użytkownika. 

Zatrudniony pracownik tymczasowy nie może wykonywać pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres dłuższy niż łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Co ważne, do limitów są wliczane okresy pracy na różnych rodzajach umów, a także okresy wykonywania pracy tymczasowej przez inną agencję pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika. Pracownik, który wykonuje pracę tymczasową robi to pod kierownictwem pracodawcy użytkownika i powinien stosować się do poleceń agencji. Warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego oraz jego wynagrodzenie nie może być gorsze niż wynagrodzenie pracowników etatowych pracodawcy użytkownika.

>> Czytaj więcej: Q&A: Obowiązki i prawa pracownika tymczasowego, agencji i pracodawcy-użytkownika

Czym jest outsourcing?

Outsourcingiem jest przekazywanie konkretnych czynności firmie zewnętrznej. Outsourcing stanowi umowę, która nie jest regulowana przez kodeks pracy – podlega regulacjom kodeksu cywilnego i zawierana jest pomiędzy firmą zamawiającą i wykonawcą.

W przeciwieństwie do pracy tymczasowej, w przypadku umowy outsourcingu pracownik w żaden sposób nie jest związany prawnie z klientem. Umowa jest zawierana z pracodawcą, który wykonuje zamówienie. Co ważne, outsourcing nie posiada żadnych limitów dotyczących dopuszczalnych okresów pracy. 

Kolejna różnica polega na regulacjach pomiędzy firmami. W przypadku pracy tymczasowej pracodawca użytkownik określa ile potrzebuje pracowników. Jeżeli mówimy o outsourcingu, to wykonawca sam decyduje ile pracowników potrzebuje do wykonania konkretnego zadania. Pracownicy wykonujący zlecenie stosują się do poleceń pracodawcy – firmy wykonującej zlecenie i nie mogą podlegać kierownictwu zamawiającego. Firma outsourcingowa sama wyznacza pracownikowi zadania. Rekrutacją, podpisaniem umów, tworzeniem grafików pracy, przeprowadzaniem szkoleń BHP oraz kierowaniem na badania medyczne zajmuje się firma – wykonawca.

Co wybrać – agencję pracy czy outsourcing?

Często pada pytanie jaki sposób współpracy jest bardziej opłacalny i ma więcej zalet. Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb każdego pracodawcy.

Wybór outsourcingu będzie bardziej korzystny, jeżeli firma chce skupić się na realizacji kluczowych projektów za pomocą własnych pracowników, a poboczne zadania powierzyć firmie zewnętrznej. Outsourcing powinniśmy wybrać również wtedy, gdy powierzona pracownikowi tymczasowemu praca będzie odbywać się w warunkach szkodliwych lub jeżeli planujemy długodystansową współpracę.

Dla pracodawcy, który zamawia świadczenie usług, outsourcing będzie korzystniejszy z uwagi na fakt, że rozliczenie następuje w oparciu o wykonaną usługę, a nie ilość godzin pracy pracowników zewnętrznych. Dodatkowo unikamy wtedy obowiązków związanych ze szkoleniami pracowników, nie musimy kierować i opłacać wstępnych i okresowych badań medycznych, unikamy ponoszenia wydatków na odzież roboczą czy zatrudnienie brygadzistów. Mniejszy udział w procesach rekrutacyjnych i kadrowych zredukuje ilość kosztów związanych z procesami HR. Co ważne, korzystając z outsourcingu, nie ponosimy odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw pracowniczych lub za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców.

Współpraca z agencją pracy tymczasowej przyniesie efekt, jeżeli chcemy powierzyć tymczasowe, sezonowe zadania firmie zewnętrznej. Dla pracodawcy użytkownika, ta metoda współpracy będzie korzystna, jeżeli on nie chce rozliczać się za wykonane zadania, a chce jedynie uzupełnić pojedyncze stanowiska przez z góry określony czas. Korzystając z tego rozwiązania możemy kontrolować i wydawać polecenia pracownikom tymczasowym i rozliczać się w oparciu o ich przepracowany czas. Firma, która będzie chciała skorzystać z tego typu rozwiązania, powinna pamiętać, że jako pracodawca użytkownik, ponosi ona koszty odzieży roboczej, szkoleń pracowników, koszty zatrudnienia kierowników zmian i jest stroną umowy z pracownikiem.

Zarządzanie procesami HR

  • Rekrutacja i onboarding
  • Legalizacja cudzoziemców
  • Ewidencja czasu pracy i wnioski urlopowe
  • Kadry i płace
TESTUJ BEZ OPŁAT

Autor:

Andrzej Tkaczuk

Specjalista ds. Legalizacji cudzoziemców

Jestem specjalistą w dziedzinie legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców. Od 7 lat pracuję w branży outsourcingu, zajmuje się kadrami, rekrutacją pracowników oraz legalizacją zatrudnienia. Dodatkowo świadczę usługi jako rekruter w branży IT. Na każdym stanowisku pracuję z cudzoziemcami, jestem na bieżąco z najnowszymi przepisami i trendami w dziedzinie legalizacji.