Zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 2024 – omówienie 

W dniu 7 czerwca prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Większość założeń nowej ustawy wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 roku.

Nowa ustawa przedłuża prawo do legalnego pobytu dla obywateli Ukrainy, które miało wygasnąć 30 czerwca 2024 roku. Dodatkowo, wprowadza ona szereg innych korzystnych rozwiązań, które omówimy w dalszej części artykułu.

Przedłużenie legalnego pobytu

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, przedłużony pobyt uchodźców wojennych mógł trwać jedynie do 30 czerwca 2024 roku. Nowelizacja ustawy przewiduje wydłużenie tego terminu do 30 września 2025 roku dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski z powodu konfliktu w swoim kraju.  

Zmiany w ustawie obejmują również przedłużenie ważności wiz krajowych, zezwoleń na pobyt oraz terminów opuszczenia Polski przez Ukraińców i terminów ich dobrowolnego powrotu. Przedłużeniu podlegać będą także dokumenty „zgoda na pobyt tolerowany", okresy ważności kart pobytu, polskie dokumenty tożsamości cudzoziemca oraz okresy ważności wiz Schengen.

Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy

Kolejna zmiana dotyczy uproszczonej ścieżki zatrudnienia obywateli Ukrainy. Nowelizacja przedłuża możliwość ich zatrudnienia na podstawie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy. Co ważne, zmienia się też brzmienie art. 22 specustawy. Wcześniej termin na wysłanie powiadomienia wynosił 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy. Nowelizacja skraca ten termin i po wejściu w życie ustawy, czas powiadomienia powiatowego urzędu pracy będzie wynosił tylko 7 dni. 

Nowe rozwiązania

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin

Ustawa zmieniająca wprowadza także inne rozwiązania. Po wejściu w życie ustawy,  obywatel Ukrainy, który posiada status UKR będzie mógł ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin. Obecnie uchodźcy posiadające status UKR mogą składać dokumenty na pobyt czasowy tylko w celu wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. 

Możliwość zmiany ochrony tymczasowej na pobyt czasowy

Osoba posiadająca status UKR, która nie ma podstawy ubiegania się o kartę pobytu, będzie mogła zamienić ochronę z tymczasowej na pobyt czasowy. Z rozwiązania będą mogli skorzystać cudzoziemcy, którzy spełniają następujące kryteria:

  • w dniu 4 marca 2024 r. posiadali status UKR 
  • w dniu złożenia wniosku o wydanie karty pobytu posiadają status UKR.

Osoba, która skorzysta z powyższego rozwiązania dostanie kartę pobytu z adnotacją „Poprzednio posiadacz ochrony czasowej”. Status numeru PESEL tej osoby zostanie zmieniony z UKR na CUKR. Status CUKR będzie oznaczał osobę, która wcześniej posiadała status UKR i uzyskała na jego podstawie pobyt czasowy.

Zmiana terminu na złożenie wniosku o nadanie PESEL

Kolejna zmiana dotyczy terminu na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obywatel Ukrainy, który przybył do Polski musi złożyć odpowiedni wniosek w terminie 30 dni od dnia przekroczenia granicy. Po wejściu w życie nowej specustawy obowiązek ten należy spełnić niezwłocznie po przybyciu. Ubiegając się o nadanie numeru PESEL, obywatel Ukrainy, po zmianach, będzie mógł potwierdzić swoją tożsamość tylko posiadając ważny dokument podróży.

Obywatel Ukrainy, w terminie 60 dni od daty wydania dokumentu podróży, będzie musiał potwierdzić swoją tożsamość w dowolnym organie gminy, jeżeli numer PESEL został mu nadany w oparciu o inny dokument, niż ważny dokument podróży.

Obowiązek informowania pracodawcy o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Nowelizacja nakłada na obywatela Ukrainy obowiązek informowania pracodawcy o doręczeniu mu decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Obowiązek ten będzie szczególnie korzystny dla pracodawcy. Wynika to z tego, że na pracodawcy ciąży obowiązek wysłania powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy, jeżeli cudzoziemiec ten uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Po zmianach, termin na wysłanie powiadomienia rozpocznie się z dniem, w którym cudzoziemiec poinformował pracodawcę o otrzymaniu decyzji.

Ze wszystkimi rozwiązaniami, które przyniesie nowa ustawa można zapoznać na stronie sejm.gov.pl oraz na stronie prezydent.pl.

Czytaj więcej:

Zatrudniaj osoby z zagranicy jeszcze szybciej i łatwiej!

  • Generowanie zezwoleń o pracę
  • Prowadzenie kartoteki pracowników
  • Ostrzeżenia i przypomienia
  • System na bieżąco dostosowywany do zmian legalizacyjnych

Testuj 14 dni bez opłat!

Autor:

Andrzej Tkaczuk

Specjalista ds. Legalizacji cudzoziemców

Jestem specjalistą w dziedzinie legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców. Od 7 lat pracuję w branży outsourcingu, zajmuję się kadrami, rekrutacją pracowników oraz legalizacją zatrudnienia. Dodatkowo świadczę usługi jako rekruter w branży IT i specjalista ds. legalizacji. Na każdym stanowisku pracuję z cudzoziemcami, jestem na bieżąco z najnowszymi przepisami i trendami w dziedzinie legalizacji.