Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce

Zatrudnienie cudzoziemca nie wiążę się już jedynie z pracą sezonową. Za granicą innych państw możesz znaleźć wykwalifikowanych specjalistów.  Udzielenie pracy cudzoziemcowi na terytorium rzeczypospolitej wiąże się ze spełnieniem określonych wymogów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. W przypadku pracownika z np. Ukrainy, Białorusi lub Gruzji, proces jest uproszczony i mogą oni wykonywać pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia.

Jak zatrudnić cudzoziemca?

Jak zatrudnić cudzoziemca ze wschodu? Miło nam zaprezentować poradnik jak zatrudnić Ukraińców i innych  cudzoziemców spoza granic Unii europejskiej. Napływ cudzoziemców poskutkował ożywieniem rynku pracy. Pracodawcy decydują się o powierzenie wykonywania pracy (w formie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy)  a dokładniej delegowanie pracy cudzoziemcowi np. na okres w  ciągu 12 kolejnych miesięcy. stąd też wynika potrzeba zebrania informacji o wymogach, które musi spełnić pracodawca by zatrudnić cudzoziemców.

Prawo wymaga, by powierzenie wykonywania pracy było uregulowane. Musisz więc złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy. Cudzoziemiec wykonujący pracę na terytorium RP musi posiadać zezwolenie na pracę. Wyróżniamy różne typy zezwoleń. Zezwolenia wydaje wojewoda lub starosta.

Poznaj nasze narzędzie do legalizacji cudzoziemców.

Zezwolenia na pracę

Obowiązkiem cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski jest posiadanie ważnego zezwolenia. Uzyskuje je w ramach decyzji administracyjnej pracodawca, czyli podmiot, który dopełni formalności w imieniu cudzoziemca wykonującego pracę.

Jak zatrudnić cudzoziemca?

By zatrudnić cudzoziemca spoza terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, musisz uzyskać zezwolenia na pracę typu A lub zezwolenie na pracę typu B. Dotyczy to osoby spoza wyżej wymienionych obszarów, a która zamierza pracować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto może uzyskać  zezwolenia na pracę cudzoziemca?

Zezwolenia na pracę cudzoziemca może uzyskać pracodawca

Zezwolenie na pracę (zgodnie z założeniami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach) typu A wydaje się dla cudzoziemca, który wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy z pracodawcą, który posiada miejsce zamieszkania, oddział lub inną zorganizowaną formę działalności na terytorium Polski. Wykonywanie pracy odbywać się może u pracodawcy, który złożył wniosek o wydanie zezwolenia. Udzielenie zezwolenia dla osoby odbywa się w Polsce.

Zezwolenie na pracę typu B dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na:

 • pełnieniu funkcji w zarządzie bytu prawnego wpisanego do rejestru przedsiębiorców,
 • obecności  w zarządzie spółki kapitałowej w organizacji,
 • zajmowaniu  się sprawami spółki komandytowej lub spółki komandytowo – akcyjnej jako komplementariusz albo prokurent – jeśli w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych pełnił tę funkcję przez ponad 6 miesięcy.

Czas określony ważności zezwoleń na pracę by zatrudnić cudzoziemca

Zezwolenie na pracę typu A i zezwolenie na pracę typu B wydaje się zawsze na czas określony. Zezwolenie na pracę typu A wydaje się na okres nie dłuższy niż 3 lata, a typu B może być wydane na okres nie dłuższy niż 5 lat, jeżeli osoba prawna zatrudnia powyżej 25 osób. Oba zezwolenia na pracę możesz przedłużyć. Wniosek o przedłużenie zezwolenia należy złożyć nie wcześniej niż 90 i nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności zezwolenia. Dotyczy to również zezwolenia na pobyt czasowy.

Uproszczona procedura zatrudnienia – oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca

Dla Ukraińców, Białorusinów, Gruzinów, Rosjan i Armeńczyków ,przygotowana została uproszczona procedura zatrudnienia. Obywatele wyżej wymienionych państw nie potrzebują zezwolenia na pracę. Zatrudnienie np. Ukraińca odbywa się na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń przez powiatowy urząd pracy. Oświadczenie o zatrudnienie cudzoziemca wydawane jest na okres 6 miesięcy zatrudnienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych. Oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca nie dotyczy prac sezonowych, dla nich należy uzyskać zezwolenie. To szybka droga by zatrudnić Ukraińca. Proces otrzymania zaświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemca jest o wiele prostszy i mniej czasochłonny niż złożenie wniosku o zezwolenie na pracę. We wniosku należy zawrzeć stosowne informacje, które znaleźć można na stronie rządowej. Składa się je w powiatowym urzędzie pracy. Po uzyskaniu zgody w urzędzie pracy, pracownik spoza Unii Europejskiej (z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Armenii) , może pracować legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu kolejnych 12 miesięcy.  Nadal, wymagane jest zezwolenie na pracę sezonową.  Przy uzyskiwaniu oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemca, należy zweryfikować czy dana osoba była związana stosunkiem pracy na podstawie takiego oświadczenia. Jeżeli tak, należy zweryfikować konieczność posiadania zezwolenia na pracę.

Złożenie oświadczenia  o zatrudnieniu cudzoziemca

Jeśli złożysz oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca, powiatowy urząd pracy nie ma obowiązku by przeprowadzić test rynku pracy by skuteczne stało się się udzielenie zezwolenia.  Test to weryfikacja przez powiatowy urząd pracy czy potrzeby kadrowe pracodawcy nie mogą być zaspokojone lokalnie. Brak przeprowadzania testu rynku pracy, znacznie przyspiesza procedurę.

Co po uzyskaniu zezwolenia lub oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemca?

Co robi pracodawca? Po uzyskaniu stosownego dokumentu z powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu zamieszkania pracodawcy, należy cudzoziemcowi przygotować umowę. Umowa gwarantująca pracę podmiotu musi być spisana  w zrozumiałym dla niego języku. Dotyczy to umowy o pracę i każdej formy umowy cywilnoprawnej w całym okresie pracy przez cudzoziemca.

Zezwolenie na pobyt czasowy

Cudzoziemiec przebywający w Polsce legalnie nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy, zobowiązany jest do posiadania wizy lub innej formy legalizacji pobytu.  Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę otrzymuje cudzoziemiec, którego pobyt na terytorium RP powyżej 3 miesięcy jest uzasadniony.
Więcej o legalizacji pobytu dowiesz się w naszym artykule.

Zezwolenia na pobyt czasowy jest udziela się w celu:

 • zapewnienia bytu członkom rodzin obywateli RP i rodzinom cudzoziemców,
 •  kontynuowania lub podjęcia przez cudzoziemca pracy,
 • wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kształcenia się na studiach.

Czas obowiązywania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest maksymalnie na 3 lata. W ramach zezwolenia cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu. Na jej podstawie może wielokrotnie przekraczać granicę bez konieczności posiadania wizy. Cudzoziemiec posiadający kartę pobytu może podróżować i przebywać na terytorium obszaru Schengen, o ile okres ten nie przekroczy 90 dni w 180 dniowym okresie.

Wymagane dokumenty

Wydanie zezwolenia to czynność wykonywania pracy przez wojewodę właściwego dla miejsca pobytu cudzoziemca  na podstawie:

 • ubezpieczenia zdrowotnego,
 • legalnie udokumentowanego źródła stabilnego i regularnego dochodu,
 • zapewnionego na terytorium polski miejsca zamieszkania.

To gwarantuje udzielenie zezwolenia przez wojewodę, a cudzoziemiec uzyskuje zezwolenie na pobyt.

Co musi zawierać wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy?

 • 4 fotografie,
 • dokumenty wymagane do potwierdzenia danych we wniosku,
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 340,00 zł.

Jeśli skompletujesz wymagane dokumenty to  zwiększysz szanse uzyskania zezwolenia, przez co wola by wykonywać pracy w Polsce nie będzie ograniczona przez jego brak. Złożenie wniosku pozwoli wykonywać pracę przez określoną ilości dni w roku kalendarzowym. Uzyskanie zezwolenia to komfort pracy cudzoziemca na terytorium RP.

Dowiedz się więcej: