Jak zatrudnić cudzoziemca w 2024? Poradnik krok po kroku.

Zatrudnienie cudzoziemca nie wiąże się już jedynie z pracą sezonową. Pracodawcy coraz częściej szukają wykwalifikowanych specjalistów poza granicami Polski. Udzielenie pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wiąże się ze spełnieniem określonych wymogów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz nowej ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. W przypadku pracownika z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy czy Rosji proces jest znacznie uproszczony i może on wykonywać pracę bez konieczności uzyskania standardowego zezwolenia na pracę. Jak zatrudnić cudzoziemca na terenie Polski? Z jakimi formalnościami należy się liczyć? Kto jest zwolniony z wymogu posiadania zezwolenia? Zapraszamy na poradnik krok po kroku.

Testuj bez opłat moduł legalizacji cudzoziemców >>

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, od 24.02.2022 obywateli tego kraju obowiązują nowe przepisy legalizacyjne. Aktualne informacje dostępne w artykule "Jak zatrudnić obywatela Ukrainy – nowa specustawa 12.03.2022".

Etapy zatrudnienia cudzoziemca

Przed zatrudnieniem osoby z zagranicy należy odpowiedzieć sobie przede wszystkim na pytania:

  • gdzie aktualnie przebywa cudzoziemiec (w Polsce czy za granicą)
  • jakiej jest on narodowości
  • na jakiej podstawie chcemy zatrudnić pracownika (zezwolenie na pracę, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy)
  • na podstawie jakiego tytułu pobytowego będzie przebywać on w Polsce

Ebook – zatrudnienie cudzoziemca w 2024 r. 

Na podany adres e-mail wyślemy Ci ebook, w którym w pigułce zebraliśmy wszystkie najważniejsze aspekty legalizacji pracy cudzoziemca

Rodzaje zezwoleń na pracę cudzoziemca

Poza pewnymi wyjątkami legalna praca cudzoziemca możliwa jest tylko i wyłącznie w przypadku, gdy ma on odpowiednie pozwolenie na pracę. Rodzaj zezwolenia zależy przede wszystkim od kraju pochodzenia obcokrajowca oraz rodzaju pracy, którą ma on wykonywać. Do wyboru mamy:

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Przeznaczone jest dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, i Ukrainy. Na podstawie jednego oświadczenia pracować mogą oni 24 miesiące. Następnie pracodawca może wnioskować o nowe oświadczenie lub zezwolenie na pracę.

Od dnia 28 października 2022 r. nie ma możliwości złożenia oświadczenia w celu zatrudnienia obywatela Rosji.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy to tzw. uproszczona procedura zatrudnienia, ponieważ pomija test rynku pracy. O powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi wnioskuje pracodawca, w powiatowym urzędzie pracy i musi to zrobić przed podjęciem pracy przez obcokrajowca.

Procedura wydawania oświadczenia trwa 7 dni (w przypadku braków formalnych) i po zakończeniu jej oświadczenie wpisywane jest do ewidencji oświadczeń.

Pracodawca ma obowiązek powiadomić powiatowy urząd pracy w terminie 7 dni o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemca.

Zezwolenie na pracę typu A

O zezwolenie typu A wnioskuje pracodawca we właściwym urzędzie wojewódzkim. Zezwolenie typu A wydaje się w przypadku pracy dla podmiotu, którego siedziba, miejsce zamieszkania, oddział lub zakład znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Do uzyskania tego typu zezwolenia wymagane jest dołączenie większej ilości dokumentów, a procedura trwa znacznie dłużej niż w przypadku oświadczenia. Na podstawie zezwolenia typu A można pracować maksymalnie 3 lata.

Zezwolenie na pracę typu B

Ten typ zezwolenia przeznaczony jest dla pracodawców, którzy zatrudniają cudzoziemca do pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub pełnienia funkcji komplementariusza lub prokurenta w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. Wydawane jest na okres do 3 lat, a w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż 25 osób wnioskować można o zezwolenie 5-letnie.

Zezwolenie na pracę typu C, D i E

Zezwolenia C, D i E przeznaczone są dla cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce – przez pracodawcę zagranicznego. Zezwolenie C przyznawane jest, gdy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się oddział pracodawcy, zezwolenie D– gdy tego oddziału nie ma, a zezwolenie E w innych przypadkach.

Zezwolenie typu S

To tak zwane zezwolenie na pracę sezonową. Mianem takiej pracy określane są działalności z zakresu upraw rolnych, hodowli zwierząt, krótkotrwałego zakwaterowania i usług gastronomicznych odpowiednich dla konkretnej pory roku. Praca sezonowa nie może być wykonywana dłużej niż 9 miesięcy w roku.

Jednolite zezwolenie na pracę

O tej rodzaj zezwolenia wnioskuje sam cudzoziemiec (a nie pracodawca jak w przypadku poprzednich zezwoleń). Cała procedura odbywa się w ramach jednego postępowania administracyjnego. Zezwolenie jednolite uprawnia do legalnego pobytu i pracy, a cudzoziemiec otrzymuje Kartę Pobytu, która jednocześnie jest dokumentem podróży. O zezwolenie jednolite wnioskuje cudzoziemiec, który chce przebywać i pracować na terenie Polski powyżej 3 miesięcy.

Praca bez zezwolenia na pracę

Zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia są między innymi: uchodźcy, osoby z pobytem stałym, osoby posiadające zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, osoby korzystające z ochrony czasowej, obywatele EU i europejskiego obszaru gospodarczego, posiadający ważną Kartę Polaka, studenci studiów stacjonarnych, doktoranci, absolwenci szkół wyższych i ponadgimnazjalnych, nauczyciele języków obcych (pracujących w Oświacie, zakładach kształcenia nauczycieli).

Sprawdź jak wypełnić najpopularniejsze wnioski o zezwolenie na pracę i pobyt cudzoziemca.

W następstwie wejścia w życie przepisów o pomocy obywatelom Ukrainy możliwe jest powierzenie pracy obywatelowi Ukrainy na podstawie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy (ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Legalizacja pobytu cudzoziemca

Cudzoziemiec zazwyczaj przyjeżdża do Polski na podstawie wizy lub paszportu biometrycznego. W takim przypadku może legalnie przebywać i pracować, dopóki posiada ważne dokumenty legalizujące jego pobyt w Polsce oraz dokumenty legalizujące pracę.

Aby przedłużyć legalny pobyt cudzoziemca, przed wygaśnięciem ważności aktualnych dokumentów pobytowych, konieczne jest złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Dzięki temu cudzoziemiec nie musi opuszczać Polski i może legalnie przebywać w Polsce do czasu wydania decyzji. Ponadto, w przypadku posiadania wymaganych dokumentów, cudzoziemiec może również legalnie pracować w oczekiwaniu na wydanie decyzji.

Od 29 stycznia 2022 roku została uproszczona procedura otrzymywania jednolitego zezwolenia na pracę i pobyt cudzoziemca. Tu przeczytasz więcej o nowelizacji ustawy o cudzoziemcach z dnia 17 grudnia 2021 r.

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców w systemie HRappka

W systemie HRappka przeprowadzisz cały proces legalizacji zatrudnienia cudzoziemca. Wypełnisz potrzebne wnioski i w kilka sekund wyślesz je bezpośrednio na praca.gov.pl. Nasz program kadrowo-płacowy przeprowadzi Cię przez cały proces zatrudnienia, podpisania umowy, wypłaty wynagrodzeń oraz wysyłki pasków wynagrodzeń. Co więcej, HRappka przypomni Ci o upływających terminach ważności zezwoleń.

Natomiast moduł zarządzania zakwaterowaniem pozwoli na sprawne planowanie rozmieszczenia pracowników w mieszkaniach pracowniczych oraz daje możliwość automatycznego odliczania opłat mieszkaniowych od wypłaty.

zatrudnianie cudzoziemców w systemie HRappka

Zatrudnianie cudzoziemców w systemie HRappka

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

  • Wysyłka dokumentów na praca.gov.pl
  • Intuicyjny system rozliczeń
  • Moduł mieszkań pracowniczych
  • Przypomnienia i ostrzeżenia o kończących się zezwoleniach
TESTUJ BEZ OPŁAT

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Niektórzy cudzoziemcy mogą pracować w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Pozostałe osoby muszą wnioskować o udzielenie zezwolenia – do powiatowego urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego. Cudzoziemiec może pracować po złożeniu wniosku, jeżeli wcześniej posiadał na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zezwolenia na pracę i pobyt. Wykonywanie pracy rozumiane jest jako zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub pełnienie aukcji w zarządzie. Po złożeniu dokumentów w paszporcie umieszczony jest stempel, który potwierdza złożenie wniosku o pobyt.