Umowa o pracę tymczasową — wzór i omówienie

Pracownik tymczasowy może zostać zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę tymczasową. W większości przypadków jest to jednak ta druga forma, która jednocześnie jest bardziej korzystna dla pracownika.

Pomimo tego, umowa o pracę tymczasową często uważana jest za mniej atrakcyjną. Pracownicy uważają, że oferuje o wiele gorsze warunki zatrudnienia, niż standardowa umowa o pracę. Jak jest naprawdę? W artykule omawiamy prawa i obowiązki pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę tymczasową. Aby pobrać wzór umowy o pracę tymczasową, kliknij w poniższy link.

Pobierz wzór umowy o pracę tymczasową w formacie PDF

Umowę o pracę tymczasową reguluje Ustawa i Kodeks Pracy

Warto pamiętać, że umowa o pracę tymczasową nie jest umową śmieciową! Pracownik zatrudniony na podstawie takiej umowy posiada prawa i obowiązki określone przez Ustawę z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych i późniejsze jej zmiany. W związku z tym, że umowa tymczasową jest jednocześnie formą umowy o pracę, to, czego nie uwzględnia Ustawa, reguluje Kodeks Pracy. 

Dzięki temu pracownik tymczasowy ma prawo do płatnego urlopu i L4, a czas trwania umowy o pracę tymczasową jest wliczany do stażu pracy. Obowiązuje też okres wypowiedzenia, a na zakończenie pracownik otrzymuje świadectwo pracy

Uwaga! Warto pamiętać, że choć umowę o pracę tymczasową reguluje m.in. Kodeks pracy, nie stosuje się do niej wszystkich jego przepisów. Głównie tyczy się to limitu umów zawieranych przez pracownika tymczasowego na czas określony i czasu trwania zatrudnienia.

Umowa o pracę tymczasową – czas trwania

Agencja pracy tymczasowej ma prawo skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający 18 miesięcy w ciągu łącznego okresu trwającego 36 kolejnych miesięcy.

Źródło: Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Pracownik tymczasowy nie może więc pracować przez pełne 18 miesięcy u tego samego pracodawcy użytkownika. Ma to zapobiec nadużyciom ze strony pracodawców, którzy mogliby korzystać z usług agencji pracy tymczasowej i pracowników tymczasowych przez zbyt długi czas, zamiast zaoferować tym pracownikom stałe zatrudnienie.

Istnieją jednak przypadki, kiedy opisany powyżej limit nie obowiązuje. Limit wykonywania pracy tymczasowej przez tego samego pracownika tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy użytkownika:

 • może ulec wydłużeniu do 36 miesięcy, jeżeli pracownik tymczasowy został skierowany do wykonywania zadań należących do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego bezpośrednio przez tego pracodawcę użytkownika. Jednak ponowne wykonywanie pracy tymczasowej możliwe jest dopiero po upływie 36 miesięcy od dnia zakończenia skierowania do wykonywania pracy w oparciu o wymieniony wyżej wydłużony limit czasu pracy tymczasowej
 • nie obowiązuje w przypadku przedłużenia umowy o pracę zawartej w celu wykonywania pracy tymczasowej – do dnia porodu, jeżeli miałaby się ona rozwiązać po upływie 3. miesiąca ciąży, pod warunkiem, że łączny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej przez daną agencję pracy tymczasowej, wynosi co najmniej 2 miesiące.

Agencja pracy tymczasowej i pracodawca – użytkownik

Cechą charakterystyczną umowy o pracę tymczasową jest fakt, że występuje w niej dwóch pracodawców. Pierwszym z nich jest agencja pracy tymczasowej, a drugim użytkownik, czyli przedsiębiorca/firma, dla którego pracuje pracownik. Pracownik tymczasowy jest zatrudniany przez agencję pracy tymczasowej, a pracę wykonuje na rzecz pracodawcy użytkownika. Jednocześnie agencja pracy tymczasowej podpisuje umowę z pracodawcą użytkownikiem.

Formalnym pracodawcą pracownika tymczasowego jest agencja pracy tymczasowej, która deleguje pracownika do pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika. To z nią pracownik podpisuje umowę i to ona ma wobec niego obowiązki formalno-prawne, m.in. przedstawienie warunków zatrudnienia, wypłata wynagrodzenia pracownikowi tymczasowemu i odprowadzanie podatków i składek ZUS. Pracodawca użytkownik ma obowiązek m.in. zapewnić pracownikowi tymczasowemu

Co powinna zawierać umowa o pracę tymczasową?

Umowa o pracę pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym powinna być zawarta w formie pisemnej.

Umowa o pracę na czas określony zawarta pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym powinna określać:

 • strony umowy
 • rodzaj umowy
 • datę zawarcia umowy
 • dokładne wskazanie pracodawcy użytkownika
 • okres wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika
 • warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, w szczególności:
 • rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi
 • wymiar czasu pracy
 • miejsce wykonywania pracy
 • wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez agencję pracy tymczasowej
 • przysługujących pracownikowi przerwach w pracy
 • w przypadku pracy zmianowej – zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę
 • innych niż określone w umowie o pracę składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.

Umowa o pracę może zawierać również inne dodatkowe postanowienia:

 • dotyczące wcześniejszego okresu rozwiązania umowy o pracę przez każdą ze stron umowy:
 • za 3-dniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni
 • za 1-tygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie
 • dotyczące szczegółowych warunków wykonywania pracy, na przykład: systemu czasu pracy obowiązujący pracownika tymczasowego czy indywidualnego rozkładu czasu pracy.

Źródło: https://www.biznes.gov.pl

Umowa o pracę tymczasową a ZUS

W przypadku nawiązania przez pracownika tymczasowego umowy tymczasowej, agencja pracy tymczasowej jest odpowiedzialna za odprowadzanie składek społecznych i zdrowotnych takich jak:

 • składka emerytalna
 • składka rentowa
 • składka chorobowa
 • składka zdrowotna
 • składka na Fundusz Pracy
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych

Umowa o pracę tymczasową a zwolnienie lekarskie

Dzięki odprowadzaniu składek chorobowych pracownicy tymczasowi zyskują prawo do zasiłku chorobowego (L4), opiekuńczego, macierzyńskiego oraz świadczeń rehabilitacyjnych. Dzięki składkowym zdrowotnym mogą korzystać z bezpłatnej pomocy lekarskiej w ramach NFZ.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę tymczasową

Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę tymczasową obowiązuje okres wypowiedzenia. Jego długość zależy od czasu trwania zatrudnienia w ramach umowy zawartej z agencją pracy tymczasowej.

Jeśli umowa o pracę tymczasową jest zawarta na czas:

 • do 14 dni – obowiązuje 3-dniowy okres wypowiedzenia
 • powyżej 14 dni – obowiązuje tygodniowy okres wypowiedzenia (liczony od soboty)

Umowa o pracę tymczasową a prawo do urlopu wypoczynkowego

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wskazuje, że pracownik tymczasowy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika (miesiąc = 30 dni kalendarzowych pozostawania w zatrudnieniu).

Urlop w pracy tymczasowej:

 • nie zależy od stażu pracy, wykształcenia, wymiaru zatrudnienia, systemu pracy
 • nie jest przeliczany na godziny
 • ulega zmniejszeniu w przypadku nieobecności z tytułu urlopu bezpłatnego oraz nieobecności nieusprawiedliwionej niepłatnej (wtedy prawo do nabycia urlopu przesuwa się o liczbę dni nieobecności tego typu)

Roczny wymiar urlopu z tytułu pracy tymczasowej wynosi 24 dni.

Umowa o pracę tymczasową daje również prawo do urlopu na żądanie (dla pracownika wykonującego pracę tymczasową przez co najmniej 6 miesięcy), urlopu okolicznościowego i urlopu z powodu siły wyższej.

Wynagrodzenie pracownika tymczasowego

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowie o pracę tymczasową nie może być niższe niż wynagrodzenie osób, które są zatrudnione na tym samym stanowisku bezpośrednio przez pracodawcę użytkownika. Nie może być też niższe niż obowiązujące w danym roku wynagrodzenie minimalne.

Czytaj: Ile wynosi minimalna pensja i koszty zatrudnienia pracownika w 2024 roku?

O wysokości pensji pracownika tymczasowego decyduje pracodawca użytkownik, który przekazuje informacje agencji pracy na podstawie swojego wewnętrznego regulaminu wynagrodzeń.

Świadectwo pracy pracownika tymczasowego

Art. 18a ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych mówi o tym, że za wydanie świadectwa pracy pracownikowi tymczasowymi odpowiada agencja pracy tymczasowej. 

Świadectwo pracy musi zawierać informacje dotyczące łącznego zakończonego okresu zatrudnienia w tej agencji oraz informacje dotyczące każdego pracodawcy użytkownika, na rzecz którego była wykonywana praca tymczasowa na podstawie umowy o pracę.

Agencja pracy ma 7 dni na doręczenie świadectwa pracy pracownikowi tymczasowemu (lub osobie przez niego upoważnionej na piśmie).

Czy praca tymczasowa wlicza się do stażu pracy?

Jeśli pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę tymczasową, okres wykonywania pracy tymczasowej zalicza mu się do stażu pracy. 

Dzięki płaconym składkom umowa o pracę tymczasową uprawnia do emerytury i renty. Daje również prawo do zwiększenia wymiaru urlopu w przypadku kolejnych umów o pracę.

Zatrudnienie pracowników tymczasowych w systemie HRappka

W zatrudnianiu pracowników tymczasowych może pomóc Ci system dla agencji pracy HRappka, który zautomatyzuje wszystkie procesy HR w całym cyklu zatrudniania pracownika tymczasowego. Umożliwia prowadzenie intuicyjnej bazy klientów, projektów rekrutacyjnych, legalizację cudzoziemców, zakwaterowanie pracowników, prowadzenie e-dokumentacji i ewidencji czasu pracy i wiele innych funkcjonalności.

Testuj system HRappka przez 14 dni za darmo bez podawania danych karty!

Zarządzanie procesami HR

 • Rekrutacja i onboarding
 • Legalizacja cudzoziemców
 • Ewidencja czasu pracy i wnioski urlopowe
 • Kadry i płace
TESTUJ BEZ OPŁAT

Osoba zatrudniona przez agencję pracy, tak jak osoba na etacie zawiera umowę o pracę. W związku z tym pracownik posiada podobne prawa i obowiązki co w przypadku standardowej umowy o pracę. Umowa o pracę tymczasową jest umową o pracę na czas określony. To, co wyróżnia umowę o pracę tymczasową wśród innych umów o pracę to fakt, że zawiera dwóch pracodawców – agencję pracy tymczasowej i pracodawcę użytkownika. Agencja pracy tymczasowej jest odpowiedzialna m.in za podpisanie umowy z pracownikiem, wypłatę wynagrodzeń i opłacanie składek społecznych. Pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy a także prowadzenia ewidencji czasu pracy. Pracownik tymczasowy dostaje świadectwo pracy. Ma również prawo skorzystać ze zwolnienia lekarskiego (tzw. L4), ponieważ agencja pracy płaci za niego składki ZUS.