Ile wynosi świadczenie urlopowe w 2024 roku i czy pracodawca musi je wypłacać?

W artykule omawiamy najważniejsze aspekty związane ze świadczeniem urlopowym. Komu przysługuje i czy każdy pracodawca ma obowiązek je wypłacać? Czy świadczenie urlopowe to wypłata ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Wyjaśniamy wątpliwości i podajemy maksymalne wysokości świadczeń urlopowych w 2024 roku. 

Czym jest świadczenie urlopowe?

Świadczenie urlopowe to forma dodatkowego wynagrodzenia dla pracownika, którego celem jest dofinansowanie jego urlopu wypoczynkowego. Świadczenie urlopowe to alternatywa dla tzw. „wczasów pod gruszą", czyli dofinansowania do wypoczynku pracowników w firmach, w których działa Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Świadczenie urlopowe może wypłacać tylko pracodawca, u którego nie funkcjonuje ZFŚS – jest odrębnym świadczeniem niż to z funduszu.

Dowiedz się więcej:

Komu przysługuje świadczenie urlopowe?

Świadczenie urlopowe, wypłaca pracodawca każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Oznacza to, że do tego okresu wliczają się również dni, w których pracownik nie świadczy pracy – chodzi o dni kalendarzowe, a nie robocze. Wypłata świadczenia urlopowego następuje raz w roku.

Świadczenie urlopowe przysługuje tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Dowiedz się więcej:

Czy pracodawca ma obowiązek wypłacać świadczenie urlopowe?

Świadczenie urlopowe to alternatywa dla firm, w których nie funkcjonuje ZFŚS.

Jeśli pracodawca nie musi tworzyć Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, może ale nie musi wypłacić pracownikom świadczenie urlopowe. Zasadniczo jednak ma ono charakter uznaniowy. Pracodawca, który zatrudnia na podstawie stosunku pracy mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (według stanu na 1 stycznia danego roku) nie ma obowiązku ani tworzenia ZFŚŚ, ani wypłaty świadczenia urlopowego, choć może to zrobić dobrowolnie. Wyjątkiem są jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe – ci pracodawcy bez względu na stan zatrudnienia muszą obowiązkowo utworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Jeśli pracodawca podejmie decyzję o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego, powinien poinformować pracowników o tej decyzji w sposób przyjęty w firmie (przez intranet, mailowo, a nawet komunikator).

Wypłata świadczenia urlopowego powinna nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego.

Ile wynosi świadczenie urlopowe w 2024 roku?

Wysokość świadczenia urlopowego odpowiada wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika. Komunikat GUS z 16 lutego 2024 roku przedstawił wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe. W 2023 roku wyniosło ono 6246,13 zł, a w drugim półroczu 2023 r. wyniosło 6445,71 zł. Oznacza to, że odpis podstawowy w 2024 r. wynosi 2417,14 zł.

Wysokość świadczenia urlopowego w 2024 wygląda więc następująco:

  • dla pracownika pełnoetatowego zatrudnionego w normalnych warunkach pracy – 2 417,14 zł

  • dla pracownika pełnoetatowego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy – 3 222,86 zł

  • dla pracownika młodocianego w pierwszym roku nauki – 322,29 zł, w drugim roku nauki – 386,74 zł, w trzecim roku nauki – 451,20 zł.

Kwota świadczenia urlopowego nie może być wyższa niż kwota odpisu podstawowego, może być jednak niższa.

Świadczenie urlopowe a podatek

Zaletą wypłacania świadczenia urlopowego dla pracodawcy jest to, że jest ono wolne od składek ZUS (do wysokości odpisu podstawowego przypadającego na danego pracownika) oraz stanowi dla niego koszt uzyskania przychodu. Świadczenie urlopowe jest natomiast opodatkowane.

Źródło: Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

Rozliczanie pracowników w systemie HR

HRappka to program kadrowo-płacowy, w którym maksymalnie zautomatyzujesz proces naliczania wynagrodzeń wraz z jego wszystkimi składnikami. Kilkoma kliknięciami wygenerujesz też listy płac oraz zrobisz eksport płatności do banku. Możesz przetestować HRappkę 14 dni za darmo – zarejestruj się i sprawdź wszystkie możliwości systemu. 

Zarządzanie procesami HR

  • Rekrutacja i onboarding
  • Legalizacja cudzoziemców
  • Ewidencja czasu pracy i wnioski urlopowe
  • Kadry i płace
TESTUJ BEZ OPŁAT

Świadczenie urlopowe może być wypłacane przez pracodawcę, który nie utworzył zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, czyli np. pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jednocześnie pracodawca nie ma obowiązku wypłaty świadczenia urlopowego – jeśli się na to nie zdecyduje, powinien poinformować o tym pracowników w przyjęty u danego pracodawcy sposób. Świadczenie urlopowe dotyczy tylko pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.