Informacja o działalności agencji zatrudnienia – jak złożyć raport do WUP? 

Na podstawie art. 19f ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 735 ze zm.) każda agencja zatrudnienia jest zobowiązana, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przedstawić marszałkowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, informację o swojej działalności za poprzedni rok (tzw. “raport do WUP”). 

Kiedy i jak złożyć raport do WUP?

Formularz z informacją o działalności agencji zatrudnienia należy złożyć do końca stycznia każdego roku za rok poprzedni (czyli np. raport za 2024 rok agencja musi złożyć do 31 stycznia 2025 roku). Sprawozdanie może mieć formę papierową lub elektroniczną. 

  • Jeśli agencja zatrudnienia zdecyduje się złożyć sprawozdanie elektronicznie, musi wypełnić odpowiedni formularz na stronie: www.stor.praca.gov.pl w zakładce „Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia (KRAZ)”. Formularz elektroniczny musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.  
  • Sprawozdania w postaci papierowej należy przesłać pocztą na adres właściwego agencji Urzędu (szczegółowe informacje odnośnie dostarczenia dokumentów znajdują się na stronach urzędów). 

Składana informacja musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu. 

Co zawiera raport do Wojewódzkiego Urzędu Pracy? 

Zgodnie z ze wspomnianym wyżej art. 19f, roczna informacja o działalności agencji zatrudnienia powinna zawierać przede wszystkim:

  • liczbę osób, z uwzględnieniem obywatelstwa, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, a w przypadku kierowania do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych także z podaniem państw zatrudnienia
  • liczbę pracodawców oraz osób korzystających z usług doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego
  • liczbę osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do pracy tymczasowej, z podaniem obywatelstwa cudzoziemców skierowanych do pracy tymczasowej
  • informację o zrzeszeniu agencji zatrudnienia w związkach branżowych.

Informacja o działalności agencji zatrudnienia – wzór formularza 

Wzór formularza informacji o działalności agencji zatrudnienia, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wzorów dotyczących działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1064).

Można go również pobrać ze strony wup.pl

Kary za brak złożenia informacji o działalności

Agencja zatrudnienia, która nie złoży informacji o działalności naraża się na wszczęcie postępowania w sprawie wykreślenia jej z rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Warto pamiętać, że raport muszą złożyć również takie agencje, które nie prowadziły w okresie sprawozdawczym efektywnej działalności. 

Raport do WUP w HRappce

Generowanie raportów mogą ułatwić systemy HR, takie jak HRappka. System nie tylko pomaga przenieść i zarządzać wszystkimi procesami kadrowo-płacowymi w jednym miejscu, ale też zebrać na ich podstawie potrzebne informacje np. do raportu do WUP. Raport ten sumuje pracowników, którzy byli zatrudnieni w danym okresie oraz zlicza wybrane umowy wraz ze stanowiskami i kodami zawodów. 

Z systemu HRappka korzysta już ponad 500 firm, z czego sporą część stanowią agencje zatrudnienia. Zapraszamy do przetestowania wszystkich możliwości – przez 14 dni bez żadnych opłat!

Zarządzanie procesami HR

  • Rekrutacja i onboarding
  • Legalizacja cudzoziemców
  • Ewidencja czasu pracy i wnioski urlopowe
  • Kadry i płace
TESTUJ BEZ OPŁAT