Okres zasiłkowy w pigułce – ile wynosi, jak liczyć, po jakim czasie nowy?

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy lub niemożności wykonywania pracy. Okres ten jest jednak ograniczony. Ile więc wynosi maksymalny okres, w którym ubezpieczony może korzystać z zasiłku chorobowego?

Czym jest okres zasiłkowy?

Okres zasiłkowy to maksymalna liczba dni, w których pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy. Dotyczy pracowników, którzy zostali wcześniej obowiązkowo lub dobrowolnie zgłoszeni do ubezpieczenia chorobowego i nabyli prawo do zasiłku chorobowego zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa prawo do zasiłku chorobowego.

Ile wynosi okres zasiłkowy?

Okres zasiłkowy wynosi:

 • 182 dni

 • 270 dni – jeśli przyczyną niezdolności do pracy jest gruźlica (Kod „D” na zwolnieniu lekarskim) lub ciąża (Kod „B” na zwolnieniu lekarskim).

Co wlicza się do okresu zasiłkowego?

Okres zasiłkowy jest liczony za okresy orzeczonej niezdolności do pracy, za które pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy.

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe zasady wliczania okresów poprzednich niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Od tej pory do okresu zasiłkowego wliczają się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności oraz okresy poprzednich niezdolności do pracy, o ile przerwa między nimi nie jest dłuższa niż 60 dni. Nie ma znaczenia, jaka chorobowa spowodowała orzeczenie niezdolności do pracy.

Istnieje tylko jeden wyjątek od powyższej reguły – do okresu zasiłkowego nie jest wliczany okres niezdolności, który przypada przed przerwą dłuższą niż 60 dni, jeśli po przerwie taka niezdolność pojawiła się w trakcie trwania ciąży.

Przykład: Pracownik pierwszy raz zachorował podczas swojego zatrudnienia w grudniu 2023 roku i był 7 dni niezdolny do pracy z powodu grypy. W styczniu 2024 roku przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 14 dni z powodu problemów z sercem. Oznacza to, że okres niezdolności do pracy z grudnia zostanie zsumowany z okresem ze stycznia i zaliczony do jednego okresu zasiłkowego, ponieważ przerwa pomiędzy tymi dwoma schorzeniami nie przekracza 60  dni. 

Czego nie należy wliczać do okresu zasiłkowego? 

Do okresu zasiłkowego nie należy wliczać okresu niezdolności do pracy, które przypadły w czasie:

 • urlopu wychowawczego
 • urlopu bezpłatnego
 • urlopu opiekuńczego
 • wyczekiwania na prawo do zasiłku
 • tymczasowego aresztowania
 • odbywania kary pozbawienia wolności
 • usprawiedliwionej nieobecności w pracy, o której mowa w art. 63(2) § 8 Kodeksu pracy

Po jakim czasie liczy się nowy okres zasiłkowy? Przerwa w okresie zasiłkowym

Po wyczerpaniu 182-dniowego lub 270-dniowego okresu zasiłkowego kolejny zasiłek chorobowy może być wypłacony dopiero po 60 dniach przerwy w niezdolności do pracy – wtedy następuje otworzenie nowego okresu zasiłkowego.

Co po 182 dniach okresu zasiłkowego?

Jeśli po wykorzystaniu okresu zasiłkowego pracownik nadal jest niezdolny do pracy, ale rokuje powrót do zdrowia, może starać się o świadczenie rehabilitacyjne z ZUS.

Jeśli jednak lekarz orzecznik stwierdzi, że stan zdrowia pracownika uniemożliwia mu dalsze wykonywanie pracy, pracownik może wnioskować o rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Okres zasiłkowy po ustaniu zatrudnienia

Warto pamiętać, że zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy przysługuje pracownikowi nawet po ustaniu zatrudnienia .

1 stycznia 2022 roku na mocy przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw okres zasiłkowy po ustaniu zatrudnienia został skrócony. Obecnie po ustaniu zatrudnienia pracownik może przebywać na zwolnieniu lekarskim z prawem do zasiłku chorobowego maksymalnie 91 dni.

Limit 91 dni w przypadku ustania zatrudnienia nie dotyczy niezdolności do pracy:

 • powstałej wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów (przysługuje 182 dni)

 • spowodowanej gruźlicą (przysługuje 270 dni)

 • występującej w trakcie ciąży (przysługuje 270 dni)

Czytaj więcej:

Zarządzanie procesami HR

 • Rekrutacja i onboarding
 • Legalizacja cudzoziemców
 • Ewidencja czasu pracy i wnioski urlopowe
 • Kadry i płace

TESTUJ BEZ OPŁAT