Wypłata wynagrodzenia w gotówce — pobierz darmowy wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych

W artykule omówimy kwestię wypłaty wynagrodzenia. Czy przepisy Kodeksu pracy pozwalają na wypłatę pensji w gotówce do rąk własnych pracownika? Czy jest możliwa wypłata części wynagrodzenia w gotówce, a części na konto? Czy zleceniobiorcy również mają prawo do wypłaty gotówkowej? O tym przeczytasz poniżej, a także pobierzesz darmowy wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Czy można wypłacać pensję w gotówce? Wypłata wynagrodzenia do rąk własnych a Kodeks pracy

Kodeks pracy jasno wskazuje, że wynagrodzenie za pracę wypłacane terminowo jest podstawowym prawem pracownika a także, że wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się w formie pieniężnej.

Art. 86 § 1. Pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.

Art. 86. §  2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.

Od 2019 r. domyślną formą wypłaty pensji jest przelew na rachunek bankowy pracownika. Wypłata pensji w gotówce jest możliwa tylko, jeśli pracownik złoży stosowny wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

W przypadku braku złożenia takiego oświadczenia, pracodawca automatycznie wypłaci wynagrodzenie na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy. 

Art.  86. § 3.  Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych — co powinien zawierać?

Wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych powinien zawierać następujące elementy:

  • dane pracownika
  • dane pracodawcy
  • datę i miejscowość
  • prośbę o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych
  • własnoręczny podpis pracownika

Darmowy wzór wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Poniżej pobierzesz darmowy szablon wniosku w formacie pdf i docx.

Wypłata części wynagrodzenia w gotówce, a części na konto

Przepisy kodeksu pracy nie zabraniają wypłaty pensji częściowo w formie gotówki, a częściowo na rachunek bankowy. Pracownik w tej sytuacji, we wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, powinien określić (kwotowo lub procentowo), jaka część wynagrodzenia ma być wypłacana na konto, a jaka do rąk własnych pracownika.

Gdzie przechowywać wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych?

Wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych należy przechowywać w dokumentacji pracowniczej (dokładnie w dokumentacji płacowej w części B akt osobowych) wraz z imienną kartą (listą) wypłaconego wynagrodzenia za pracę.

Pracodawca prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy obejmującą:
3) kartę (listę) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą oraz wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych (art. 86 § 3 Kodeksu pracy).

(§ 6 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, Dz. U. z 2018 r. poz. 2369 z dnia 19.12.2018 r.)

Kliknij tutaj, aby przetestować za darmo system kadrowo-płacowy HRappka, który umożliwia wygodne prowadzenie dokumentacji pracowniczej. Pozwoli Ci również łatwo i intuicyjnie rozliczać pracowników, zarządzać rekrutacjami, urlopami, prowadzić ewidencję czasu pracy i o wiele więcej!

Umowa zlecenie a wypłata wynagrodzenia w gotówce

Należy pamiętać, że przepisy umowy zlecenie reguluje Kodeks cywilny, a nie Kodeks pracy. W związku z tym zleceniobiorcy przysługują tylko prawa, jakie wynikają z treści umowy i przepisów Kodeksu cywilnego. Jeśli więc osoba wykonująca zlecenie chciałaby otrzymywać wynagrodzenie w gotówce, powinna ustalić to ze zleceniodawcą i zawrzeć w umowie.

Potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia pracownikowi

Pokwitowanie wypłaty wynagrodzenie nie jest regulowane Kodeksem pracy. Jeśli jednak pracownik zdecyduje się na wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, warto poprosić go o potwierdzenie odbioru wypłaconego wynagrodzenia. Taki dokument nie tylko jest ważną częścią akt pracowniczych, ale może też okazać się ważnym dowodem przy wystąpieniu ewentualnego konfliktu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Zarządzanie procesami HR

  • Rekrutacja i onboarding
  • Rozliczanie pracowników
  • Ewidencja czasu pracy i wnioski urlopowe
  • Kadry i płace
TESTUJ BEZ OPŁAT

Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie każdemu pracownikowi. Dzień wypłaty wynagrodzenia powinien być ustalony i bezwzględnie przestrzegany. W 2019 r. w Kodeksie pracy nastąpiła zmiana zasad sposobu wypłaty wynagrodzenia. Od tej pory podstawową formą wynagrodzenia za pracę jest wypłatę wynagrodzenia w formie przelewu na konto bankowe (pracownik wcześniej musi podać numer rachunku bankowego). Pracownik może jednak zdecydować się na wypłatę wynagrodzenia w gotówce do rąk własnych. W tym celu powinien złożyć wniosek o wypłatę wynagrodzenia w gotówce. Jeśli pracownik nie złoży wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, wynagrodzenie wypłaca pracodawca automatycznie na konto. Przy zmianie formy wypłaty wynagrodzenia na gotówkową warto poprosić pracownika o potwierdzenie odbioru wypłaty.