Okres 6 miesięcy przelicza się na 180 dni. Cudzoziemiec, którego zatrudniamy na podstawie Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi może przepracować 180 dni w ciągu 12 miesięcy.

Okres 6 miesięcy (180 dni), może być ciągły lub składać się z krótszych okresów

Podstawa prawna:

  • Art. 87 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • Art. 114 Kodeksu cywilnego.

Okres 12 miesięcy musi być ciągły i kończy się w dniu, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu rozpoczęcia pracy.

Podstawa prawna:

  • Art. 112 Kodeksu cywilnego.