Polski Ład 3.0. – zmiany od 1 stycznia 2023 r.

Od 1 lipca 2022 w życie weszły duże zmiany związane z Polskim Ładem 2.0. Między innymi została obniżona stawka PIT z 17% do 12%. Następne poprawki do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Polski Ład 3.0.) zostały rozpatrzone przez senat i czekają na podpis Prezydenta (stan na 18.11.2022). Nowe przepisy wejdą w życie 01.01.2023 roku. Zapraszamy na artykuł Polski Ład 3.0 – zmiany od 1 stycznia 2023 r.

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku w 2023 roku wynosić będzie 30 000 zł i będzie wspólna dla wszystkich dochodów podatnika opodatkowanych według skali podatkowej.

Od 1 lipca 2022 r. obniżona została stawka PIT z 17% na 12%, co spowodowało zmniejszenie kwoty zmniejszającej podatek dochodowy od osób fizycznych. Wynosi ona 3600 zł rocznie, czyli 300 zł miesięcznie.

Polski Ład 3.0. – zaliczka na podatek dochodowy

Od 1 stycznia 2023 roku osoby, które zatrudnione są w kilku miejscach naraz (na podstawie stosunku pracy), mogą rozliczyć zaliczkę na podatek dochodowy w każdym miejscu pracy – odpowiednio pomniejszoną. Jak wygląda to w praktyce?

Sposób rozliczenia zaliczki na podatek uzależniony będzie od ilości zatrudniających pracodawców. Podatnik będzie mógł wskazać, czy zaliczka na podatek dochodowy powinna być pomniejszona o:

 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 300 zł (w przypadku jednego pracodawcy)
 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 150 zł (w przypadku dwóch pracodawców)
 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 100 zł (w przypadku trzech pracodawców)

Całkowita kwota, jaką można odliczyć od podatku to 300 zł, która jest odpowiednio pomniejszana w zależności od ilości miejsc, w których złożony zostanie wniosek PIT-2.

Obowiązek powiadomienia pracodawców o sposobie dzielenia kwoty zmniejszającej podatek spoczywa na podatniku (pracowniku), który zobowiązany jest do złożenia wniosku PIT-2. Natomiast pracodawca zobowiązany jest o odpowiednie pomniejszenie zaliczki na podatek dochodowy.

Od 2023 r. podatnik dostanie możliwość złożenia wniosku PIT-2 w maksymalnie trzech miejscach.

Od 1 stycznia 2023 r. będzie możliwe również zastosowanie kwoty zmniejszającej podatek przez wszystkich płatników pobierających zaliczki na podatek (np. pracodawców, zleceniodawców czy organy rentowe). Oznacza to, że kwota zmniejszająca podatek będzie mogła być stosowana m.in. do przychodów: z umów zlecenia i o dzieło, otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, z umów o zarządzenie przedsiębiorstwem, z kontraktów menadżerskich, przychodów z praw majątkowych.

Oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek

Podatnik może zdecydować, w jaki sposób złoży oświadczenie pracodawcy lub zleceniodawcy. Może odbyć się to:

Płatnik może złożyć oświadczenie w dowolnym momencie w trakcie roku, a podatnik ma uwzględnić je najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożone zostało oświadczenie. Co więcej, raz złożone oświadczenie nie musi być ponawiane w następnych latach (chyba że mają nastąpić jakiekolwiek zmiany).

Płatnik nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowo pobrane zaliczki.

Zmiany wzorów deklaracji PIT

Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory deklaracji PIT, które stosowane będą do rozliczeń za dochody w 2023 r. Wszystkie wzory deklaracji znajdują się na www.gov.pl.

Najważniejszą i najobszerniejszą zmian objęty został formularz PIT-2, w którym znajdują się takie kwestie jak oświadczenie podatnika o stosowaniu pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek, oświadczenie podatnika o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów czy wniosek podatnika o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu.

W katalogu deklaracji znalazła się również jedna nowa – PIT-DZ. Formularz przeznaczony jest dla osób, które będą korzystać ze zwolnienia podatku na podstawie ulgi dla rodzin 4+.

Zapraszamy do skorzystania z darmowego kalkulatora wynagrodzeń

Minimalny podatek dochodowy

Podatek minimalny wprowadzony został 1 stycznia 2022 (w ramach pierwszej wersji Polskiego Ładu) i miał na celu opodatkowanie tych podatników, którzy wykazują minimalny dochód lub wykazują stratę podatkową i nie odprowadzają podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z powodu wątpliwości związanych z interpretacją przepisu o podatku minimalnym, został on zawieszony w 2022 roku, a nowelizacja ustawy z 7 października 2022 r. przesuwa tę datę na 31.12.2023.

Podatnicy CIT zwolnieni z podatku minimalnego

Od 1 stycznia 2022 r:

 • podatnicy, którzy rozpoczęli działalność – przez pierwsze 3 lata
 • przedsiębiorstwa finansowe
 • podatnicy, którzy odnotowali 30% spadek przychodów
 • podatnicy (nieposiadający udziałów w innych spółkach), których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne
 • podatnicy, których większość przychodów zostało osiągniętych w związku z eksploatacją w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych oraz z pochodzi wydobywania kopalin – których ceny zależą bezpośrednio lub pośrednio od notowań na światowych rynkach
 • podatnicy wchodzący w skład grupy co najmniej dwóch spółek, z których jedna posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio 75% udziału w każdej z pozostałych spółek, jeżeli rok podatkowy wszystkich spółek jest tożsamy oraz udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych przychodach jest większy niż 1%

Od 1 stycznia 2023 r:

 • podatnicy, których przychody roczne brutto nie przekraczają 2 mln euro
 • spółki komunalne
 • podatnicy, których większość przychodów związana jest ze świadczeniem usług ochrony zdrowia
 • podatnicy, których większość przychodów innych niż z zysków kapitałowych pochodzi z transakcji objętych ceną regulowaną
 • podatnicy, których rentowność w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%
 • podatnicy postawieni w stan upadłości, likwidacji lub restrukturyzacji

Każdy podatnik rozliczający się w niestandardowy sposób powinien zweryfikować zasady, według których będzie rozliczany. Na przykład, w przypadku przedsiębiorców korzystających ze zwolnień podatkowych w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych podatek minimalny liczony będzie tylko na podstawie przychodów i kosztów uzyskania przychodów z działalności opodatkowanej (tak samo w przypadku podatkowych grup kapitałowych).

Polski Ład 3.0. – pozostałe zmiany

Uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie

Ze względu na wątpliwości związane z interpretacją przepisu o ukrytej dywidendzie, został on uchylony. Ukryta dywidenda związana była z wypłatami na rzecz wspólnika, które uzależnione miały być od osiąganych wyników.

Podatek u źródła WHT

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje tzw. podatek/mechanizm pay&refund, a od 1 stycznia 2023 r. (Polski Ład 3.0.) zasady związane z oświadczeniem WHT-OCS będą korzystniejsze.

Zmiany w estońskim CIT

Przepisy związane ze stosowaniem estońskiego CIT mają być korzystniejsze dla podatników (np. uznanie odpisów amortyzacyjnych za wydatki niezwiązane z działalność gospodarczą).

Zmiana przepisów w obszarze tzw. rajów podatkowych

Nowelizacja ustawy likwiduje obowiązkowe dokumentacji w stosunku do pośrednich transakcji rajowych (z mocą wsteczną od 1 stycznia 2019 r.). Podniesiony zostanie również próg dokumentacyjny dla operacji realizowanych z podmiotami z rajów podatkowych (np. Hongkong):

 • 2 500 000 zł – w przypadku transakcji finansowych i towarowych
 • 500 000 zł – w przypadku pozostałych transakcji rajowych

Pozostałe zmiany

Polski Ład 3.0. zakłada również zmiany w zakresie przerzuconych dochodów czy uproszczenie przepisów dotyczących ulgi na tzw. złe długi (brak obowiązku wykazania w zeznaniu podatkowym wierzytelności i długów, które stanowią podstawę opodatkowania). To również zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych, zwolnienie z podatku dochodowego przychodów z dywidend od spółki zależnej do spółki holdingowej czy zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

źródło: www.podatki.gov; www.lex.pl

Zautomatyzuj proces rozliczeń pracowników

Wybierając program kadrowo-płacowy HRappka przyspieszysz i znacznie ułatwisz wszystkie procesy związane z rozliczeniem pracowników, wypłatą wynagrodzeń, generowaniem list płac i pasków wynagrodzeń. Wyślesz również automatycznie PITy do Urzędu Skarbowego.

Program kadrowy HRappka dostosowywany jest na bieżąco do wszystkich zmian w prawie (szczególnie tych związanych ze zmianami ustawy o podatku dochodowym).

Program kadrowo-płacowy

 • E-dokumentacja pracownicza/Umowy
 • Deklaracje ZUS/US/PPK
 • Naliczanie wynagrodzeń
 • Potrącenia/zwroty/premie
 • Listy płac/paski wynagrodzeń
 • Wielowymiarowe raporty
TESTUJ BEZ OPŁAT

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2023 r zakładają odroczenie stosowania przepisów o podatku minimalnym oraz zmieniają sposób rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy – w przypadku zatrudniania w więcej niż jednym miejscu. Dochody z najmu prywatnego nie będą mogły być rozliczane na zasadach ogólnych – jedynie jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zmienią się również przepisy zw. z podatkiem od tzw. przerzuconych dochodów. W przypadku finansowania dłużnego udzielonego przez bank, koszy będą mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.