Praktyki studenckie — wymogi formalne i korzyści dla pracodawcy

Praktyki studenckie to nie tylko szansa na zdobycie doświadczenia i praktycznych umiejętności związanych z kierunkiem kształcenia dla studentów, ale także korzyść dla firm, które chcą zatrudnić utalentowanych i ambitnych potencjalnych pracowników oraz tworzyć pozytywną markę jako pracodawca.

Jak zorganizować praktyki studenckie?

Organizacja praktyk studenckich w firmie wymaga od pracodawcy nawiązania współpracy z uczelnią. Każda uczelnia w Polsce posiada własne zasady odnośnie organizacji i odbywania praktyk studenckich, zawarte w wewnętrznych regulaminach. Każdy student posiada opiekuna praktyk, który pełni funkcję „łącznika” pomiędzy pracodawcą a uczelnią i pomaga w kwestiach formalnych organizacji praktyk.

Według § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 19 grudnia 1960 r. w sprawie praktyk studentów szkół wyższych:

Praktyki studenckie stanowią nieodłączną część programu nauczania i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu równorzędnie z innymi zajęciami obowiązkowymi.

Zaliczenie praktyk studenckich jest więc obligatoryjne, dlatego uczelnie i studenci aktywnie poszukują pracodawców, z którymi mogą wejść we współpracę.

Warto wiedzieć, że często dzięki takiej współpracy pracodawca ma możliwość brać udział np. w opracowywaniu programu studiów czy nawet prowadzeniu zajęć teoretycznych i praktycznych na uczelni.

Gdzie pracodawca może znaleźć praktykantów?

Choć często studenci samodzielnie muszą znaleźć miejsce praktyk, zgłaszając się do wybranych firm z prośbą o przyjęcie, pracodawca sam może otworzyć się na taką współpracę. Może do tego wykorzystać następujące strategie:

Współpraca z Uczelniami

Tak jak wspomnieliśmy, uczelnie są otwarte na współpracę z firmami, dlatego warto skontaktować się bezpośrednio z nimi. Dobrym pomysłem są również spotkania z Kołami Naukowymi, z którymi można zorganizować prezentacje, warsztaty czy spotkania networkingowe.

Biura Karier i portale uczelni

Większość uczelni posiada własne Biura Karier, które pomagają studentom znaleźć praktyki. Pracodawcy mogą skontaktować się z tymi działami, aby umieszczać oferty praktyk na ich stronach internetowych lub zorganizować dedykowane spotkania.

Targi pracy i Dni Kariery

Udział w targach pracy (np. Absolvent Talent Days, CareerExpo, Joicon), dniach kariery i wydarzeniach organizowanych przez uczelnię daje możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu i porozmawiania z zainteresowanymi studentami.

Portale pracy i media społecznościowe

Studenci w poszukiwaniu ofert praktyk często odwiedzają portale pracy, a także grupy z ogłoszeniami pracy na Facebooku. Wielu z nich korzysta też z platformy Linkedin. Nie należy zapominać też o stronach, z których obecnie najczęściej korzystają studenci z pokolenia Z – TikTok, Instagram, Twitter. Te miejsca warto wykorzystać przy budowaniu wizerunku pracodawcy.

Multiposting rekrutacji to funkcjonalność, która pozwala opublikować rekrutacje na wielu portalach jednocześnie z poziomu systemu do rekrutacji HRappka.pl. Dzięki temu rekruter nie traci czasu na logowanie się do portali i pojedyncze dodawanie ogłoszeń o pracę.

Sekcja Kariery na stronie internetowej firmy

Studenci często zaglądają na podstronę „Kariera" na stronie firmy, w której chcieliby odbyć praktyki. Warto więc rozważyć rozbudowanie i aktualizowanie tej sekcji.

Rekrutację na firmowej stronie internetowej automatyzuje system HRappka, z którym stworzysz w pełni funkcjonalny widget rekrutacyjny. Dzięki temu oferty pracy na Twojej stronie będą zawsze aktualne.

przykładowy widget rekrutacyjny hrappka

Praktyki studenckie — obowiązki pracodawcy

Wymagane dokumenty

1) W przypadku praktyk studenckich podmiot przyjmujący, czyli pracodawca zawiera umowę (porozumienie) z uczelnią wyższą, a nie bezpośrednio ze studentem. Określa ona warunki i obowiązki pracodawcy przyjmującego studenta na praktykę. Umowa jest przygotowywana przez uczelnię i opiekuna praktyki — nie należy to do obowiązków pracodawcy. Ma on jednak wpływ na jej treść — może wnieść do niej swoje uwagi i poprawki, a nawet zaproponować własny wzór umowy. 

Nie ma formalnych wymagań co do zawartości umowy, jednak zazwyczaj są w niej określone:

• program praktyki (jako załącznik do umowy, program określa wymiar, zasady i formy odbywania praktyk studenckich)

• zakres zajęć ze studentami prowadzonych przez pracowników firmy

• udział pracodawcy w opracowaniu programu praktyk

• ustalenia dotyczące finansowania praktyk przez pracodawcę i uczelnię

• efekty kształcenia osiągnięte przez studentów w trakcie praktyk (wynikające z programu praktyki)

• sposób realizacji praktyk studenckich

• czas trwania praktyk 

• imienna lista studentów skierowanych na praktykę (jako załącznik do umowy)

Źródło: www.parp.gov.pl

2) Oprócz umowy, student może przekazać pracodawcy skierowanie na praktyki studenckie, również przygotowane przez uczelnię.

3) Pracodawca powinien zapoznać praktykanta z obowiązującym regulaminem pracy oraz przepisami o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.

4) Pracodawca może zostać zobowiązany do wypełniania skonstruowanego przez uczelnię tzw. dziennika praktyk, w którym dokumentowany jest szczegółowy przebieg praktyk — głównie czas pracy, wykonywane zadania i umiejętności, jakie zdobywa praktykant.

5) Po zaliczeniu praktyki pracodawca jest zobowiązany do wystawienia studentowi zaświadczenia zaliczenia praktyki studenckiej, zazwyczaj na druku przygotowanym przez uczelnię.

Praktyki studenckie a BHP i wstępne badania lekarskie

Do zawieranej umowy o praktyki studenckie nie mają zastosowania przepisy prawa pracy, jednak pracodawca musi przestrzegać zasad art. 304 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

§  2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki zajęć odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów niebędących jego pracownikami.

Oznacza to, że student odbywający praktykę powinien zostać przeszkolony z zakresu zasad bhp (instruktaż ogólny i stanowiskowy), a także wyposażony w stanowisko pracy spełniające wymogi bhp, niezbędne narzędzia wykonywania pracy, odzież roboczą i ochronną.

Ze względu na formę współpracy, pracodawca nie musi kierować praktykanta na badania lekarskie.

Wynagrodzenie za praktyki studenckie

Student za odbycie praktyki studenckiej najczęściej nie otrzymuje wynagrodzenia. Jest jednak możliwość odbycia płatnych praktyk, jeśli pracodawca zdecyduje się na takie warunki.

Czy praktyki studenckie należy zgłaszać do ZUS?

W przypadku bezpłatnych praktyk studenckich pracodawca nie musi powiadamiać Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ani Urzędu Skarbowego. Według obowiązujących przepisów, praktyki studenckie nie podlegają obowiązkowym składkom na ubezpieczenia społeczne.

Czy praktyki studenckie wliczają się do stażu pracy?

Praktyki studenckie nie wliczają się do stażu pracy — są one częścią programu nauczania danej uczelni.

Praktyki studenckie – korzyści dla pracodawcy 

Z pewnością jedną z większych zalet praktyk studenckich jest brak większych formalności ze strony pracodawcy. Umowa (porozumienie) o praktykę jest przygotowywana przez uczelnię, a pracodawca, jeśli nie ma większych uwag, może ją jedynie zaakceptować. Podobnie z dziennikiem praktyk i zaświadczeniem o ich odbyciu – wszystkie te dokumenty dostarcza uczelnia.

Ponadto, Praktyki studenckie umożliwiają rozpoznanie i wykorzystanie potencjału młodych, zdolnych ludzi, których pracodawca może później zatrudnić, co redukuje czas i koszty związane z rekrutacją.

Oczywistą korzyścią jest również brak obowiązku finansowania praktyki.

Zarządzanie procesami HR

  • Rekrutacja i onboarding
  • Legalizacja cudzoziemców
  • Ewidencja czasu pracy i wnioski urlopowe
  • Kadry i płace
TESTUJ BEZ OPŁAT

Praktyki studenckie, praktyki zawodowe i staż to częste formy zdobywania doświadczenia przez studenta lub absolwenta. Praktyki studenckie są jednak inną formą zdobywania doświadczenia niż praktyki absolwenckie, ponieważ są bezpośrednio związane z kierunkiem studiów i stanowią nieodłączny element kształcenia. Praktyki studenckie różnią się również od praktyk zawodowych, które są przeznaczone dla uczniów szkół zawodowych i techników. Realizacja praktyk studenckich odbywa się na mocy porozumienia pomiędzy pracodawcą a uczelnią. Student posiada wyznaczonego opiekuna praktyk, który pomaga w organizacji i formalnościach. Praktyka studencka pozwala zdobyć studentowi doświadczenie, a pracodawcy odkryć młode talenty i przekonać do miejsca pracy, co pomaga w późniejszym ewentualnym zatrudnieniu. Praktyki studenckie i i praktyki zawodowe są zazwyczaj nieodpłatne.