Wiza Schengen a wiza krajowa – różnice 

Cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski po raz pierwszy w większości przypadków robią to na podstawie wizy. W związku z tym to z tym dokumentem pobytowym polscy pracodawcy mają do czynienia na początku zatrudnienia obcokrajowca

Wiza jest pisemnym dokumentem wydawanym przez władze państwa, który uprawnia cudzoziemca do przekraczania granicy. Może mieć ona różne postaci – na przykład naklejki w paszporcie cudzoziemca. Niektóre państwa stosują również pieczątki. 

Wizy różnią się nie tylko postacią, lecz także rodzajem. Dlatego w poniższym artykule przedstawimy rodzaje wiz, które są wydawane przez polskie placówki dyplomatyczne i konsularne, opiszemy różnice między nimi i wpływ na legalizację pracy i pobytu cudzoziemców. 

Wiza Schengen a wiza krajowa

Istnieją dwa główne rodzaje wiz, które wydają polskie placówki konsularne. Jest to wiza Schengen oraz wiza krajowa. Rozróżnić je można za pomocą oznaczenia. Wizy Schengen oznaczone są literą „C", a krajowe literą „D".

Te dwa dokumenty różnią się między sobą okresem pobytu.

Wiza Schengen – wiza typu C

Jednolita wiza typu C jest wizą krótkoterminową i w ramach swojej ważności uprawnia cudzoziemca do pobytu w strefie Schengen przez okres łącznie nieprzekraczający 90 dni w 180 dniowym okresie.

Przy ustaleniu możliwości pobytu w ramach wizy Schengen należy brać pod uwagę okres ważności wizy, dopuszczalny okres pobytu oraz liczbę dopuszczalnych wjazdów, które są wskazane na samej wizie.  Aby poprawnie obliczyć ilość dni dopuszczalnego pobytu należy cofnąć się o 180 dni i zsumować wszystkie okresy pobytu na podstawie krótkoterminowych tytułów pobytowych.

Ten rodzaj wizy zazwyczaj wydawany jest w celach turystycznych lub biznesowych. Warto wiedzieć, że wiza Schengen może być z ograniczoną ważnością terytorialną. Taka wiza ma taki sam okres dopuszczalnego pobytu, lecz uprawnia do pobytu wyłącznie na terytorium określonych państw. 

Wiza krajowa typu D

Wiza krajowa stanowi rodzaj wizy, który uprawnia cudzoziemca do długoterminowego pobytu, celem którego zazwyczaj jest praca, studia lub względy rodzinne. Maksymalny okres takiej wizy wynosi rok. W okresie jej ważności cudzoziemiec może przebywać w Polsce przez okres łącznie trwający dłużej niż 90 dni.

Dopuszczalna liczba dni pobytu na podstawie wizy krajowej jest określona w samej wizie w rubryce „dni pobytu". Posiadacz takiej wizy również posiada prawo do podróżowania w strefie Schengen i może przebywać w innych państwach do 90 dni w 180 dniowym okresie.

Czy rodzaj wizy wpływa na możliwość zatrudnienia cudzoziemca?

Każda wiza, niezależnie od jej rodzaju, nie odbiera cudzoziemcowi możliwości podjęcia pracy. Dla pracodawcy oznacza to, że po uzyskaniu zezwolenia na pracę, może on zatrudnić cudzoziemca przebywającego tak na podstawie krajowej wizy typu D, jak i Schengen – wizy typu C.

Pracodawca musi pamiętać, że wizy różnią się nie tylko rodzajem, ale także celem wydania. Cel wydania zawsze jest oznaczony na samej wizie i ta informacja jest niezwykle ważna w kontekście legalizacji pracy. Wszystko dlatego, że nie wszystkie cele dają cudzoziemcowi możliwość podjęcia pracy.

Wizy wydane w celach turystycznych (cel 01) oraz wizy wydane z celu korzystania z ochrony czasowej (cel 20) wykluczają możliwość podjęcia pracy nawet po wyrobieniu odpowiedniego zezwolenia na pracę w Polsce. 

Czy wizy wydane przez inne państwo strefy Schengen dają prawo cudzoziemcowi do pracy w Polsce?

Tak, o ile dają prawo do pobytu w Polsce. Jeżeli wiza nie jest ograniczona terytorialnie, to daje cudzoziemcowi prawo do pobytu w Polsce przez 90 dni w ciągu 180 dni. Aby legalnie pracować cudzoziemiec musi posiadać pozwolenie na pracę.

O czym jeszcze warto wiedzieć czy obliczaniu dopuszczalnego pobytu?

Przy obliczaniu dopuszczalnego 90 dniowego okresu pobytu należy brać pod uwagę wszystkie okresy na podstawie krótkoterminowych tytułów pobytowych. Oznacza to, że od puli 90 dni w każdym okresie 180 dni należy odejmować, wyczerpujące się nawzajem, okresy pobytu na podstawie następujących dokumentów: 

– wizy Schengen,

– ruchu bezwizowy,

– stempela Wojewody potwierdzającego złożenie wniosku na zezwolenie na pobyt 

– dokumentów pobytowych wydanych przez inne państwo należące do strefy Schengen

Jak przedłużyć pobyt cudzoziemcowi, którego wiza się kończy?

W tym celu należy maksymalnie w ostatnim dniu legalnego pobytu na podstawie wizy złożyć do Wojewody wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt. Po złożeniu wniosku, pobyt cudzoziemca będzie legalny do momentu otrzymania decyzji.

Cudzoziemiec wykonujący pracę może starać się o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (zezwolenie jednolite). Po uzyskaniu tego zezwolenia, jak sama nazwa wskazuje, cudzoziemiec nabywa prawo do legalnego pobytu i pracy. Zezwolenie na pobyt czasowy wydaje się na okres do 3 lat. Po uzyskaniu zezwolenia cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu, która w okresie swojej ważności, wraz z dokumentem podróży, uprawnia do pobytu w Polsce i do wielokrotnego przekraczania granicy. 

Zatrudniaj osoby z zagranicy jeszcze szybciej i łatwiej!

  • Generowanie zezwoleń o pracę
  • Prowadzenie kartoteki pracowników
  • Ostrzeżenia i przypomienia

Testuj 14 dni bez opłat!

Autor:

Andrzej Tkaczuk

Specjalista ds. Legalizacji cudzoziemców

Jestem specjalistą w dziedzinie legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców. Od 7 lat pracuję w branży outsourcingu, zajmuję się kadrami, rekrutacją pracowników oraz legalizacją zatrudnienia. Dodatkowo świadczę usługi jako rekruter w branży IT i specjalista ds. legalizacji. Na każdym stanowisku pracuję z cudzoziemcami, jestem na bieżąco z najnowszymi przepisami i trendami w dziedzinie legalizacji.