Zezwolenie na pracę cudzoziemca — typy zezwoleń

Cudzoziemiec, który chce legalnie pracować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi posiadać zezwolenie na pracę. Powierzenie pracy bez zezwolenia skutkować może wysokimi grzywnami oraz decyzją o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Rodzaj wniosku o zezwolenie na pracę cudzoziemca zależny jest od typu pozwolenia na pracę (A, B, C, D, E lub S). Do specjalnej grupy, inaczej traktowanej podczas zatrudnienia należą obywatele 5 krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Niektórzy cudzoziemcy pracować w Polsce mogą bez zezwolenia. Przepisy dotyczące zatrudniania obcokrajowców regulują ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. oraz 12 grudnia 2013 r.

Zezwolenie na pracę cudzoziemca – najważniejsze informacje

Wszystkie zezwolenia na pracę wydawane są na wniosek pracodawcy. Zezwolenia A, B, C, D i E wydaje wojewoda, zezwolenie typu S – starosta. W zezwoleniu powinny znaleźć się informacje o:

 • pracodawcy
 • stanowisku/rodzaju pracy
 • najniższym wynagrodzeniu
 • wymiarze czasu pracy
 • okresie ważności zezwolenia

Wniosek składany jest w formie formularza wraz z odpowiednimi dokumentami. Legalna praca w Polsce wymaga konieczności posiadania przez cudzoziemca ważnego tytułu pobytowego uprawniającego do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. 

Wynagrodzenie cudzoziemca nie może być niższe od wynagrodzenia polskich pracowników na porównywalnym stanowisku.

Co więcej, w przypadku zezwolenia na pracę typu A, przed złożeniem wniosku, pracodawca musi uzyskać od starosty informacje o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy. To tak zwany test rynku pracy, odbywający się w miejscu zamieszkania lub siedziby podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Należy wspomnieć, że istnieją zawody zwolnione z informacji starosty. Z listą zawodów zapoznać się można w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w rozporządzeniu Wojewody (w każdym województwie lista zawodów zwolnionych z informacji starosty jest inna).

Zezwolenie na pracę typu A

To jedno z najbardziej popularnych zezwoleń na pracę. Przeznaczone jest dla cudzoziemca, który planuje (bądź wykonuje i chce przedłużyć) pracę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Praca ta związana jest z podmiotem, którego siedziba, miejsca zamieszkania, oddział lub zakład znajduje się na terenie Polski.

O zezwolenie typu A starać się muszą osoby, które pochodzą spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nie są zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia na pracę.

O zezwolenie występuje zawsze pracodawca i wydawane jest na okres maksymalnie 3 lat. Zezwolenie na pracę typu A wymaga wielu dokumentów, m.in. potwierdzających spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy (wypisanych w dokumencie o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na danym stanowisku).

Zezwolenie na pracę można przedłużyć (na podstawie umowy z pracodawcą). W tym celu, 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia, należy złożyć wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP.

Zezwolenie na pracę typu B

O zezwolenie na pracę typu B wnioskują pracodawcy, którzy chcą zatrudnić cudzoziemca do pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców. Oprócz tego o zezwolenie typu B wnioskować można dla cudzoziemca, który pełnić ma funkcję komplementariusza lub prokurenta w sprawach spółki komandytowej lub komandytowo – akcyjnej.

Zezwolenie na pracę typu B wydawane jest na 3 lata, jednak w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż 25 osób można ubiegać się o wydanie zezwolenia na 5 lat.

Przedsiębiorstwo, w którym obcokrajowiec ma pełnić funkcję w zarządzie, musi w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku uzyskać dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego wynagrodzenia w danym województwie.

Zezwolenie na pracę typu C

Zezwolenie to dotyczy cudzoziemców delegowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a podmiot wysyłający jest pracodawcą zagranicznym. Dodatkowo praca ta musi odbywać się na terenie oddziału, zakładu lub podmiotu powiązanego z wyżej wymienionym pracodawcą (ustawa z dn. 26 lipca 1991 r.)

Wniosek o zezwolenie typu C wymagany jest, gdy okres delegacji jest dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym.

Zezwolenie na pracę typu D

Podobnie jak w przypadku zezwolenia typu C, cudzoziemiec delegowany jest do pracy na terenie Polski, przez pracodawcę zagranicznego. Jednak podmiot powierzający wykonywanie pracy nie posiada na terenie Polski oddziału czy zakładu. Praca ta odbywać się będzie na zasadzie usługi eksportowej, tzn. o charakterze tymczasowym i okazjonalnym.

Zezwolenie na pracę typu E

Zezwolenie na pracę typu E wydawane jest dla pracowników z zagranicy, delegowanych przez pracodawcę zagranicznego do pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale w innym celu niż w przypadku zezwoleń B, C i D.

Zezwolenie jest wymagane, jeżeli okres delegacji przekracza 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy.

Zezwolenie na pracę typu S

Otrzymanie zezwolenia na pracę typu S, to inaczej wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Praca sezonowa nie może być wykonywana dłużej niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Odbywać powinna się w ramach działalności z zakresu:

 • upraw rolnych
 • chowu i hodowli zwierząt
 • krótkotrwałego zakwaterowania
 • usług gastronomicznych odpowiednich dla konkretnej pory roku

Praca sezonowa możliwa jest jedynie na podstawie zezwolenia o pracę typu S. Nie dopuszcza się możliwości pracy na oświadczeniu wpisanym do ewidencji oświadczeń.

Testuj bez opłat moduł legalizacji cudzoziemców >>

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemców to tzw. uproszczona procedura zatrudnienia osoby z zagranicy. Polega ona na pisemnym oświadczeniu pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy. Możliwość ta dotyczy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Na jej mocy obywatele tych krajów wykonywać mogą w Polsce pracę, bez konieczności uzyskania wyżej wymienionych zezwoleń.

Warunki niezbędne do wykonywania pracy na ww. warunkach:

 • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy wydawane na okres nie dłuższy niż 24 miesiące
 • uzyskanie przez pracodawcę wpisu do ewidencji oświadczeń w powiatowym urzędzie pracy
 • cudzoziemiec musi posiadać tytuł pobytowy w Polsce, który uprawnia go do pracy

Ebook – zatrudnienie cudzoziemca w 2024 r. 

Na podany adres e-mail wyślemy Ci ebook, w którym w pigułce zebraliśmy wszystkie najważniejsze aspekty legalizacji pracy cudzoziemca

Praca bez zezwolenia

W niektórych przypadkach cudzoziemcy mogą pracować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia. Do grupy tych osób należą m.in.:

 • uchodźcy
 • osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały
 • osoby posiadające zgodę na pobyt ze względów humanitarnych
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • posiadający ważną Kartę Polaka
 • studenci studiów stacjonarnych oraz doktoranci
 • absolwenci studiów wyższych i szkół ponadgimnazjalnych
 • nauczyciele języków obcych (pracujących w instytucjach Oświaty)

Pełny spis osób, które pracować mogą w Polsce bez zezwolenia dostępny jest tutaj.

Legalizacja pobytu i zatrudnienia w systemie HRappka

HRappka to kompleksowy system HR, dopasowany do potrzeb firm zatrudniających cudzoziemców. W HRappce szybko wygenerujesz i wyślesz oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, a także zezwolenia typu A, B, C, D, E i S. Co więcej, system podpowiada, które zezwolenia na pracę i pobyt są konieczne, informuje o ewentualnych brakach, zbiera dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia i ostrzega przed upływem okresu ważności zezwolenia.

Ponadto HRappka automatycznie tłumaczy ogłoszenia o pracę i formularze rekrutacyjne, co znacznie upraszcza międzynarodową rekrutację pracowników.

Najnowszą i bardzo ciekawą funkcją, która znacznie poprawia komunikację pracownik-pracodawca jest onboarding cudzoziemca.

Czytaj więcej:

Zatrudniaj osoby z zagranicy jeszcze szybciej i łatwiej!

 • Generowanie zezwoleń o pracę
 • Prowadzenie kartoteki pracowników
 • Ostrzeżenia i przypomienia

Testuj 14 dni bez opłat!

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Temat zezwolenia na pracę cudzoziemca jest bardzo szeroki i dużo zależy od kraju pochodzenia pracodawcy. Może posiadać on siedzibę na terenie Polski lub pracownik zostać może wysłany do zakładu podmiotu zagranicznego posiadającego oddział w RP (zezwolenie A, B i C). Natomiast zezwolenie na pracę typu D zakłada, że cudzoziemiec pracuje u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału lub innej formy zorganizowanej działalności na terenie Polski. Zezwolenie na pracę typu E zakłada wysłanie pracownika z zagranicy, w celu realizacji usługi eksportowej – do Polski.