Czy pracownicy – cudzoziemcy mogą otrzymać 800+?

Program „Rodzina 500 plus" jest jednym z kluczowych programów w polityce prorodzinnej w Polsce, oferującym wsparcie finansowe rodzinom wychowującym dzieci

Świadczenie to przyznawane jest co miesiąc i przysługuje rodzicom lub opiekunom dzieci do 18 roku życia. Od momentu wprowadzenia program przeszedł szereg zmian, a w 2023 roku rząd zdecydował się podnieść wysokość świadczenia z 500 do 800 zł na każde dziecko. Podniesiona wartość świadczenia obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku. Początkowo z programu mogły korzystać tylko polskie rodziny, jednak od 2019 roku prawo do świadczenia rozszerzono również na cudzoziemców. Prawo do świadczenia nie obejmuje jednak wszystkich cudzoziemców, dlatego w tym artykule omówimy warunki, które muszą oni spełnić, aby móc skorzystać z programu 800+.

Komu przysługuje świadczenie 800+?

Zgodnie z art. 1 Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oprócz obywateli polski, prawo do świadczenia przysługuje również cudzoziemcom, którzy:

 • podlegają pod przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (te przepisy mają zastosowanie w krajach UE, EOG oraz w Szwajcarii),
 • są obywatelami państw, z którymi Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym(z wykazem dwustronnych umów międzynarodowych można zapoznać się na stronie zus.pl),
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku wykonywaniem pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyjątkiem cudzoziemców, którzy posiadają zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, zostali przyjęci w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz jeżeli mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy)
 • przebywają na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydany w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przebywają na terytorium RP oraz posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca,
 • są obywatelami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b, d, e lub f umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.
 • po wybuchu wojny na Ukrainie uprawnienia do świadczenia wychowawczego przysługuje też wszystkim obywatelom Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi zmuszeni byli wyjechać z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r.

Jak długo cudzoziemcowi przysługuje świadczenie 800+?

Okres ten został uregulowany przez art. 1 ust. 3 Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zgodnie z artykułem prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje cudzoziemcom wymienionym w ust. 2 przez okres, w którym zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ubieganie się o 800+ przez cudzoziemca

Każdy cudzoziemiec, który posiada prawo do ubiegania się o świadczenie 800+, może to zrobić w ten sam sposób, co obywatel polski. Oznacza to, że aby otrzymać wyżej wspomniane świadczenie niezbędnym jest złożenie wniosku do ZUS. Wniosek można złożyć na kilka sposobów:

– za pomocą platformy ZUS PUE,

– przez portal emp@tia,

– za pośrednictwem bankowości elektronicznej. 

Wypłatą 800+ zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Po złożonym wniosku, cudzoziemiec posiadający prawo do świadczenia, otrzyma świadczenie przelewem na konto. 

W przypadku cudzoziemców obowiązują takie same zasady wypłaty świadczenia. Jeżeli cudzoziemcowi urodzi się dziecko lub dziecko ukończy 18 lat w połowie miesiąca – kwotę świadczenia wypłaca się proporcjonalnie do dni za które przysługiwała. 

Pracodawca zatrudniający cudzoziemców może poinformować swoich pracowników, że mają prawo do świadczenia 800+, jeśli spełniają określone przepisami warunki. Jest to ważne, ponieważ większość pracowników-cudzoziemców może nie wiedzieć, iż przysługują im takie uprawnienia. Przekazanie powyższej informacji i pomoc w spełnieniu wymogów do uzyskania świadczenia pozytywnie wpłynie na relacje z pracownikiem i zwiększy jego zadowolenie i lojalność wobec pracodawcy.

Zatrudniaj osoby z zagranicy jeszcze szybciej i łatwiej!

 • Generowanie zezwoleń o pracę
 • Prowadzenie kartoteki pracowników
 • Ostrzeżenia i przypomienia

Testuj 14 dni bez opłat!

Autor:

Andrzej Tkaczuk

Specjalista ds. Legalizacji cudzoziemców

Jestem specjalistą w dziedzinie legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców. Od 7 lat pracuję w branży outsourcingu, zajmuję się kadrami, rekrutacją pracowników oraz legalizacją zatrudnienia. Dodatkowo świadczę usługi jako rekruter w branży IT i specjalista ds. legalizacji. Na każdym stanowisku pracuję z cudzoziemcami, jestem na bieżąco z najnowszymi przepisami i trendami w dziedzinie legalizacji.