Praca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji — cudzoziemcy

W przeciwieństwie do pozostałych zezwoleń na pracę (A, B, C, D, E, S czy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi), o zezwolenie na pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji aplikuje cudzoziemiec. W ramach jednej procedury toczy się postępowanie na zezwolenie na pobyt i pracę. Wniosek należy złożyć, jeżeli cudzoziemiec zamierza przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące i ma zamiar pracować w zawodzie, który wymaga posiadania wysokich kwalifikacji. Aplikację należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce.

Kiedy cudzoziemiec może ubiegać się o zezwolenie na pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji?

Muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • cudzoziemiec zawarł umowę na minimum rok, w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • spełnia formalne kwalifikacje i warunki wymagane w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym (np. architekt czy lekarz)
 • posiada wyższe kwalifikacje zawodowe (ukończone studia wyższe lub minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku, które wymaga podobnych kwalifikacji jak po uzyskaniu dyplomu studiów wyższych)
 • posiada dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne (NFZ lub prywatna polisa ubezpieczeniowa)/ AKTUALIZACJA: od 29.01.2022 potwierdzeniem posiadania ubezpieczenia jest ubezpieczenie, które cudzoziemiec otrzyma na podstawie pracy, dla której wnioskuje o zezwolenie
 • posiada zgodę właściwego organu na wykonywanie pracy w określonym obszarze, jeśli taka jest wymagana
 • podmiot powierzający pracę otrzymał informację od starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych (test rynku pracy), niekiedy nie jest ona wymagana, na przykład w przypadku spełniania warunków zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
 • roczne wynagrodzenie dla cudzoziemca jest nie niższe niż 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia

Jak złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć osobiście (wymagane jest pobranie linii papilarnych), najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce. Pobyt jest legalny od momentu złożenia wniosku, czyli również w trakcie oczekiwania na decyzję (jeżeli wniosek nie zawiera braków formalnych).

UWAGA! Wniosek nie będzie rozpatrzony, jeżeli cudzoziemiec przebywa w Polsce na wizie krajowej lub Schengen wydanej w celu turystycznym.

Wniosek należy złożyć w Wydziale do Spraw Cudzoziemców odpowiednim do miejsca zamieszkania i wykonywania pracy przez cudzoziemca. Na decyzję czeka się nie mniej niż miesiąc, a pozwolenie wydawane jest na maksymalnie 3 lata.

Praca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – niezbędne dokumenty

 • jeden egzemplarz prawidłowo wypełnionego wniosku o pobyt czasowy (tutaj możesz sprawdzić jak wygląda prawidłowo wypełniony wniosek)
 • 4 fotografie
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży
 • załącznik nr 1 do wniosku wypełniony przez pracodawcę
 • załącznik nr 2 wypełniony przez cudzoziemca (tutaj do pobrania)
 • potwierdzenie opłaty skarbowej (440 zł + 100 zł za Kartę Pobytu)
 • oryginał informacji od starosty o rynku pracy (jeśli wymagany)
 • dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • umowa o pracę na okres minimum 1 roku
 • potwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowych (np. dyplom – tłumaczenie przysięgłe)

Brak dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do uzupełnienia ich w terminie nie dłuższym niż 7 dni od doręczenia wezwania.

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemca w systemie HRappka

HRappka to jedyny taki system, który pozwala na generowanie, wydruk i ewentualną wysyłkę wniosków legalizacyjnych na portal praca.gov.pl. Zatrudnianie cudzoziemców przez system HRappka jest znacznie prostsze i szybsze. W HRappce przeprowadzisz cały proces rekrutacji, zatrudnienia (podpisanie umowy), rozliczenia, a także zakwaterowania pracownika.

Czytaj więcej:

Zatrudniaj osoby z zagranicy jeszcze szybciej i łatwiej!

 • Generowanie zezwoleń o pracę
 • Prowadzenie kartoteki pracowników
 • Ostrzeżenia i przypomienia

Testuj 14 dni bez opłat!


Jednym z dokumentów, jakie wymagane są do wniosku o pobyt i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, jest ubezpieczenie zdrowotne. Rozumiane w oparciu o ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub może być to prywatna polisa (potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia w Polsce). Cudzoziemiec powinien posiadać również zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, jeśli jest taka wymagana.