Autozapis do PPK 2023. Obowiązki pracodawcy i wzór deklaracji rezygnacji.

Co 4 lata pracodawca ma obowiązek wznowienia dokonywania wpłat do PPK za osoby, które złożyły deklarację o rezygnacji. Taki autozapis do programu PPK następuje w tym roku. Do 28 lutego 2023 pracodawcy mieli czas, aby poinformować pracowników o wygaśnięciu deklaracji o rezygnacji z PPK. Od 1 marca 2023 pracownicy, którzy nie chcą należeć do Pracowniczych Planów Kapitałowych PPK, powinni przedstawić pracodawcy deklarację o rezygnacji z tego programu.

Czym jest PPK?

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system długotrwałego oszczędzania, współfinansowany przez pracodawcę, państwo oraz pracownika. Dotyczy osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. 

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych zakłada, że pracownicy automatycznie zapisywani są do PPK, od momentu zatrudnienia. Jednocześnie mają prawo do złożenia deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Uczestnik PPK odkłada ze swojej pensji brutto minimum 2% (a maksymalnie 4%), podmiot zatrudniający wpłaca minimum 1,5% (od wpłat pracodawcy odprowadzany jest podatek dochodowy), a państwo „dokłada" 250 zł opłaty powitalnej + 240 zł rocznie. Zatem na rachunku prowadzonym w PPK odkładane są wpłaty z 3 miejsc: ze środków pracownika, pracodawcy oraz od państwa.

Pracownicze Plany Kapitałowe to plan emerytalny, który zakłada wypłatę środków po 60 roku życia.

Autozapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych

Osoby zatrudnione na umowe o pracę są automatycznie zapisywane do programu PPK, natomiast mają prawo złożyć rezygnację w dowolnym momencie. Deklaracje o rezygnacji z PPK tracą ważność co 4 lata (ostatniego dnia lutego danego roku).

W marcu tego roku zacznie się autozapis do PPK osób, które zrezygnowały z Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Autozapis obejmie wszystkie osoby w wieku 18-55 lat, które są zatrudnione na umowę o pracę i podlegają ubezpieczeniom emerytalnym. Natomiast osoby w wieku 56-70 mogą samodzielnie dołączyć do Pracowniczych Planów Kapitałowych, składając wniosek u pracodawcy. Osoby, który przekroczyły 70 rok życia nie mogą dokonywać wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Od 1 kwietnia 2023 pracodawcy mają obowiązek wznowić przekazywanie wpłat do PPK za pracowników, którzy nie złożyli ponownej rezygnacji. Oznacza to, że marzec to ostatni moment na złożenie przez pracowników takich oświadczeń.

Rezygnacja z PPK – jak złożyć?

Pracownik powinien złożyć deklarację rezygnacji z PPK, z takimi informacjami jak:

 • dane uczestnika (imię, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; np. numer paszportu)
 • nazwa podmiotu zatrudniającego
 • oświadczenie uczestnika Pracowniczych Planów Kapitałowych (o rezygnacji z korzyści finansowych związanych z PPK, w tym wpłaty powitalnej)
 • data i podpis (złożenie własnoręcznego podpisu jest wymagane)

Wypełnioną deklarację należy złożyć pracodawcy lub w dziale kadr. Jeżeli deklaracja została złożona po przekazaniu wpłaty za dany miesiąc, będzie ona zwrócona na konto pracownika.

Pobierz deklarację dotyczącą rezygnacji z PPK 

Na podany adres email wyślemy Ci wzór deklaracji rezygnacji z PPK w edytowalnym formacie .doc

Obowiązki pracodawcy

O ile PPK jest dobrowolną decyzją pracownika, o tyle pracodawca jest zobowiązany do dokładania pracownikowi przynajmniej 1,5% od jego dochodów – w przypadku, gdy pracownik zdecyduje się na prowadzenie PPK.

Pracodawca musi również pilnować dat autozapisów, czyli momentu, w którym złożone wcześniej decyzje o rezygnacji tracą ważność.

PPK – ważne terminy

Pracodawcy muszą ponawiać autozapisy do PPK co 4 lata. Najbliższy termin jest w tym roku, co oznacza, że kolejne będą w 2027, 2031, 2035 itd.

Ważne terminy związane z PPK w 2023 roku:

 • do 28 lutego 2023 roku pracodawca musiał pracowników poinformować o ponownym dokonywaniu wpłat na PPK od 1 kwietnia 2023 roku
 • 28 luty 2023 to ostatni dzień obowiązywania wcześniej złożonych rezygnacji
 • w marcu 2023 roku pracodawcy zaczynają naliczać i pobierać zaliczki na PPK – w przypadku, jeżeli pracownik nie złożył deklaracji rezygnacji
 • od 1 do 17 kwietnia 2023 pracodawcy przekazują wpłaty do wybranej instytucji finansowej

Program kadrowy HRappka

W programie kadrowo-płacowym HRappka dodasz pracownikowi deklarację dotyczącą rezygnacji lub uczestnictwa w PPK. Podczas rozliczenia wskazana zostanie informacja z ewentualną stawką oraz datą obowiązywania. Jeżeli pracownik złożył pracodawcy rezygnację z uczestnictwa w PPK, bez problemu dodasz taki dokument do załączników pracownika.

W naszym programie kadrowo-płacowym dodasz i podpiszesz z pracownikiem umowę, rozliczysz go, wygenerujesz listę płac oraz pasek wynagrodzeń. Dzięki szczegółowemu kalkulatorowi wynagrodzeń sprawdzisz wszystkie składniki wynagrodzeń, w dowolnych konfiguracjach.

Czytaj więcej

System kadrowo-płacowy

 • E-dokumentacja pracownicza i umowy
 • Deklaracje ZUS/US/PPK
 • Zezwolenia i legalizacja cudzoziemców
 • Ewidencja czasu pracy

TESTUJ BEZ OPŁAT
pobierz deklarację dotyczącą rezygnacji z PPK

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Pracodawca ma możliwość wyboru różnych instytucji finansowych oferujących zarządzanie PPK. Znajdują się w nich między innymi PZU, Allianz czy fundusz PEKAO PPK. PPK jest dobrowolne dla pracowników, a ten kto złożył pracodawcy deklarację o rezygnacji, nie będzie przekazywać wpłat na konto PPK. Co 4 lata deklaracje te tracą ważność i pracodawca ma obowiązek poinformować o tym pracowników, którzy złożyli deklarację rezygnacji. Rezygnacja z PPK i deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat, powinna być samodzielną decyzją każdego pracownika. Zasady dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych reguluje ustawa z 2019 r.  o Pracowniczych Planach Kapitałowych (podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12.06.2019 r.).