Umowa zlecenie z agencją pracy tymczasowej – wzór

Rolą agencji pracy tymczasowej jest w dużym uproszczeniu rekrutacja i zatrudnienie pracowników dla swoich klientów. Jest to tak zwana trójstronna relacja pomiędzy agencją pracy tymczasowej, pracownikiem tymczasowym a pracodawcą użytkownikiem. Jakie formy zatrudnienia dopuszcza polskie prawo w odniesieniu do zatrudniania pracowników tymczasowych?

Zatrudnienie pracownika tymczasowego

Prowadząc agencję pracy tymczasowej, należy przede wszystkim wiedzieć kto może wykonywać pracę tymczasową, jakie warunki obowiązują podczas zatrudnienia, a także jakie obowiązki spoczywają na agencji pracy tymczasowej, pracowniku tymczasowym czy pracodawcy użytkowniku.

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych reguluje zasady zatrudnienia w agencji pracy tymczasowej pracowników w Polsce, jak również zasady kierowania pracowników do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika.

Najczęściej wybieraną formą zatrudnienia pracownika tymczasowego jest umowa o pracę. Istnieją jednak wyjątki (inaczej: szczególne przypadki), kiedy pracodawca może zawrzeć z pracownikiem tymczasowym umowę cywilnoprawną (np. umowę zlecenie). Każda umowa musi zostać zawarta przed skierowaniem pracownika do pracy u pracodawcy użytkownika.

Umowa o pracę na czas określony (umowa o pracę tymczasową)

Zawarcie z pracownikiem tymczasowym umowy o pracę na czas określony zawsze musi być spisana i przekazana w formie pisemnej pracownikowi tymczasowemu. W przeciwnym razie agencja jest zobowiązana do potwierdzenia zawarcia takiej umowy najpóźniej w drugim dniu wykonywania pracy tymczasowej. W oświadczeniu musi znaleźć się informacja o rodzaju zawartej umowy o pracę wraz z jej warunkami.

Dla pracodawcy (agencji pracy tymczasowej) i pracownika tymczasowego umowa o pracę tymczasową jest to inaczej nazwana umowa o pracę na czas określony. Jest ona zawierana najczęściej na czas określony lub na wykonanie konkretnego zadania. Pracodawca zobowiązany jest do odprowadzenia składki ZUS, opłacenia ubezpieczenia chorobowego. Ze strony pracownika korzyścią jest to, że otrzymuje on prawo do urlopu wypoczynkowego, a czas przepracowany w takiej formie zatrudnienia jest wliczany do stażu pracy. Dodatkowo obowiązuje okres wypowiedzenia umowy, a pracownik otrzymuje świadectwo pracy.

W przypadku umowy w tej formie nie stosuje się wszystkich przepisów Kodeksu pracy. Chodzi w szczególności o zapis dotyczący limitu dotyczącego liczby umów zawieranych przez pracownika tymczasowego na czas określony oraz czasu trwania zatrudnienia. Umowa o pracę na czas określony w przypadku agencji pracy tymczasowej może być zawierana nie więcej niż 3 razy i nie może trwać dłużej niż 33 miesiące.

Jakie warunki powinna spełniać umowa?

Umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony musi zawierać informację o:

 • strony umowy

 • rodzaj umowy

 • datę zawarcia umowy

 • dokładne wskazanie pracodawcy użytkownika

 • okres wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika

 • warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, w szczególności:

 • rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi

 • wymiar czasu pracy

 • miejsce wykonywania pracy

 • wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez agencję pracy tymczasowej

 • przysługujących pracownikowi przerwach w pracy

 • w przypadku pracy zmianowej – zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę

 • innych niż określone w umowie o pracę składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych

źródło: Jak zatrudnić pracowników tymczasowych do pracy na terytorium Polski, biznes.gov.pl

Dodatkowo agencja pracy tymczasowej może dopisać do umowy inne dodatkowe postawienia takie jak np. informacje na temat wypowiedzenia czy szczegółowe warunki wykonywania pracy np. inny system czasu pracy obowiązujący pracownika tymczasowego, czy indywidualnego rozkładu czasu pracy.

Wypowiedzenie umowy

W umowie o pracę na czas określony można (ale nie trzeba) zawrzeć informacje na temat wypowiedzenia. Są tak zwane inne dodatkowe postanowienia. Wśród nich pracodawca może zawrzeć informacje dotyczące wcześniejszego okresu rozwiązania umowy. W przypadku gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodnie okres wypowiedzenia, wynosi 3 dni. Powyżej 2 tygodni okres wypowiedzenia wydłuża się do 1 tygodnia. Wypowiedzenie umowy jest również możliwe za porozumieniem stron lub bez okresu wypowiedzenia.

Urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego

Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę z Agencją pracy tymczasowej przysługuje płatny urlop wypoczynkowy. Jest on naliczany proporcjonalnie do czasu zatrudnienia. Pracownikowi przysługuje 2 dni urlopu za każdy miesiąc, w którym pozostaje on w dyspozycji pracodawcy użytkownika.

Dyspozycja oznacza wykonywanie normalnych obowiązków, poleceń przełożonych lub innych czynności w interesie pracodawca użytkownika. Urlop nalicza się również w momencie, kiedy pracownik pozostaje w gotowości do wykonywania pracy.

Pobierz darmowy wzór umowy o pracę

Na podany adres email wyślemy Ci wzór umowy o pracę w edytowalnym formacie .doc

Umowa zlecenie

Agencja pracy tymczasowej może zawrzeć z pracownikiem umowę cywilnoprawną (np. umowę zlecenie) tylko w sytuacji, gdy uzasadnione jest to charakterem pracy i sposobem jej wykonywania. Oznacza to, że zlecana praca nie może być wykonywana w warunkach charakterystycznych dla umowy o pracę.

Praca określonego rodzaju na umowie zlecenie nie może być wykonywana osobiście przez pracownika tymczasowego na rzecz pracodawcy użytkownika, pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez tego pracodawcę.

Warunki zawarcia umowy cywilnoprawnej

Podczas zawierania takiej umowy agencja pracy tymczasowej musi stosować się do przepisów Kodeksu cywilnego. Stosowanie takiej formy zatrudnienia zobowiązuje pracodawcę do przestrzegania przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Wśród tych zapisów można wyróżnić:

 • zakazu powierzania określonych prac

 • pisemnego uzgadniania pomiędzy agencją pracy tymczasowej i pracodawcą użytkownikiem takich kwestii jak: rodzaj pracy, wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej, wymiar czasu pracy i miejsce wykonywania pracy tymczasowej przez osobę, której powierzono tę pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej

 • nieważności ustalenia pomiędzy agencją pracy tymczasowej i pracodawcą użytkownikiem zakazu zatrudniania przez niego osoby, której uprzednio powierzono pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z agencją, po okresie wykonywania pracy tymczasowej

 • limitów czasowych wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika

 • obowiązków pracodawcy użytkownika wobec związków zawodowych oraz dotyczących informowania o wolnych stanowiskach pracy, na których zamierza zatrudniać pracowników.

źródło: Jak zatrudnić pracowników tymczasowych do pracy na terytorium Polski, biznes.gov.pl

Decydując się na zawarcie umowy zlecenia z pracownikiem tymczasowym, warto pamiętać o tym, że niezależnie od przepisów Kodeksu cywilnego występują szczególne warunki, które należy zapewnić pracownikowi. Pracodawca zobowiązany jest między innymi zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, jak również minimalną stawkę godzinową. Więcej informacji na temat aktualnej stawki minimalnej przeczytasz tutaj.

Wypowiedzenie umowy cywilnoprawnej

Warunki (zasady i tryb) wypowiedzenia umowy zlecenie z pracownikiem tymczasowym można dookreślić w podpisywanej umowie. Po stronie agencji spoczywa jednak obowiązek wydania pracownikowi tymczasowemu zaświadczenia (świadectwa pracy), które potwierdzi okres wykonywania pracy dla pracodawcy użytkownika.

Pobierz wzór umowy zlecenie w formacie doc i formacie pdf.

Na podany adres email wyślemy Ci wzór umowy zlecenie w edytowalnym formacie doc oraz formacie pdf.

Rodzaje pracy, które może wykonywać pracownik tymczasowy

Pracownik tymczasowy nie może wykonywać każdego rodzaju pracy. Pracowników o takim charakterze można skierować tylko do pracy o charakterze sezonowym, okresowym lub doraźnym. Oznacza to, że zatrudnienie powinno być związane np. z pracą w sadzie / plantacji owoców lub warzyw, pracę polegającą na roznoszeniu ulotek i innych materiałów promocyjnych, a także pracy na roli jako np. operator maszyn rolniczych.

W ustawie regulującej zatrudnienie pracowników tymczasowych zostały jasno wskazane obszary, w których pracownicy tymczasowi nie mogą wykonywać pracy. Jeżeli praca nie spełnia co najmniej jednego ze wskazanych poniżej warunków, to pracownik nie może być skierowany do wykonywania jej. Pracownik tymczasowy nie może wykonywać pracy:

 • szczególnie niebezpiecznej

 • zastępować pracownika zatrudnionego na stałe, ale aktualnie uczestniczącego w strajku

 • pracy, która wymaga uzbrojenia (np. ochrony) w broń palną bojową lub obezwładniające za pomocą energii elektrycznej (paralizatory), a także takich, które wymagają uzyskania pozwolenia.

Agencja pracy tymczasowej nie może zatrudnić również pracownika tymczasowego, który miałby wykonywać pracę innej osoby, która została zwolniona z przyczyn niedotyczących pracownika. Ograniczenie to obowiązuje przez 3 miesiące od przewidywanego terminu rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej.

Program dla agencji pracy tymczasowej

System HRappka został stworzony z myślą o Agencji Pracy Tymczasowej. W jednym systemie przeprowadzisz rekrutację, stworzysz funkcjonalną bazę kandydatów, zatrudnisz i rozliczysz pracowników tymczasowych.

Stwórz widget na swojej stronie zgłaszania zapotrzebowania, generuj umowy z pracownikami, podpisuj zdalnie dokumenty, prowadź dokumentację pracowniczą online. To tylko niektóre z funkcjonalności, które pozwolą Ci zautomatyzować procesy podczas prowadzenia agencji.

Testuj za darmo progam, w którym przeprowadzisz cały cykl życia pracownika

Czytaj więcej:

System kadrowo-płacowy

 • E-dokumentacja pracownicza i umowy
 • Deklaracje ZUS/US/PPK
 • Zezwolenia i legalizacja cudzoziemców
 • Ewidencja czasu pracy
TESTUJ BEZ OPŁAT

Autor:

zespół

Jakub Dobroch

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Na co dzień promuję funkcjonalności jednego z najciekawszych systemów HR dostępnych na rynku. Najbardziej interesuje mnie digital marketing, a w szczególności social media.


Agencja pracy tymczasowej i pracownik tymczasowy muszą być świadomi praw przysługujących pracodawcy. W organizowanie pracy z udziałem pracownika tymczasowego zaangażowany powinien być między innymi pracodawca użytkownik. Zawarcie stosunku pracy daje pracownikowi tymczasowemu dużo praw przysługujących między innymi w okresie ciąży. Agencja zatrudnia pracownika tymczasowego na podstawie przepisów ustawy, dlatego pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie w przypadku znacznego naruszenia przepisów. Odszkodowanie przysługuje wtedy, gdy rozwiązanie umowy o pracę pracownikowi tymczasowemu nastąpiło z naruszeniem przepisów. Wypowiedzenie umowy nie może nastąpić, kiedy pracownik jest na mocy ochrony stosunku pracy związanych z przepisami ustawy o związkach zawodowych.