Urlop ojcowski w pigułce. Omówienie i wzór wniosku do pobrania.

Urlop ojcowski przysługuje mężczyźnie w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Jest to to inny rodzaj urlopu niż urlop “tacierzyński” (czyli część urlopu macierzyńskiego) czy rodzicielski. Warunki przyznania urlopu ojcowskiego reguluje art. 182(3) § 1 Kodeksu Pracy

Jakie są zasady przyznawania urlopu ojcowskiego? Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania.

Komu przysługuje urlop ojcowski?

Prawo do urlopu ojcowskiego zyskuje ojciec wychowujący dziecko, zatrudniony na umowie o pracę. Świadczenie to nie jest zależne od urlopu macierzyńskiego, co oznacza, że zarówno ojciec jak i matka dziecka mogą w tym samym czasie korzystać z urlopów.

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego – wzór do pobrania

Aby skorzystać z urlopu ojcowskiego, pracownik musi złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Wzór wniosku o urlop ojcowski w formacie pdf wyślemy Ci na maila:

Ile urlopu ojcowskiego przysługuje w 2024 roku? 

Wymiar urlopu ojcowskiego wynosi 14 dni kalendarzowych. Co ważne, jeśli ojciec nie wykorzysta go do ukończenia 12 miesiąca życia dziecka – przepada. 

Ilu urlopu ojcowskiego przysługuje ojcu bliźniaków?

Czas trwania urlopu ojcowskiego nie jest zależny od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Ojciec bliźniaków czy trojaczków będzie miał prawo również do 2 tygodni urlopu ojcowskiego, tak samo jak w przypadku urodzenia jednego dziecka.

Komu przysługuje 9 tygodni urlopu ojcowskiego?

Należy pamiętać, że urlop ojcowski jest czymś innym niż urlop rodzicielski. Urlop ojcowski wynosi 14 dni. Natomiast urlop rodzicielski, po nowelizacji Kodeksu pracy w 2023r, wynosi 41 tygodni (wydłużenie z 32 tygodni), z czego dodatkowe 9 tygodni urlopu przysługuje obowiązkowo drugiemu z rodziców

Ojciec dziecka może też wykorzystać 6 tygodni urlopu macierzyńskiego pod warunkiem, że matka dziecka po 14 tygodniach zrezygnuje z kolejnej części. 

Czytaj więcej: Urlop macierzyński – najważniejsze informacje

Dzielenie urlopu ojcowskiego 

Urlop ojcowski można wykorzystać w częściach, jednak żadna z nich nie może być krótsza niż tydzień. Pracownik-ojciec może więc złożyć:

 • jeden wniosek o 2 tygodnie urlopu
 • dwa wnioski po 1 tygodniu urlopu

Czy urlop ojcowski jest płatny?

Podczas przebywania na urlopie ojcowskim mężczyzna uzyskuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru otrzymywanego dotychczas wynagrodzenia. Świadczenie pochodzi z ZUS.

Urlop ojcowski na umowie zlecenie

Urlop ojcowski nie przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło). Jest to prawo jedynie pracowników posiadających umowę o pracę. 

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu ojcowskiego? 

Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu ojcowskiego, jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Ponadto, od dnia złożenia wniosku do dnia zakończenia urlopu pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy, ani prowadzić przygotowań do wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy z tym pracownikiem. 

Pracownik może zostać zwolniony w tym okresie jedynie dyscyplinarnie lub z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Wniosek o urlop ojcowski – wymagane dokumenty

Do wniosku o urlop ojcowski pracownik musi dołączyć dokumenty takie jak:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego kopię
 • w przypadku rodzica adopcyjnego – kopia prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka
 • oświadczenie pracownika-ojca wychowującego dziecko o tym, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części
 • kopia prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego (gdy dotyczy)

Do kiedy można wykorzystać urlop ojcowski? 

Pracujący ojciec ma prawo do skorzystania z urlopu ojcowskiego w wymiarze 14 dni nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia (przed zmianami w 2023 roku było to 24 miesiące) albo do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

Czytaj więcej o zmianach w urlopach wprowadzonych w 2023 roku

Urlop ojcowski a adopcja dziecka 

Ojciec dziecka adoptowanego również ma prawo do urlopu ojcowskiego do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. z 2023 r. poz. 937)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1732, ze. zm.)

HRappka – program do zarządzania urlopami

Moduł elektronicznych wniosków urlopowych w systemie HRappka umożliwia sprawne zarządzanie urlopami online, takie jak planowanie oraz zgłaszanie elektronicznych wniosków urlopowych (w tym ojcowskiego, rodzicielskiego, opiekuńczego) przez portal pracowniczy.

wniosek o urlop ojcowski w systemie HRappka

Pracujący mężczyzna, który został ojcem ma prawo m.in. do urlopu tacierzyńskiego (w postaci części urlopu macierzyńskiego), urlopu rodzicielskiego lub urlopu opiekuńczego w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia dziecku. Jest to samodzielne prawo ojca, niezależne od uprawnień matki dziecka. Urlop ojcowski może być wykorzystywany w tym samym czasie, w którym matka korzysta z urlopu macierzyńskiego, albo po nim. Urlop ojcowski jest płatny. Ojciec ma czas na wykorzystanie urlopu ojcowskiego do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. 

Zarządzanie procesami HR

 • Rekrutacja i onboarding
 • Legalizacja cudzoziemców
 • Ewidencja czasu pracy i wnioski urlopowe
 • Kadry i płace
TESTUJ BEZ OPŁAT