26 lat a podatek – najważniejsze informacje o PIT 0

Pracownik zwolniony jest z podatku dochodowego do momentu ukończenia 26 lat. Zwolnienie z podatku obywa się w ramach programu „Bez PIT dla młodych", który wszedł w życie 1 sierpnia 2019 roku. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie od podatku nie obejmuje wszystkich przychodów i uzależnione jest od osiągalnego wynagrodzenia brutto. Zwolnienie z podatku dochodowego nie zwalnia z obowiązku składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Od kiedy naliczać podatek po ukończeniu 26 lat? Zapraszamy do lektury.

Kiedy można skorzystać z ulgi dla młodych?

Zwolnienie z podatku dochodowego skierowane jest do osób młodych, przed 26 rokiem życia. To taka zachęta ze strony rządu dla osób dopiero rozpoczynających swoją drogę zawodową. W ramach tego programu młodzi mogą zaoszczędzić nawet do kilku tysięcy złotych w ciągu roku.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ulgę dla młodych mogą stosować osoby, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

 • nie ukończyli jeszcze 26 roku życia

 • ich dochody nie przekraczają 85 5628 zł brutto w ciągu roku – kwoty powyżej należy opodatkować na zasadach ogólnych (niezależnie od ilości posiadanych umów – dochody sumują się od każdego pracodawcy)

 • wykonują pracę na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, umowy zlecenia lub praktyk absolwenckich

Od 1 stycznia 2021 r. ulga dla młodych dotyczy również przychodów uzyskanych z odbywania praktyki studenckiej lub stażu uczniowskiego, a od 1 lipca 2022 r. – przychodów uzyskanych z zasiłku macierzyńskiego.

Stosowanie ulgi przez płatnika nie wymaga żadnych działań ze strony podatnika – ulga stosowana jest automatycznie.

Jakich przychodów nie obejmuje ulga dla młodych?

Nie każdy przychód objęty jest ulgą dla młodych. Ulga dla młodych nie obejmuje przychodów uzyskanych:

 • z umowy o dzieło

 • z pozarolniczej działalności gospodarczej

 • z praw autorskich

 • z zasiłku chorobowego

 • z stypendium

26 lat w trakcie miesiąca – kiedy naliczać podatek dochodowy?

To, czy podatek dochodowy nalicza się, czy nie, zależy też od momentu uzyskania przychodów. Kluczową sprawą jest data przelewu wykonanego przez pracodawcę na konto pracownika. Jeżeli przelew wyjdzie przed dniem urodzin lub w dniu 26 urodzin, pracownik będzie miał prawo skorzystać z ulgi podatkowej. Po swoich 26 urodzinach pracownik zobowiązany będzie do potrącenia podatku dochodowego od swojej pensji.

Jak wygląda to w skali roku? Otóż pracownik rozliczać będzie się z ulgą podatkową do dnia swoich urodzin, a dzień po nich jego zarobki będą już potrącane o zaliczkę na podatek dochodowy.

Przykład: Jeżeli pracownik kończy 26 rok życia w dniu 12 listopada to przychody otrzymane za październik, które mają termin płatności 20 listopada, powinny uwzględniać podatek dochodowy. W związku z tym pracodawca dokonujący rozliczenia, powinien uwzględnić podatek dochodowy od osób fizycznych. Dotyczy to zarówno umów o pracę, jak i umów zlecenia. Natomiast jeżeli termin płatności jest do 12 listopada (dzień 26 urodzin), to przychody te nadal są zwolnione z podatku dochodowego.

Czy PIT 0 trzeba rozliczać?

Jeżeli wszystkie roczne przychody korzystają z ulgi dla młodych, nie trzeba rozliczać PIT. Jednak jeśli podatnik uzyskał jakieś przychody nieobjęte zwolnieniem z podatku lub przychody przekroczyły kwotę 85 528 zł w skali roku, ma obowiązek wykazać i rozliczyć te wynagrodzenia według skali podatkowej (w przypadku przekroczenia kwoty 85 528zł, należy rozliczyć tylko przychód ponad tę kwotę).

Ponadto, istnieją dodatkowe okoliczności, w których podatnik powinien złożyć zeznanie roczne, takie jak: podatnik ubiega się o zwrot nadpłaconego podatku, korzysta z ulgi na dzieci lub ulgi dla rodzin 4+, jest zobowiązany doliczyć do dochodu lub podatku kwoty uprzednio dokonanych odliczeń, do których utracił prawo. (Źródło: Ministerstwo Finansów)

Ulga dla młodych a koszty uzyskania przychodu

Ulga dla młodych wpływa na wysokość kosztów uzyskania przychodów, które można uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym. Przy stosowaniu zwolnienia z podatku w postaci ulgi, koszty uzyskania przychodu odlicza się do wysokości, która nie przekracza tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu (art. 22 ust. 3b ustawy o PIT). Dotyczy to zryczałtowanych i realnie poniesionych kosztów uzyskania przychodów. 

W przypadku autorskich kosztów uzyskania przychodów, suma łącznych kosztów uzyskania przychodów ustalanych według normy 50% i przychodów ze stosunku pracy oraz pokrewnych nie może przekroczyć 120 000 zł w danym roku podatkowym (art. 22 ust. 9aa ustawy o PIT).

Ulga dla młodych a składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Ulga dla młodych nie ma wpływu na zasady pobierania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Składki są pobierane i odprowadzane do ZUS w pełnej wysokości.

Kilka umów od różnych pracodawców a ulga podatkowa

W przypadku kiedy podatnik pracuje u kilku różnych pracodawców, powinien kontrolować, czy jego łączne przychody nie przekroczą limitu zwolnienia. Jeśli tak się stanie, nadwyżkę będzie musiał rozliczyć w zeznaniu rocznym.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i kwota wolna od podatku

Każda osoba pracująca legalnie zobowiązana jest do odprowadzania podatku dochodowego. Nie ma to znaczenia, czy pracujemy na podstawie umowy zlecenia, umowy o pracę, umowy o dzieło, czy może mamy własną działalność gospodarczą. Odbywa się to na zasadzie złożenia odpowiedniego dokumentu do właściwego dla danej osoby urzędu skarbowego. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych zmienia się w zależności od formy opodatkowania.

Podatników, których przychody są opodatkowane na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), obejmuje kwota wolna od podatku. Podatnicy, osiągną roczny dochód nie przekraczający kwoty wolnej, nie zapłacą w danym roku podatku dochodowego. W 2024 roku kwota wolna od podatku wynosi 30 000zł.

Czy ulga dla młodych i kwota wolna od podatku się sumują?

Jeśli podatnik do 26 roku życia przekroczy limit przychodów 85 528 zł, nadal posiada prawo do skorzystania z kwoty wolnej pod podatku w wysokości 30 000 zł. Kwoty te sumują się, co oznacza, że opodatkowane będą dopiero przychody powyżej 115.528 zł (85.528 zł + 30.000 zł).

Wypłata do 26 roku życia – kalkulator

Jeśli chcesz szybko obliczyć wynagrodzenie brutto/netto, przed i po 26 roku życia, skorzystaj z darmowego kalkulatora wynagrodzeń online. Uwzględnia on wszystkie potrzebne składki i ewentualny podatek dochodowy. 

Rozlicz pracowników w HRappce

HRappka to kompleksowy system kadrowo-płacowy z rozbudowanym modułem rozliczeń. W jednym miejscu rozliczysz pracowników zatrudnionych na wszystkich rodzajach umów, wprowadzisz stawki niestandardowe, premie i potrącenie. System automatycznie wygeneruje listy płac, paczki przelewów i wyśle pracownikom elektroniczne paski wynagrodzeń

Zarządzanie procesami HR

 • Rekrutacja i onboarding
 • Legalizacja cudzoziemców
 • Ewidencja czasu pracy i wnioski urlopowe
 • Kadry i płace
TESTUJ BEZ OPŁAT

Pracownikowi, który ukończył 26 rok życia, powinien być naliczany podatek dochodowy dla każdego przychodu, który pracownik otrzymał po ukończeniu 26 roku życia. Ulga dla młodych dotyczy podatnika do ukończenia 26 roku życia, którego dochód pochodzi z pracy (z praktyk absolwenckich, stażu uczniowskiegoze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy lub stosunku pracy nakładczej). Co więcej, stosowana jest, jeżeli pracownik nie wpada w drugi próg podatkowy. PIT 0 nie dotyczy między innymi podatników, którzy uzyskali przychód na podstawie umowy o dzieło lub w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jeśli pracownik kończy 26 lat w trakcie roku, powinien na koniec roku rozliczyć PIT z przychodów podlegających opodatkowaniu (uzyskanych po dniu urodzin).