Świadectwo pracy – wzór i najważniejsze informacje

Świadectwo pracy to dokument wydawany pracownikowi – przez pracodawcę, w momencie wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy. Nie ma znaczenia czy pracownik zatrudniony był na czas określony, próbny czy nieokreślony. Pracodawca jest zobowiązany do wydania świadectwa pracy w przypadku każdego rodzaju umowy o pracę, zasadę tą reguluje Kodeks pracy. Świadectwo pracy powinno zostać wręczone w ostatnim dniu pracy pracownika. Dziś pomożemy przygotwać świadectwo pracy – wzór dostępny w artykule.

Obowiązek wystawienia świadectwa pracy jest bezwzględny, czyli pracodawca nie może szukać odstępstw od tej reguły i czekać np. aż pracownik ukończy zadanie.

Świadectwo pracy – najważniejsze informacje

Świadectwo pracy należy wystawić zarówno w przypadku rozwiązania stosunku pracy, jak i wygaśnięcia umowy. Jeżeli umowa wygasła, to obowiązek wystawienia świadectwa zanika, w przypadku wystąpienia trzech okoliczności naraz:

 • kontynuacji pracy z pracownikiem (nawiązania kolejnego stosunku pracy)
 • zawarcia z nim umowy najpóźniej 7 dni od wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy
 • pracownik nie wystąpił o otrzymanie świadectwa pracy

Jeżeli pracownik zamierza kontynuować współpracę z pracodawcą, ale na zasadzie działalności gospodarczej lub umowy cywilnoprawnej, to pracodawca ma obowiązek wystawić świadectwo pracy.

W przypadku umowy zlecenie pracodawca nie ma obowiązku wystawienia świadectwa pracy.

Testuj bez opłat system kadrowo-płacowy >>

Jak wystąpić o świadectwo pracy?

O świadectwo pracownik wnioskować może papierowo lub elektronicznie. Nie musi również robić tego zaraz po zakończeniu współpracy. Wniosek o wydanie świadectwa złożyć można w każdym momencie. Nawet po kilku miesiącach trwania współpracy i dotyczyć może wszystkich okresów zatrudnienia.

Świadectwo pracy wydać można osobiście, pocztą lub kurierem – na koszt pracodawcy.

W jakim terminie od wygaśnięcia stosunku pracy należy wydać dokument?

We wrześniu 2019 roku zmieniły się przepisy i na ich podstawie pracodawca zobowiązany jest do wydania świadectwa pracy w ostatnim dniu stosunku pracy. Nie ma znaczenia, czy umowa wygasła czy została rozwiązana (z porozumieniem stron, z wypowiedzeniem czy bez wypowiedzenia) – dokument powinien zostać zawsze wydany w ostatnim dniu.

Niewydanie świadectwa pracy skutkować może nałożeniem grzywny w wysokości 1000 do 30 000 złotych.

Jeżeli w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy (lub rozwiązanie), pracodawca był nieobecny w zakładzie pracy lub korzysta on z usług księgowych zewnętrznych (i nie dostarczono mu świadectwa o czasie) to jest to podstawą do wydłużenia okresu wręczenia świadectwa.

Jeżeli pracownik nie zgadza się z informacjami zawartymi w dokumencie, może wnioskować o sprostowanie świadectwa pracy – w terminie 14 dni od otrzymania.

Co w przypadku utracenia świadectwa pracy? Należy zgłosić się do byłego pracodawcy, który powinien wydać dokument ponownie. Natomiast jak odzyskać świadectwo pracy z firmy, która zakończyła już działalność? W pierwszym kroku należy przeszukać bazę ZUS i dowiedzieć się, gdzie przechowywana jest dokumentacja byłego zakładu pracy. 

Co powinno znaleźć się w świadectwie pracy?

W świadectwie pracy należy podać informacje o (Kodeks pracy art. 97):

 • pracodawcy
 • okresie zatrudnienia i wymiarze etatu
 • stanowisku
 • sposobie (trybie) rozwiązania umowy o pracę (należy wskazać podstawę prawną, sposób rozwiązania umowy oraz osobę, która wystąpiła z takim wnioskiem) lub okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy
 • wykonywaniu pracy tymczasowej (jeśli taka miała miejsce)
 • wymiarze wykorzystania urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego, urlopu ojcowskiego, urlopu wypoczynkowego – w roku, w którym ustaje stosunek pracy
 • wykorzystanym urlopowe dodatkowym (można tu dodać również inne uprawnienia pracownicze, które będą miały wpływ na otrzymanie ich u kolejnego pracodawcy)
 • okresie korzystania z ochrony stosunku pracy
 • liczbie dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie
 • odbytej służbie wojskowej
 • pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze
 • okresach nieskładkowych (określone w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)
 • zajęciu wynagrodzenia za pracę
 • kwestiach dodatkowych (np. jaką kwotę jeszcze pracodawca musi wypłacić pracownikowi, a nie zrobił tego z powodu braku środków finansowych)
 • wysokości wynagrodzenia – informacja zamieszczana na żądanie pracownika

W świadectwie pracy nie wolno umieszczać informacji związanych z oceną i jakością pracy pracownika. Niezależnie od tego, czy są one pozytywne, czy negatywne.

Pracownik może wnioskować o umieszczenie w świadectwie pracy informacji o wysokości wynagrodzenia oraz uzyskanych kwalifikacjach.

Pobierz wzór świadectwa pracy

Na podany adres email wyślemy maila z załączonym wzorem świadectwa.

Automatyczne generowanie świadectwa o pracę w systemie kadrowo-płacowym

System HRappka to kompleksowe narzędzie HR, które posiada zaawansowany moduł rozliczeń pracowników. Pozwala on nie tylko na przeprowadzenie zatrudnienia pracownika (podpisanie i wysyłka umowy) oraz sprawne rozliczenia (generowanie list płac, wysyłka pasków wynagrodzeń). W programie kadrowo-płacowym HRappka bez problemu wygenerujesz automatyczne świadectwo o pracę (w systemie dostępny jest wzór świadectwa pracy), do którego z systemu zaciągną się dane na temat: stanowiska, pracodawcy, okresu pracy, wykorzystanych urlopów i wszelkie inne potrzebne informacje. To ogromna oszczędność czasu oraz zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów czy sprzecznych informacji.

Świadectwo pracy na profilu pracownika

Generowanie świadectwa pracy w systemie HRappka

świadectwo pracy

System informuje o ewentualnych nieprawidłowościach

System kadrowo-płacowy

 • E-dokumentacja pracownicza i umowy
 • Deklaracje ZUS/US/PPK
 • Zezwolenia i legalizacja cudzoziemców
 • Ewidencja czasu pracy

TESTUJ BEZ OPŁAT

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Po zakończeniu stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa pracy. W świadectwie pracy muszą znaleźć się informacje na temat rodzaju wykonywanej pracy i okoliczności ustania stosunku pracy. Dodatkowo wpisać należy informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i ubezpieczenia społecznego.