Informacja o warunkach zatrudnienia wzór 2024 — co powinna zawierać?

Informacja o warunkach zatrudnienia to jeden z obowiązkowych dokumentów, jakie pracodawca powinien przekazać nowo zatrudnionemu pracownikowi. Przekazana powinna zostać do 7 dni od momentu dopuszczenia pracownika do pracy. Jeżeli w trakcie zatrudnienia zmianie ulegną punkty zawarte w tym dokumencie, pracodawca ma obowiązek stworzyć i przekazać pracownikowi nową informację.

Jakie dane powinny znaleźć się w informacji zawierającej warunki zatrudnienia? W jaki sposób pracodawca informuje pracownika o warunkach? Zapraszamy do artykułu oraz do pobrania bezpłatnego wzoru tego dokumentu.

Czym jest informacja dot. warunków zatrudnienia i jak ją przekazać?

To dokument, który musi zostać podpisany przez pracodawcę i pracownika, do 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy. Zawiera m.in. informacje o normach i wymiarze czasu pracy, sposobie wypłaty wynagrodzenia, a także o pracy zdalnej, jeśli taka ma miejsce. Pracodawca przekazuje informację o warunkach zatrudnienia w formie papierowej lub elektronicznej pod warunkiem, że pracownik będzie miał możliwość wydrukowania i przechowywania dokumentu, a pracodawca zachowa dowód przekazania lub otrzymania go przez pracownika.

Informację dot. warunków zatrudnienia można opracować w formie opisowej, w formie odwołania do konkretnych przepisów prawa lub w formie mieszanej, w której część punktów jest opisana, a część to wskazanie przepisów, do których się odwołujemy. 

Jeśli pracodawca nie ustalił regulaminu pracy, w informacji o warunkach zatrudniania powinny się znaleźć również informacje o porze nocnej, sposobie sprawdzania obecności pracowników i zgłaszania nieobecności.

26 kwietnia 2023 roku weszła w życie ustawa regulującą Dyrektywę UE w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, która nałożyła na pracodawcę obowiązek rozszerzenia informacji o warunkach zatrudniania. Należy przekazać ją pracownikom w formie informacji dodatkowej poprzez wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych oraz:

 • zasad przemieszania się pomiędzy miejscami pracy (jeśli dotyczy)
 • układu zbiorowego pracy (jeśli dotyczy)
 • terminu, miejsca, czasu i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę, pory nocnej oraz przyjętego u danego pracodawcy sposobu potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwienia nieobecności w pracy (jeśli nie został stworzony regulamin pracy)

Jakie dane powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia?

Znowelizowany Kodeks pracy wszedł w życie 26 kwietnia 2023 r. W związku z tym pracodawcy mielitrzy miesiące, aby wprowadzić zmiany w dokumencie przedstawiającym informacje o warunkach zatrudniania.

Co powinno znaleźć się w informacji o warunkach zatrudnienia w 2024 r?

 • dobowa i tygodniowa norma czasu pracy
 • dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy
 • przerwy przysługujące w pracy
 • dobowy i tygodniowy odpoczynek
 • zasady dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty
 • zasady dotyczące przechodzenia ze zmiany na zmianę (jeżeli dotyczy)
 • zasady dotyczące przemieszczania się pomiędzy miejscami wykonywania pracy (w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy)
 • inne niż uzgodnione w umowie o pracę składniki wynagrodzenia oraz świadczenia pieniężne lub rzeczowe
 • wymiar przysługującego płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego (jeżeli nie jest to możliwe, określenie w dacie przekazywania pracownikowi informacji o zasadach ustalania i przyznawania urlopu)
 • zasady rozwiązania stosunku pracy (wymogi formalne, informacje o długości okresu wypowiedzenia umowy lub sposobu ustalania go, termin odwołania się do sądu pracy)
 • prawo pracownika do szkoleń (jeżeli pracodawca zapewnia je)
 • informacja o układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym , którym pracownik jest objęty (w przypadku zawarcia porozumienia zbiorowego poza zakładem pracy przez wspólne organy lub instytucje, należy podać ich nazwę)

A jeśli pracodawca nie ustalił regulaminu pracy:

 • termin, miejsce, czas i cykliczność wypłacania wynagrodzenia za pracę
 • pora nocna
 • przyjęty sposób potwierdzania przybycia, obecności w pracy i usprawiedliwiania nieobecności w pracy
 • informacje dodatkowe w przypadku wykonywania pracy zdalnej (określenie jednostki organizacyjnej pracodawcy, określenie osób odpowiedzialnych za współpracę i kontrolę w miejscu wykonywania pracy zdalnej)
 • informacja o nazwie instytucji zabezpieczenia społecznego, do której wpływają składki na ubezpieczenia społeczne związane ze stosunkiem pracy
 • informacje na temat ochrony związanej z zabezpieczeniem społecznym, zapewnianej przez pracodawcę

Nowa informacja o warunkach zatrudnienia a trwające umowy o pracę 

W przypadku trwających w momencie wejścia w życie nowelizacji umów o pracę, pracodawca nie jest zobowiązany przekazać pracownikowi nowej, rozszerzonej informacji o warunkach zatrudniania, chyba, że pracownik złoży wniosek o otrzymanie zaktualizowanej informacji. Wtedy pracodawca powinien uzupełnić informację w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. 

Informacja o warunkach zatrudnienia – wzór 2023 r

Na podany e-mail wyślemy Ci wzór informacji w edytowalnym formacie – do opracowania w formie opisowej lub poprzez wskazanie konkretnych przepisów prawa. 

Pobierz bezpłatny wzór informacji o warunkach zatrudnienia pracownika

Na podany adres email wyślemy Ci dokument

Program kadrowy HRappka

Zatrudnienie pracownika wiąże się z dopilnowaniem wielu formalności. Dokumenty do zatrudnienia pracownika możesz sporządzić w wersji papierowej lub elektronicznej. Program kadrowy HRappka umożliwi Ci szybkie przygotowanie i podpisanie dokumentacji pracowniczej. Co więcej, będziesz ją przetrzymywać w bezpiecznym miejscu, zgodnie z prawem.

Czytaj więcej

System kadrowo-płacowy

 • E-dokumentacja pracownicza i umowy
 • Deklaracje ZUS/US/PPK
 • Zezwolenia i legalizacja cudzoziemców
 • Ewidencja czasu pracy
TESTUJ BEZ OPŁAT

Powyższy dokument informacji o warunkach zatrudnienia powinien zawierać przede wszystkim informacje o obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, informacje o częstotliwości wypłacania wynagrodzenia, układzie zbiorowym pracy, zasady przechodzenia ze zmiany na zmianę (w przypadku pracy zmianowej), sposobie potwierdzania przybycia do pracy, długości okresów wypowiedzenia czy informacje o świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych – innych niż uzgodnione w umowie o pracę.