Delegowanie pracowników do Niemiec – wiza Vander Elst

Przedsiębiorcy, którzy mają siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności na terytorium Polski, coraz chętniej delegują swoich pracowników do pracy w innym państwie.

Jednym z ciekawszych kierunków do delegowania pracowników w ramach swobody świadczenia usług są Niemcy. Największy problem stanowi dokumentacja dotycząca delegowania pracowników, którzy pochodzą z państw trzecich (państwa nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który zrzesza kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię i Lichtenstein).

W tym przypadku, aby móc podjąć pracę na terytorium innego państwa członkowskiego (np.na terenie Niemiec) bez wymogu posiadania zezwolenia na pracę, należy przeprowadzić procedurę wizową.

Zasady wizy Vander Elst – delegowanie obywateli państw trzecich

W sytuacji, kiedy obywatel państwa trzeciego podlega obowiązkowi wizowemu w Niemczech, musi on przejść cały proces wizowy. W tym przypadku taka osoba powinna ubiegać się o wizę Vander Elst. Pracownik, który otrzyma wizę, może wykonywać odpowiednią pracę na terenie Niemiec w celu świadczenia usług na określony czas.

Bezwizowy wjazd w ramach wykonywania działalności w oparciu o Vander Elst osób z państw trzecich jest możliwy wyłącznie jeśli te osoby posiadają status rezydenta w państwie członkowskim Unii Europejskiej – długoterminowy status w okresie, który nie przekracza 90 dni w ciągu dwunastu miesięcy.

Warunkiem swobody świadczenia usług obywateli państw trzecich w Niemczech jest umowa o pracę pomiędzy firmą delegującą a pracownikiem. Istotne jest to, że wiza Vander Elst uwzględnia pracę pracownika przed delegacją i po. Oznacza to, że nie można podpisać umowy z pracownikiem i od razu delegować go do Niemiec w ramach świadczenia usług. Musi on być aktywnym pracownikiem w innym państwie Unii Europejskiej.

Kolejnym warunkiem jest to, że świadczenie usług na podstawie umowy między przedsiębiorstwem delegującym a odbiorcą usług działającym w innym państwie UE odbywa się na wyłączną odpowiedzialność przedsiębiorstwa delegującego i zasadniczo bez poleceń odbiorcy usług

Brak wizy „Vander Elst” blokuje swobodę świadczenia usług na terenie Niemiec przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą i nieposiadającą obywatelstwa kraju UE. Sytuacja może mieć bardzo poważne konsekwencje, jeśli od takiego podwykonawcy zależy terminowość wykonania prac przez polską firmę.

Opłaty wizy Vander Elst

Wszelkie dokumenty i wnioski wizowe można składać wyłącznie w Dziale Wizowym Ambasady Niemiec w Warszawie.

W celu złożenia dokumentów musimy stawić się w Ambasadzie osobiście. Termin wizyty można zarezerwować tutaj. Należy to zrobić w pierwszej kolejności, a później złożyć osobiście wniosek o wizę – rozpatrywanie wniosku trwa do 7 dni. Przy składaniu wniosku o wizę Vander Elst, należy uiścić opłatę w wysokości 75 euro (ok. 400 zł).

Wiza Vander Elst – niezbędne dokumenty

Do złożenia wniosku o wizę Vander Elst niezbędny jest komplet dokumentów. Pominięcie jednego z nich może być powodem odmowy przyjęcia wniosku. Do dokumentów do delegowania cudzoziemców na podstawie wizy Vander Elst zaliczamy:

 • dwa dokładnie wypełnione w języku niemieckim i własnoręcznie podpisane wnioski (formularze można pobrać tutaj)
 • dwa aktualne zdjęcia biometryczne (zdjęcia wzorcowe)
 • paszport o odpowiednio długim terminie ważności (co najmniej 6 miesięcy po upływie ważności pozwolenia na pobyt), wydany w ciągu ostatnich 10 lat (oryginał + 2 kopie wszystkich wypełnionych stron)
 • dokument potwierdzający zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce o terminie ważności umożliwiającym powrót z Niemiec do Polski po zakończeniu świadczenia usługi (oryginał + 2 kopie)
 • aktualne zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce od co najmniej 4 tygodni (w 2 egzemplarzach)
 • umowa między przedsiębiorstwem delegującym a odbiorcą usług działającym w innym państwie Unii Europejskiej (w 2 egzemplarzach)
 • dowód ubezpieczenia na wypadek choroby w Polsce i w Niemczech na czas oddelegowania (dokument A1 + karta EKUZ w 2 egzemplarzach)

Sporządzone w dwóch egzemplarzach zaświadczenie przedsiębiorstwa delegującego (osobne dla każdego wnioskodawcy w przypadku składania wniosku grupowo) zawierające następujące dane:

 • informację o zgodnym z przepisami zatrudnieniu wnioskodawcy (umowa o pracę, rozliczenie wynagrodzenia, zaświadczenie o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne)
 • przewidywany czas rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi w Niemczech
 • miejsce świadczenia usług na terenie Niemiec
 • krótki opis świadczonej usługi

Należy pamiętać, aby zachować kolejność składania dokumentów (należy je posortować według przedstawionej listy).

Dowiedz się więcej na temat zasad związanych z delegowaniem pracowników do pracy na terytorium Niemiec i nie tylko:

Delegowanie pracowników 2021

Delegowanie pracowników do pracy w Niemczech

System do delegowania pracowników

Delegowanie cudzoziemców do pracy za granicą

Deleguj pracowników za granicę jeszcze szybciej i łatwiej!

 • Sprawne zarządzanie pracownikami
 • Standaryzowane szablony CV
 • Generowanie zezwoleń i oświadczeń 

Testuj 14 dni bez opłat!

Jakub Majcher

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Miłośnik szeroko pojętego dziennikarstwa. Interesuje się digital marketingiem i analizą treści. Stara się, aby pozycjonowanie słów, nigdy nie wzięło góry nad właściwym przekazem tekstu.


Delegowanie pracowników do Niemiec nie jest najprostszą rzeczą. Pojawia się wiele komplikacji, tym bardziej w przypadku osób pochodzących z państw trzecich – kraje spoza Unii Europejskiej. Dobrym rozwiązaniem okazuje się wiza vander elst, która umożliwia pobyt na terenie Niemiec w okresie świadczenia usług.