Elastyczna organizacja pracy — wniosek do pobrania i zasady przyznawania

Nowe przepisy Kodeksu pracy dotyczące możliwości elastycznej organizacji pracy weszły w życie 26 kwietnia 2023 roku. Jest to etap wprowadzania do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE, tzw. dyrektywa work-life balance. 

Wprowadzenie elastycznej organizacji pracy ma zachęcić pracowników będących rodzicami i opiekunami do pozostania na rynku pracy.

Pobierz wzór wniosku o elastyczną organizację pracy w formacie pdf

Czym jest elastyczna organizacja pracy?

Za elastyczną organizację pracy uważa się:

 • pracę zdalną
 • obniżenie wymiaru czasu pracy
 • system przerywanego czasu pracy
 • system skróconego tygodnia pracy
 • system pracy weekendowej
 • ruchomy czas pracy
 • indywidualny rozkład czasu pracy

Wnioskujący pracownik może wybrać preferowany rodzaj elastycznej organizacji pracy.

Czytaj więcej o systemach czasu pracy

Komu przysługuje elastyczna organizacja pracy?

Wniosek o elastyczną organizację pracy może złożyć pracownik wychowujący przynajmniej jedno dziecko, do ukończenia przez nie 8 roku życia.

Czy pracodawca może odmówić elastycznej organizacji pracy?

Pracodawca rozpatruje wniosek o elastyczną organizację pracy biorąc pod uwagę czynniki takie jak:

 • potrzeby pracownika
 • termin i przyczynę konieczności korzystania z elastycznej organizacji pracy
 • potrzeby i możliwości pracodawcy (np. zachowanie normalnego toku i organizacji pracy, rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika)

Pracodawca może nie zgodzić się na elastyczną organizację pracy, musi jednak uzasadnić tę decyzję. Może również zaproponować inny termin korzystania z elastycznej organizacji pracy niż ten podany we wniosku.

Pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej o uwzględnieniu wniosku albo o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku, albo o innym możliwym terminie zastosowania elastycznej organizacji pracy niż wskazany we wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Źródło: Art. 188(1) [Elastyczna organizacja pracy] – Kodeks pracy

Informacja o rozpatrzeniu wniosku o elastyczną organizację pracy wraz z uzasadnieniem powinna zostać dostarczona pracownikowi w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania przez pracodawcę. Co ważne, pracownik nie może zastosować elastycznej organizacji pracy bez zgody pracodawcy, nawet jeśli upłynie termin podjęcia decyzji. Grozi to nawet zwolnieniem dyscyplinarnym. Natomiast zignorowanie przez pracodawcę wniosku pracownika może zostać ukarane karą grzywny od 1 000 do 30 000 zł.

Wniosek o elastyczną organizację pracy a ochrona przed zwolnieniem

Złożenie wniosku o elastyczną organizację pracy nie może być przyczyną zwolnienia pracownika! Mówi o tym  Art. 188(1) §7:

Złożenie przez pracownika wniosku, o którym mowa w § 1, nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę i przyczyny uzasadniającej prowadzenie przygotowania do wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia.

Elastyczna organizacja pracy – jak złożyć wniosek?

Pracownik chcący ubiegać się o elastyczną organizację pracy powinien złożyć wniosek w formie papierowej lub elektronicznej nie później niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z tej możliwości.

W przypadku zmiany okoliczności, które były podstawą do korzystania przez pracownika z elastycznej organizacji pracy, pracownik może złożyć (w postaci papierowej lub elektronicznej) wniosek o powrót do poprzedniej organizacji pracy przez upływem terminu wskazanym we wniosku.

Wniosek o elastyczną organizację pracy wzór

We wniosku należy wskazać:

 • imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka
 • przyczynę konieczności skorzystania z elastycznej organizacji pracy
 • termin rozpoczęcia i zakończenia korzystania z elastycznej organizacji pracy
 • rodzaj elastycznej organizacji pracy, z której pracownik planuje korzystać

Kliknij tutaj, aby pobrać wzór wniosku o elastyczną organizację pracy.

Czytaj więcej:

Zarządzanie procesami HR

 • Rekrutacja i onboarding
 • Legalizacja cudzoziemców
 • Ewidencja czasu pracy i wnioski urlopowe
 • Kadry i płace
TESTUJ BEZ OPŁAT

Pracownik wychowujący dziecko ma prawo do dostosowania swojej organizacji pracy do sprawowania opieki. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może zgodzić się na elastyczną organizację pracy. Elastyczna organizacja pracy obejmuje np. wykorzystanie pracy zdalnej, zmniejszenie wymiaru czasu pracy lub korzystanie z elastycznych rozkładów czasu pracy. Pracodawca może jednak nie zgodzić się na tę możliwość. Jedną z przyczyn, które może wskazać pracodawca odrzucający wniosek o elastyczną organizację pracy jest m.in. konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.