Urlop pracownika tymczasowego — wypoczynkowy, okolicznościowy, na żądanie. Zasady udzielania.

Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę tymczasową posiadają prawo do urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego i na żądanie. Jego wymiar, sposób nabywania i i tryb udzielania różnią się jednak od zasad, które obowiązują w Kodeksie pracy. Prawo do urlopu pracownika tymczasowego określone jest również przez Ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Art. 17 §1 Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych reguluje sposób nabywania urlopu wypoczynkowego przez pracownika tymczasowego.

Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika; urlop nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów.

Miesiąc w tym przypadku liczymy jako 30 dni kalendarzowych pozostawania w zatrudnieniu. W przypadku, kiedy pracownik tymczasowy jest zatrudniany wielokrotnie na podstawie umów na czas określony przez tę samą agencję pracy tymczasowej na okresy krótsze niż miesiąc, to należy wszystkie te okresy zsumować (nawet jeśli pomiędzy nimi wystąpiła przerwa). Jeśli suma jest równa lub przekracza 30 dni pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika, pracownik tymczasowy zyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego.

Urlop w pracy tymczasowej nie jest zależny od:

 • stażu pracy – wymiar urlopu wypoczynkowego będzie taki sam dla osoby, dla której jest to pierwsza praca i dla tej z wieloletnim doświadczeniem
 • zdobytego wykształcenia
 • wymiaru zatrudnienia – pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy nabywa prawo do urlopu na takich samych zasadach co pracownik w pełnym wymiarze czasu pracy
 • systemu pracy

Przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego na podstawie pracy tymczasowej należy również pamiętać o tym, że:

 • Nie przelicza się go na godziny i nie jest podzielny – urlopu udziela się pracownikowi na pełne dni, bez stosowania zasady, że dzień urlopu wynosi 8 godzin
 • Jest pomniejszany w przypadku nieobecności z tytułu urlopu bezpłatnego oraz nieobecności nieusprawiedliwionej niepłatnej
 • Nie sumuje się go i nie łączy z urlopem przysługującym na podstawie Kodeksu pracy, ale jednocześnie czas pracy w agencji pracy tymczasowej powiększa staż urlopowy pracownika zatrudnionego na standardowej umowie o pracę (nie przez agencję pracy tymczasowej)
 • Roczny wymiar urlopu z tytułu pracy tymczasowej wynosi 24 dni.

Jak wykorzystać urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego?

Zgodnie z artykułem Art. 10 Ustawy APT:

1. Agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik mogą uzgodnić wykorzystanie przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego, w całości lub w części, w okresie wykonywania pracy tymczasowej na rzecz tego pracodawcy użytkownika, ustalając zarazem tryb udzielenia tego urlopu.

2. Jeżeli okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika obejmuje 6 miesięcy lub okres dłuższy, pracodawca użytkownik jest obowiązany umożliwić pracownikowi tymczasowemu wykorzystanie w tym okresie urlopu wypoczynkowego, udzielając, w terminie uzgodnionym z tym pracownikiem, czasu wolnego od pracy w wymiarze odpowiadającym przysługującemu temu pracownikowi urlopowi wypoczynkowemu.

Urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi tymczasowemu w dni, które byłyby dla niego dniami pracy, gdyby nie korzystał z tego urlopu. Przed skorzystaniem z dnia urlopowego, pracownik powinien wypełnić wniosek urlopowy, który będzie podstawą do późniejszego wynagrodzenia za urlop.

Czytaj więcej: Wniosek o urlop – wzór i najczęstsze pytania

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego

Wynagrodzenie urlopowe oblicza się za godziny pracy przypadające na dni, w których urlop jest wykorzystywany. Jeśli więc pracownik tymczasowy weźmie urlop wypoczynkowy w dzień, w który pracuje 4 godziny, wynagrodzenie urlopowe będzie proporcjonalne do liczby godzin, które przepracowałby pracownik, gdyby wtedy wykonywał pracę, w tym przypadku:

wynagrodzenie urlopowe = wynagrodzenie za jedną godzinę pracy*4 godziny

Wynagrodzenie za 1 godzinę ustala się poprzez podzielenie wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi w okresie 90 dni wykonywania pracy na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika na podstawie umowy o pracę lub umów o pracę z daną agencją pracy tymczasowej, poprzedzających miesiąc kalendarzowy, w którym udzielono takiemu pracownikowi urlopu, przez liczbę godzin pracy, w czasie których wykonywał on pracę w okresie tych 90 dni.

Urlop okolicznościowy pracownika tymczasowego

Pracownicy tymczasowi mają prawo do dodatkowych dni wolnych (takich, które nie wliczają się do urlopu wypoczynkowego i są pełnopłatne) z tytułu ważnych okoliczności, takich jak ślub, narodziny lub zgon najbliższych osób w wymiarze:

 • 2 dni urlopu okolicznościowego: ślub, urodzenie się dziecka, zgon i pogrzeb małżonka, zgon i pogrzeb dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy
 • 1 dzień urlopu okolicznościowego: ślub dziecka, zgon i pogrzeb siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka lub innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką

Dwudniowy urlop okolicznościowy można wykorzystać w częściach, jeśli dni urlopowe są związane z konkretnym wydarzeniem.

Urlop na żądanie pracownika tymczasowego

Warto pamiętać, że prawa urlopowe pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę tymczasową oprócz tzw. Ustawy APT reguluje również Kodeks pracy. W związku z tym, jeśli okres wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika jest równy lub dłuższy niż 6 miesięcy, pracownik zyskuje prawo do urlopu na żądanie w wymiarze maksymalnie 4 dni.

Czytaj więcej: Urlop na żądanie – najważniejsze informacje

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego

Jeśli pracownik nie wykorzysta przysługujących mu dni urlopowych w trakcie okresu zatrudnienia, przysługuje mu ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.

Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, kiedy pracownik zawiera kolejną umowę z tą samą agencją pracy tymczasowej, by świadczyć pracę na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika. Wtedy agencja pracy tymczasowej nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego (jeśli pracownik z pracodawcą postanowią o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w czasie pozostawania pracownika tymczasowego w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę).

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy ustala się poprzez pomnożenie wynagrodzenia za jedną godzinę wykonywania pracy tymczasowej przez liczbę godzin urlopu wypoczynkowego, za którą jest wypłacany ekwiwalent.

Przyjmuje się, że dla pracownika tymczasowego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy jeden dzień urlopu = 8 godzin, w niepełnym wymiarze czasu pracy jeden dzień urlopu = liczba godzin ustalona proporcjonalnie do tego wymiaru czasu pracy, biorąc za podstawę 8 godzin, przy czym niepełne godziny urlopu zaokrągla się w górę.

Czytaj więcej: Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

System dla agencji pracy tymczasowej

System HRappka automatyzuje wszystkie procesy związane z rekrutacją, zatrudnianiem i rozliczaniem pracownika tymczasowego. Posiada również funkcję portalu pracowniczego, który daje możliwość prostego i intuicyjnego wnioskowania o wszystkie typy urlopów. Zarejestruj się i testuj 14 dni za darmo.

Czytaj więcej: 

Zarządzanie procesami HR

 • Rekrutacja i onboarding
 • Legalizacja cudzoziemców
 • Ewidencja czasu pracy i wnioski urlopowe
 • Kadry i płace
TESTUJ BEZ OPŁAT

Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy, ale również okolicznościowy i na żądanie. Zasady nabywania i wykorzystywania urlopu wypoczynkowego przez pracownika tymczasowego reguluje Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. W przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie zatrudnienia pracownika wykonującego pracę tymczasową przysługuje mu ekwiwalent za urlop.