Projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach – legalizacja pobytu w Polsce

19 października 2021 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach. Minister spraw wewnętrznych i administracji chce usprawnić proces legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Ustawa zakłada uproszczenie postępowań administracyjnych, szczególnie w przypadku łączonych zezwoleń (jednolitych) na pobyt i pracę. Przepisy wejdą w życie po 14 dniach od momentu ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw. Przeczytaj o najważniejszych propozycjach rozwiązań.

Proponowane zmiany

Uproszczenia i zmiany dotyczące udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy:

  • rezygnacja z wymogu posiadania miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu (cudzoziemiec będzie mógł pracować w dowolnym wymiarze godzin i na podstawie dowolnej umowy – warunkiem będzie tylko otrzymywanie minimalnego wynagrodzenia za pracę)
  • jeżeli zajdzie potrzeba zmiany podmiotu powierzającego pracę to dostępny będzie nowy tryb dokonywania tej zmiany (lub w przypadku zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia)
  • rozszerzenie sytuacji, w których nie trzeba dokonywać zmian w zezwoleniu na pracę i pobyt
  • przyspieszenie procedury otrzymania zezwolenia na pobyt i pracę w przypadku wykonywania pracy o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki
  • wnioskowanie o pobyt i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji: pod uwagę brane będzie wynagrodzenie w roku poprzedzającym złożenie wniosku, a nie w roku poprzedzającym zawarcie umowy
  • maksymalny czas pracy sezonowej oraz tej wykonywanej na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, został wydłużony do 24 miesięcy
  • pracownicy wykonujący pracę o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki oczekiwać będą na zezwolenie w trybie przyspieszonym
  • ułatwienie wnioskowania o Kartę Polaka
  • jeżeli w dniu wejścia ustawy toczyć będą się postępowania o zezwolenie na pobyt i pracę, wszczęte przed 1 stycznia 2021 r., to procedura ta będzie toczyć się w trybie uproszczonym

Źródło: www.gov.pl

Testuj bez opłat moduł legalizacji zatrudnienia cudzoziemców >>

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


W życie wszedł projekt ustawy, która ma na celu usprawnić prowadzenie postępowań administracyjnych. Uproszczone zostaną procedury związane z wnioskowaniem o pobyt czasowy i pracę. Zezwolenia jednolite są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń. Jedną ze zmian jest możliwość otrzymania przyspieszonego zezwolenia przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę o szczególnym znaczeniu strategicznym dla Polski