Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach z dnia 17 grudnia 2021 r.

19 października 2021 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach. 17 grudnia tego samego roku zakończyły się prace nad ustawą, a prezydent Andrzej Duda podpisał ją 4 stycznia 2022 roku. Następnie 14.01.2022 roku ustawa ogłoszona została w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że przepisy wejdą w życie po 14 dniach, czyli 29.01.2022. Jakie są najważniejsze rozwiązania, które proponuje ustawa? Minister spraw wewnętrznych i administracji chce usprawnić proces legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa zakłada uproszczenie postępowań administracyjnych, w szczególności zezwoleń (jednolitych) na pobyt i pracę.

Testuj bez opłat moduł legalizacji zatrudnienia cudzoziemców >>

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, od 24.02.2022 obywateli tego kraju obowiązują nowe przepisy legalizacyjne. Aktualne informacje dostępne w artykule "Jak zatrudnić obywatela Ukrainy – nowa specustawa 12.03.2022".

Najważniejsze zmiany

Uproszczenia i zmiany dotyczące udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę:

 • rezygnacja z wymogu posiadania miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu (cudzoziemiec będzie mógł pracować w dowolnym wymiarze godzin i na podstawie dowolnej umowy – warunkiem będzie tylko otrzymywanie minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 3010 złotych brutto)
 • jeżeli zajdzie potrzeba zmiany podmiotu powierzającego pracę to dostępny będzie nowy tryb dokonywania tej zmiany (lub w przypadku zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia)
 • rozszerzenie sytuacji, w których nie trzeba dokonywać zmian w zezwoleniu na pracę i pobyt
 • przyspieszenie procedury otrzymania zezwolenia na pobyt i pracę w przypadku wykonywania pracy o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki

Pozostałe zmiany i uproszczenia:

 • wnioskowanie o pobyt i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji: pod uwagę brane będzie wynagrodzenie w roku poprzedzającym złożenie wniosku, a nie w roku poprzedzającym zawarcie umowy
 • maksymalny czas pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, został wydłużony do 24 miesięcy
 • uproszczenie postępowań w sprawie wydania zezwolenia cudzoziemcowi na pracę sezonową oraz zezwoleń na pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 • pracownicy wykonujący pracę o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki oczekiwać będą na zezwolenie w trybie przyspieszonym
 • jeden, stały termin załatwiania sprawy administracyjnej dotyczącej zezwolenia na pobyt czasowy (60 dni – I instancja i 90 dni – odwoływanie się)
 • skrócenie terminów wydawania decyzji w sprawie niektórych wiz krajowych (np. w celu odbycia studiów czy prowadzenia badań naukowych) do 30 dni
 • ułatwienie wnioskowania o Kartę Polaka
 • jeżeli w dniu wejścia ustawy toczyć będą się postępowania o zezwolenie na pobyt i pracę, wszczęte przed 1 stycznia 2021 r., to procedura ta będzie toczyć się w trybie uproszczony

Źródło: www.gov.pl

Tutaj do pobrania: Dziennik Ustaw – Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

System HRappka oczywiście na bieżąco zostanie dostosowany do wszystkich zmian!

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


W życie weszła ustawa, która zakłada usprawnienie postępowań dotyczących udzielania zezwoleń pobytowych oraz ułatwiających uzyskanie zezwolenia na pracę. Zezwolenia jednolite są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń. Jedną ze zmian jest możliwość otrzymania przyspieszonego zezwolenia przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę o szczególnym znaczeniu strategicznym dla Polski. Ułatwione również zostanie wydanie niektórych wiz krajowych. Ustawa odnosi się również do skrócenia długości trwania postępowań administracyjnych związanych z zezwoleniem na pobyt czasowy.