Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce

Zatrudnienie cudzoziemców jest możliwe jedynie w sytuacji gdy przebywają oni na terytorium Polski legalnie (patrz też legalizacja pracy). Przepisy dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców są szczególnie uciążliwe dla cudzoziemców niebędących obywatelami państw Unii Europejskiej,

Pobyt czasowy do 3 miesięcy

Obywatele Państw spoza Unii Europejskiej mogą przebywać w Polsce do 3 miesięcy na podstawie aktualnego dokumentu tożsamości. Jest nim ważny paszport i wiza, jeżeli jest ona wymagana. Ruch bezwizowy możliwy jest jedynie, gdy osoba posiada paszport biometryczny.

Pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy

Aby przebywać w Polsce powyżej 3 miesięcy cudzoziemiec musi otrzymać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Wymaga to uzasadnienia potrzeby przebywania na terytorium Polski. Jeżeli obcokrajowiec dostał pracę w Polsce to podstawą takiego uzasadnienia może być m.in:

 • zezwolenie na pracę w Polsce,
 • oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi,
 • prowadzenie w Polsce działalności gospodarczej, która przyczynia się do wzrostu miejsc pracy,
 • chęć kontynuowania nauki,
 • chęć czy wzięcia udziału w stażach finansowanych przez Unię Europejską.

Ponadto cudzoziemiec, który ubiega się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie, które uzasadnia:

 • podjęciem pracy,
 • prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • podjęciem studiów,

Cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na zamieszkanie, musi posiadać:

 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • regularne źródło dochodu,
 • środki finansowe pozwalające na pobyt na terytorium Polski,

Pobyt stały

Cudzoziemiec, który nie pochodzi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, musi otrzymać zezwolenia na osiedlenie się bądź zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich. Zezwolenia są wydawane na czas nieokreślony, a po uzyskaniu takich zezwolenie obcokrajowiec otrzymuje kartę pobytu. Legalizacja pobytu cudzoziemca odbywa się w urzędzie wojewódzkim.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich.

Aby uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich należy przebywać w Polsce nieprzerwanie 5 lat oraz posiadać stałe źródło dochodu i ubezpieczenie zdrowotne. Do tego okresu nie zalicza się przebywanie w Polsce:

 • w areszcie lub więzieniu,
 • w roli au pair (opiekunki na programie wymiany edukacyjno-kulturowej)
 • jako pracownik sezonowy, na podstawie wizy, która uprawnia do przyjazdu ze względów humanitarnych.

W przypadku przyjazdu na podstawie wizy studenckiej, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, do okresu nieprzerwanego pobytu cudzoziemca wlicza się jedynie połowa czasu pobytu. Ponadto, w przypadku gdy cudzoziemiec posiada zezwolenie na pobyt w jakimkolwiek kraju UE, to ma prawo uzyskać także zezwolenie na pobyt czasowy w każdym innym kraju Unii Europejskiej.

Zatrudnienie i legalizacja pracy cudzoziemców wiąże się ze skomplikowaną procedurą oczekiwania na stosowne zezwolenia. System HRappka zapewnia transparentność gromadzonych materiałów (skany karty pobytu, wizy, zezwolenia na pobyt tymczasowy lub pobyt stały.