Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce

Zatrudnienie cudzoziemców jest możliwe jedynie w sytuacji gdy przebywają oni w naszym kraju legalnie (patrz też legalizacja pracy). Przepisy naszego kraju są szczególnie zaostrzone w aspekcie pobytu w Polsce osób spoza Unii Europejskiej.

Do 3 miesięcy

Obywatele Państw spoza UE mogą przebywać w Polsce do 3 miesięcy jedynie na podstawie aktualnego dokumentu tożsamości. Jest nim ważny paszport i wiza, jeżeli jest ona wymagana. Ruch bezwizowy możliwy jest jedynie, gdy osoba posiada paszport biometryczny.

Powyżej 3 miesięcy

Aby przebywać w Polsce powyżej 3 miesięcy cudzoziemiec musi otrzymać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Wymaga to uzasadnienia potrzeby przebywania na terytorium naszego kraju. Jeżeli obcokrajowiec dostał pracę w Polsce to podstawą takiego uzasadnienia może być m.in:

 • zezwolenie na pracę w Polsce,
 • oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi,
 • prowadzenie w Polsce działalności gospodarczej, która przyczynia się do wzrostu miejsc pracy,
 • chęć kontynuowania nauki,
 • chęć czy wzięcia udziału w stażach finansowanych przez UE.

Ponadto cudzoziemiec, który ubiega się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie, które uzasadnia:

 • pracą,
 • działalnością gospodarczą,
 • studiowaniem,

musi posiadać:

 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • regularne źródło dochodu,
 • środki finansowe wystarczające na życie w naszym kraju.

Pobyt stały

Cudzoziemiec, który nie pochodzi z państwa członkowskiego UE musi otrzymać zezwolenia na osiedlenie się bądź zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich. Zezwolenia są wydawane na czas nieokreślony, a po uzyskaniu takich zezwolenie obcokrajowiec otrzymuje kartę pobytu.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich.

Aby uzyskać to zezwolenie należy przebywać w Polsce nieprzerwanie 5 lat oraz posiadać stałe źródło dochodu i ubezpieczenie zdrowotne. Do tego okresu nie zalicza się przebywanie w Polsce:

 • w areszcie lub więzieniu,
 • w roli au pair (opiekunki na programie wymiany edukacyjno-kulturowej)
 • jako pracownik sezonowy, na podstawie wizy, która uprawnia do przyjazdu ze względów humanitarnych.

W przypadku przyjazdu na podstawie wizy na studia, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, do okresu wlicza się jedynie połowa czasu pobytu. Ponadto, w przypadku gdy cudzoziemiec posiada zezwolenie na pobyt w jakimkolwiek kraju UE, to ma prawo uzyskać takie zezwolenie na pobyt czasowy w każdym innym kraju Unii Europejskiej.

Zatrudnianie i legalizacja pracy cudzoziemców wiąże się z wieloma formalnościami i pilnowaniem nie przekraczania ważnych terminów. Jak to wszystko uprościć? Wybrać odpowiedni system kadrowy i CRM dopasowany do zatrudniania obcokrajowców. Takim systemem jest HRappka.pl, w której szybko wygenerujesz i wyślesz zezwolenia na pracę czy oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Ponadto w HRappce stworzysz bazę pracowników, Klientów i kandydatów, do których prosto dodasz załączniki np. skan wizy, na podstawie której cudzoziemiec przebywa w Polsce. Co więcej, system pomoże Ci dopilnować nieprzekraczalnego okresu pracy obcokrajowców (180 dni w ciągu 6 miesięcy), czy ważności wiz i paszportów. Wypróbuj 14-dniowy okres próbny systemu HRappka i sprawdź jakie to proste.