Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi to inaczej uproszczona procedura zatrudniania osób z zagranicy. Przeznaczona jest dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Na podstawie tego oświadczenia obywatele tych krajów pracować mogą legalnie w Polsce przez maksymalnie 24 miesiące. Tyczy się to prac, które nie są zakwalifikowane jako sezonowe, na które trzeba uzyskać osobne zezwolenie o pracę typu S.

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, od 24.02.2022 obywateli tego kraju obowiązują nowe przepisy legalizacyjne. Aktualne informacje dostępne w artykule "Jak zatrudnić obywatela Ukrainy – nowa specustawa 12.03.2022".

Czym różni się oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy od standardowego zezwolenia o pracę?

Przede wszystkim, tak jak w np. przypadku zezwolenia o pracę typu Anie trzeba przeprowadzać testu rynku pracy. Znacznie to skraca procedurę legalizacji zatrudnienia cudzoziemca.

Test rynku pracy to nic innego jak weryfikacja lokalnego rynku pracy (czyli miejsca, gdzie siedzibę ma podmiot powierzający pracę). To sprawdzenie, czy w danym powiecie nie ma osób bezrobotnych, które mogłyby podjąć pracę, do której pracodawca zatrudnić chce obcokrajowca. Procedura odbywa się poprzez powiatowy urząd pracy.

Testuj bez opłat moduł legalizacji cudzoziemców >>

Procedura składania oświadczenia – krok po kroku

Złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy

Oświadczenie należy złożyć przed podjęciem pracy przez cudzoziemca. Legalna praca możliwa jest dopiero na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń. Każdy pracodawca zrobić to może w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla zameldowania lub siedziby firmy. Oświadczenie złożyć może pełnomocnik posiadający ze sobą oryginał pełnomocnictwa.

Niektóre powiaty zezwalają na składanie oświadczeń osobiście, inne preferują lub narzucają składanie aplikacji online przez portal www.praca.gov.pl. Informację na ten temat sprawdzić można na stronie internetowej każdego urzędu powiatowego.

Niezbędne dokumenty do złożenia oświadczenia:

 • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy (dwa różne wzory – dla osoby fizycznej i firmy oraz agencji pracy tymczasowej); tutaj możesz pobrać
 • zaświadczenie o niekaralności pracodawcy
 • potwierdzenie tożsamości (potwierdzona kopia dowodu osobistego, paszportu – jeśli pracodawcą jest osoba fizyczna, wpis do KRS – osoba prawna, KRUS – osoba prowadząca gospodarstwo rolne)
 • kopia dokumentu podróży cudzoziemca
 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych i dowód opłaty za pełnomocnictwo
 • dowód opłaty
 • dokumenty w języku obcym powinny zawierać tłumaczenie przysięgłe

Sprawdzanie poprawności złożonych dokumentów

W przypadku niejasności lub braków powiatowy urząd pracy wzywa podmiot powierzający pracę do uzupełnienia dokumentacji. Pracodawca może zostać również poproszony o wgląd w oryginały dokumentów. Procedura trwa 7 dni, jeżeli w tym czasie PUP nie otrzyma wyjaśnień, sprawa zostaje zamknięta i nierozpatrzona.

Wpis oświadczenia do ewidencji oświadczeń

Jeżeli wszystkie dokumenty się zgadzają i zostały zaakceptowane przez PUP, oświadczenie zostaje wpisane do ewidencji. Potwierdzeniem jest otrzymanie złożonego oświadczenia – wraz z pieczątką z urzędu. Odebrać należy je osobiście lub przez pełnomocnika.

Decyzja o wpisie podejmowana jest:

 • w ciągu 7 dni w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego
 • 30 dni – sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego
 • 2 miesiące w przypadku spraw bardzo skomplikowanych
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Zobowiązania po stronie pracodawcy

Podmiot powierzający wykonywanie pracy musi poinformować Powiatowy Urząd Pracy o:

 • podjęciu pracy przez cudzoziemca w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy
 • niepodjęciu pracy – w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji

Ponadto ma obowiązek zgłosić pracownika do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego i przekazać mu oryginał oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy (sobie powinien sporządzić kopię). Na tej podstawie cudzoziemiec może wystąpić o tytuł pobytowy, który pozwoli mu na pracę w Polsce.

Przed rozpoczęciem pracy, pracodawca zobowiązany jest zawrzeć z pracownikiem umowę. Najpopularniejsza z nich to umowa o pracę lub zlecenie. Tutaj możesz pobrać wzór dwujęzycznej umowy o pracę polsko-ukraińskiej a tutaj dwujęzycznej umowy zlecenie polsko-ukraińskiej. Umowa zawsze powinna zostać sporządzona w języku zrozumiałym dla cudzoziemca.

Zmiana pracodawcy

Jeżeli w trakcie pracy, pracownik chciałby zmienić pracodawcę, to powinien go o tym niezwłocznie poinformować oraz uzyskać nowe oświadczenie o powierzeniu pracy (od nowego pracodawcy). Zasada jest jasna: oświadczenie o powierzeniu pracy jest ważne jedynie u pracodawcy wskazanego w oświadczeniu.

Wyjątkiem są sytuacje:

 • gdy cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym do innego pracodawcy przez pracodawcę obecnego i warunki pracy (oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu) nie uległy zmianie – z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy
 • nastąpiło przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
 • podmiot powierzający pracę zmienił siedzibę lub nazwę

Generowanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy w systemie HRappka

HRappka pomoże Ci łatwo przeprowadzić cały proces legalizacji zatrudnienia cudzoziemców. Zobacz film instruktażowy, w którym pokazujemy jak łatwo stworzyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wysłać je na www.praca.gov.pl

Transkrypcja

Instrukcja integracji z praca.gov.pl znajduje się tutaj.

Aby wystawić oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, należy najpierw uzupełnić w systemie dane klienta u którego będzie pracował cudzoziemiec. W tym celu należy wejść w moduł Klienci, i na konkretnym kliencie uzupełnić dane potrzebne do wygenerowania oświadczenia – czyli nazwę, numer NIP, numer PKD, oraz adres. Jeżeli adres wykonywania pracy jest inny niż adres klienta, to można go dodać klikając w Dodaj adres.

Następnie należy uzupełnić dane stanowiska, na które chcemy zatrudnić obcokrajowca – ważne jest wybranie nazwy zawodu z rozwijalnej listy oraz wybór stawki pracownika. Gdy te informacje są uzupełnione możemy przejść do profilu pracownika, któremu chcemy wygenerować oświadczenie, czy zezwolenie. Uzupełnione powinny być dane osobowe pracownika oraz numery dokumentów, które potrzebne są na wniosku o zezwolenie czy oświadczenie. Na profilu pracownika należy również dodać załączniki, które będziemy chcieli załączyć do wniosku. Najcześciej jest to skan paszportu oraz potwierdzenie zapłaty. Gdy te informacje są uzupełnione, należy przejść do zakładki Zezwolenia, a następnie wybrać Dodaj zezwolenie i wybrać Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Następnie należy uzupełnić dane zezwolenia. System automatycznie nalicza 180 dni od daty od, czyli daty rozpoczęcia zezwolenia. Ilość dni można dowolnie modyfikować. Następnie należy uzupełnić dane oświadczenia. Jeżeli posiadamy zapisany szablon z danymi możemy go teraz otworzyć. Jeżeli nie, zapisanie szablonu będzie możliwe każdorazowo podczas końcowego zapisu oświadczenia. Następnie uzupełniamy podstawowe informacje o oświadczeniu. Większość danych zostanie pobrana na podstawie danych z klienta, który jest pracodawcą użytkownikiem, wybranego stanowiska oraz danych pracownika W zakładce załączniki należy wybrać załączniki do oświadczenia. Następnie możemy zapisać oświadczenie oraz wysłać je do praca.gov.pl. Jeżeli mamy w ustawieniach własnych uzupełnione dane integracji z praca.gov.pl, to klikniecie Zapisz na praca.gov.pl spowoduje zapisanie wniosku wraz z załącznikami w zakładce Sprawy w sekcji Dokumenty robocze. Z tego poziomu jest możliwość m.in. podejrzenia wniosku, wysłania go do urzędu, czy edycji.

Zatrudniaj osoby z zagranicy jeszcze szybciej i łatwiej!

 • Generowanie zezwoleń o pracę
 • Prowadzenie kartoteki pracowników
 • Ostrzeżenia i przypomienia

Testuj 14 dni bez opłat!

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.