Jak obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny?

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z reguły powinny pracować nie więcej niż 8 godzin dziennie oraz 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Natomiast przedłużony dobowy wymiar czasu pracy to najczęściej 12 godzin.

Praca, która świadczona jest ponad obowiązującą pracownika normę czasu pracy, definiowana jest jako praca w godzinach nadliczbowych (Kodeks pracy art.151). Należy się za nią normalne wynagrodzenie plus dodatek za nadgodziny. Wysokość dodatku za nadgodziny zależy od tego, w jaki dzień/dni przypadała praca ponad normę.

Pobierz paczkę dokumentów potrzebnych do zatrudnienia pracownika

Na podany adres email wyślemy Ci dokumenty potrzebne do zatrudnienia pracownika w edytowalnym formacie .doc

Kiedy praca w nadgodzinach jest możliwa?

Kodeks pracy przewiduje dwie możliwości pracy po godzinach:

 • w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii
 • w przypadku wystąpienia szczególnych potrzeb pracodawcy

Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych

Pracownik pracujący ponad przyjętą normę czasu (wynikającą z obowiązującego pracownika systemu czasu pracy) ma prawo do rekompensaty w formie:

 1. Czasu wolnego
  • jeżeli pracownik zawnioskował o taką formę rekompensaty, to należy mu się tyle czasu wolnego, ile wynosiły nadgodziny (1:1)
  • jeżeli pracodawca wyszedł z taką inicjatywą, to czas wolny powinien wynosić 150% wymiaru nadgodzin (1:1,5)
 2. Wynagrodzenia, jeśli nadgodzin nie da się rozliczyć czasem wolnym
  • w skład wynagrodzenia wchodzi podstawa, czy normalne wynagrodzenie za nadgodziny plus 100% lub 50% wynagrodzenia (w zależności od tego, w jaki dzień wystąpiła praca w nadgodzinach)

Normalne wynagrodzenie za nadgodziny

W skład normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe wchodzi:

 • wynagrodzenie zasadnicze (wynikające z osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną)
 • inne składniki wynagrodzenia, takie jak stała premia, dodatek funkcyjny, dodatek za pracę w porze nocnej i inne

W jaki sposób ustalić wysokość normalnego wynagrodzenia za 1 godzinę nadliczbową?

 1. W pierwszym kroku należy zsumować stałe składniki wynagrodzenia z miesiąca, w którym wystąpiły nadgodziny
 2. Następnie należy podzielić tę kwotę przez wymiar czasu pracy w tym okresie

Pracownik otrzymuje stałe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 5000 złotych. Oprócz tego dostaje również dodatek specjalny w wysokości 250 zł. Pracuje w podstawowym systemie czasu pracy – 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu.

W maju 2022 roku do przepracowania było 168 godzin. Pracownik kończył ważny projekt i dwa razy został po pracy – po 2 godziny.

Ile wynosi normalne wynagrodzenie za 4 godziny nadliczbowe?

(5000 zł + 250 zł ) : 168 = 31,25 zł (kwota za 1 godzinę nadliczbową)

31,25 zł x 4 = 125 zł – podstawa do obliczenia dodatku za godziny nadliczbowe

Dodatek za nadgodziny

Dodatek za nadgodziny przysługuje w wysokości 100% wynagrodzenia za pracę, w przypadku pracy w nocy, niedziele i święta (które nie są dla pracownika dniami pracy) oraz w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi (za pracę w święto lub niedzielę).

W każdy inny dzień dodatek wynosi 50% wynagrodzenia za pracę.

Oznacza to, że pracownik za pracę w godzinach nadliczbowych otrzymuje swoje standardowe wynagrodzenie plus dodatek za nadgodziny (100 lub 50%).

Bazując na powyższym przykładzie: mamy pracownika, który pracował przez dwa dni po 10 godzin. Były to normalne dni pracy, dlatego pracownikowi należy się 50% dodatku za nadgodziny.

Pracownik powinien otrzymać za 4 dodatkowe godziny pracy normalne wynagrodzenie (125 zł) + dodatek (50% z 125 zł = 62,50 zł), czyli 187,50 zł.

Czytaj więcej:

Wypłata dodatku za nadgodziny

Ustalenie, czy pracownik przekroczył tygodniową normę czasu pracy, następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego. W przypadku okresu rozliczeniowego kilkumiesięcznego może dojść do sytuacji, że dodatek za nadgodziny wypłacony zostanie w innym miesiącu, niż wystąpiły nadgodziny.

Limit nadgodzin w 2024 roku – maksymalna liczba nadgodzin

Zgodnie z Kodeksem pracy, maksymalna liczba nadgodzin ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy nie może przekroczyć 150 godzin w ciągu roku. Pracodawca może jednak ustalić inną liczbę nadgodzin niż wynika to z Kodeksu pracy. Wyższy lub niższy limit może wynikać z:

 • regulaminu pracy
 • układu zbiorowego pracy
 • umowy o pracę

Przy ustalaniu rocznego limitu nadgodzin (innego niż ustawowy) należy wziąć pod uwagę pewne ograniczenia:

 • pracownikowi należy się co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie (art. 132 § 1 Kodeksu pracy)
 • limit pracy w nadgodzinach musi zostać pomniejszony o przysługujący pracownikowi urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 lub 26 dni
 • maksymalna liczba nadgodzin w tygodniu wynosi przeciętnie 8 godzin (art. 131 § 1 KP mówi o tym, że tygodniowy czas pracy, włącznie z nadgodzinami, nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym)

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, roczny limit nadgodzin pracownika zatrudnionego na pełny etat wynosi 376 godzin (jeśli pracownikowi przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego) lub 384 godziny (jeśli pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego). Jest to stanowisko Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Policz liczbę przepracowanych godzin nadliczbowych w systemie HRappka

Rozliczenia pracowników oraz wyliczanie tego, jaka jest liczba przepracowanych godzin nadliczbowych w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie musi być skomplikowane. Program kadrowo-płacowy HRappka automatycznie obliczy wynagrodzenie pracownika wynikające z rozkładu czasu pracy w danym miesiącu – wraz ze wszystkimi dodatkami.

W systemie kadrowo-płacowym HRappka wystawisz pracownikom umowy, wygenerujesz listy płac, paski wynagrodzeń oraz wyślesz paczki przelewów.

Czytaj więcej:

Zarządzanie procesami HR

 • Przejrzyste profile pracowników
 • Generowanie umów i dokumentów
 • Ewidencja czasu pracy
 • Elektroniczne wnioski urlopowe
 • Rozliczanie pracowników
 • i wiele więcej!
TESTUJ BEZ OPŁAT

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Dodatek za nadgodziny (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe) oblicza się biorąc po uwagę wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania stawką godzinową lub miesięczną. Za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających na dzień wolny od pracy i święta, należy się pracownikowi dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia (oprócz normalnego wynagrodzenia) a za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu – 50%. Wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych może wyjść od pracodawcy lub pracownika. Nadgodziny w wysokości 100% wynagrodzenia potocznie nazywa się setkami, a nadgodziny w wysokości 50% wynagrodzenia – pięćdziesiątkami. Z artykułu dowiesz się jak obliczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe – jak obliczyć setki i jak obliczyć pięćdziesiątki.