Zatrudnianie uczniów na okres wakacji. O czym należy pamiętać?

Okres wakacyjny charakteryzuje się wzmożonym zapotrzebowaniem na pracowników. W wielu branżach brakuje pracowników sezonowych. Szczególnie mocno brakiem pracowników dotknięte zostały branże takie jak rolnictwo, budownictwo czy sektor sektor HoReCa (ang. Hotel, Restaurant, Catering).

Związane jest to przede wszystkim z Epidemią COVID-19.

Najnowsze przepisy związane z 10-dniową kwarantanną po przyjeździe do Polski spoza strefy Schengen i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dodatkowo utrudniają zatrudnianie pracowników np. z Ukrainy.W związku z tym w wielu branżach intensywniej niż zazwyczaj rozpoczęto rekrutację osób młodocianych. O czym przedsiębiorcy powinni pamiętać planując zatrudnianie młodocianych? Sprawdźmy!

Pracownik młodociany, czyli kto?

Według kodeksu pracy pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła już 15 lat i nie przekroczyła 18 lat*. Czy minimalny wiek, to jedyne kryterium, na które należy zwrócić uwagę? Oczywiście, nie. Dodatkowo na zasadach zatrudniania pracownika młodocianego, możemy zatrudnić osoby młodociane, które:

 • mają ukończoną co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową,
 • przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca, którą będą wykonywać w naszej firmie nie zagraża ich zdrowiu.

Ważne! Przepisy zabraniają zatrudniać osoby młodociane poniżej 15 roku życia, przy czym istnieją pewne wyjątki np. możemy zatrudnić osobę młodocianą w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.

*  Osoba, która ukończyła 18 lat w trakcie nauki w ośmioletniej szkole podstawowej, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych, ale tylko w roku kalendarzowym, w którym ukończyła naukę w tej szkole.

Każdy pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji pracowników młodocianych. Dużym ułatwieniem dla każdej organizacji jest posiadanie odpowiedniego programu kadrowo płacowego, z przejrzystą bazą pracowników, która pozwoli na szybkie wyszukiwanie i segregowanie pracowników. Na przykład dzięki wykorzystaniu tagów, które pozwolą skutecznie wyfiltrować wszystkich młodocianych pracowników zatrudnionych w firmie.

Dowiedz się więcej:

Na jakich warunkach możemy zatrudniać pracowników młodocianych?

Przede wszystkim pracownik młodociany może być zatrudniony jedynie przy wykonywaniu lekkich prac. Praca lekka w żadnym wypadku nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie może utrudniać jej wypełniania obowiązku szkolnego. Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza medycyny pracy, po zatwierdzeniu przez właściwego inspektora pracy.

Co to oznacza dla nas w praktyce?

Pracownik młodociany może wykonywać zadania takie jak:

 • proste prace biurowe, takie jak segregacja dokumentów, obsługa urządzeń biurowych,
 • lekkie prace fizyczne, takie jak sprzątanie,
 • zbieranie owoców.

Czego pracownik młodociany nie może robić?

Bardzo często z powodu niewiedzy, pracodawcy zlecają wykonywanie prac wzbronionych młodocianym, należą do nich:

 • prace wiążące się z nadmiernym wysiłkiem fizycznym i wymuszoną pozycją ciała np. naprawy mechaniczne,
 • serwowanie napojów alkoholowych, mimo teoretycznie lekkiego charakteru pracy,
 • prace w fabrykach, jeśli wiąże się to z narażeniem na szkodliwe działanie czynników chemicznych lub powoduje zagrożenia wypadkowe.

Pracodawca ma obowiązek zapoznania pracownika młodocianego z wykazem prac lekkich.

Jaką umowę możemy zawrzeć z osobą młodocianą?

Przy zatrudnieniu osoby młodocianej dopuszczalne są następujące formy zatrudnienia:

 • umowa o pracę na czas określony,
 • umowa z agencją pracy tymczasowej,

Dodatkowo, istnieje możliwość zatrudnienia pracownika małoletniego w oparciu o:

 • umowę zlecenia,
 • umowę o dzieło.

Przy czym w przypadku zawierania umów cywilno-prawnych konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku pracownika małoletniego, który jest uczniem, to nie podlega on obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu. W przypadku, gdy nie jest uczniem to podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu i ewentualnie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Jaki wymiar czasu pracy młodocianego dopuszcza Kodeks Pracy?

W trakcie roku szkolnego młodociany pracownik, nie może pracować więcej niż 12 godzin. W dni nauki, maksymalny czas pracy może wynosić 2 godziny. Natomiast w okresie wakacji, pracownik młodociany może pracować maksymalnie 7 godzin dziennie (35 godzin w tygodniu). Przy czym pracownik młodociany, który nie ukończył jeszcze 16 lat, może pracować maksymalnie 30 godzin. Dodatkowo, jeśli czas pracy wynosi więcej niż 4,5h dziennie, pracownikowi młodocianemu przysługuje 30 minutowa przerwa. Co więcej, ograniczony wymiar pracy obowiązuje niezależnie od liczby pracodawców u których zatrudniony jest młodociany. W związku z tym, pracodawca ma obowiązek uzyskania oświadczenia o zatrudnieniu albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy.

A co z urlopem?

Po upływie 6 miesięcy młodocianemu pracownikowi przysługuje 12 dni urlopu. Po upływie kolejnych 6 miesięcy młodocianemu pracownikowi przysługują dodatkowe 26 dni urlopu, co w pierwszym roku pracy daje aż 32 dni urlopu.W każdym kolejnym roku, aż do osiągnięcia 18 roku życia młodocianemu pracownikowi przysługuje 26 dni urlopu. Natomiast w roku, gdy osiągnął 18 lat liczba dni redukuje się do 20.

Jak ustalić wynagrodzenie pracownika młodocianego?

Wynagrodzenie pracownika młodocianego, zatrudnionego na umowę o pracę nie może być niższe niż ustawowe wynagrodzenie minimalne.  Oczywiście, przy uwzględnieniu proporcji wynagrodzenia do wymiaru etatu. W 2021 minimalne wynagrodzenie za pracę na pełen etat wynosi 2800 zł brutto. W przypadku stawki godzinowej kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 18,30 zł brutto. Podsumowując, zatrudnienie pracowników młodocianych do wykonywania określonej pracy niesie za sobą zarówno korzyści, jak i obowiązki. Przy czym korzyści jest zdecydowanie więcej.

Talenty, które wracają

Zatrudniając osoby młodociane, warto poświęcić uwagę na badanie poziomu ich satysfakcji zarówno z procesu rekrutacyjnego, jak i zatrudnienia. Stwarzając ciekawe akcje rekrutacyjne, a następnie komfortowe warunki pracy z pewnością rozpoczniemy proces budowania wizerunku naszej marki w ich oczach. Dzięki temu osoby, które pracowały w naszej firmie w okresie wakacyjnym, rozważą naszą firmę w przyszłości. To natomiast ułatwi nam pozyskiwanie nowych talentów do naszej organizacji.

Rozważając zatrudnianie pracowników młodocianych warto odpowiednio przygotować zakładkę kariera na swojej stronie internetowej. Dodatkowo, osoby młode chętnie dzielą się opinią o swoich doświadczeniach w mediach społecznościowych i w nich szukają ofert pracy, dlatego to nam jako pracodawcy powinno zależeć o jak najlepszych wzmiankach o nas. W związku z powyższym, warto rozważyć zatrudnienie młodocianych już dziś 🙂