Aneks do umowy o pracę wzór 2023

Aneks do umowy o pracę to inaczej zmiana warunków zatrudnienia, czyli wcześniej zawartej umowy o pracę. Postanowienia umowy mogą zawsze zostać zmienione, jednak należy pamiętać, że dokument ten jest wynikiem porozumienia obu stron. Oznacza to, że popisany musi zostać przez obie strony.

Pracownik bądź pracodawca nie musi przychylać się do proponowanych zmian, w takim wypadku obowiązuje wciąż pierwotnie zawarta umowa o pracę. Aneks do umowy o pracę może zostać podpisany również w trakcie okresu ochronnego i może obejmować np. zmianę wysokości wynagrodzenia, zmianę stanowiska lub wymiaru etatu.

Jakie dane powinna zawierać umowa o pracę?

Mówiąc o aneksie do umowy o pracę należy również wspomnieć o tym, jakie dane muszą znaleźć się w samej umowie o pracę:

 • strony umowy (dane pracodawcy i pracownika)
 • miejsce i czas zawarcia umowy
 • określenie rodzaju umowy (na czas próbny, czas określony, nieokreślony)
 • stanowisko i miejsce wykonywania pracy
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy
 • termin rozpoczęcia pracy
 • podpisy obu stron

Czytaj więcej: Umowa o pracę – wzór 2023

Aneks do umowy o pracę – co powinien zawierać?

Nie ma jednego obowiązującego wzoru aneksu do umowy o pracę, natomiast powinien on zawierać takie elementy jak:

 • data podpisania umowy oraz miejsce zawarcia umowy

 • oznaczenie dokumentu, czyli tytuł „Aneks do umowy o pracę"

 • strony umowy – dane pracownika i pracodawcy (pieczęć nagłówkowa pracodawcy)

 • określenie umowy, której dotyczy aneks oraz informacja o tym, od kiedy będzie on obowiązywać

 • informacja na temat wprowadzanych zmian (np. zmiana wynagrodzenia)

 • zaznaczenie, że pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie

 • podpis pracownika oraz podpis pracodawcy

Pobierz wzór aneksu do umowy o pracę

Na podany adres email wyślemy Ci wzór aneksu do umowy o pracę w edytowalnym formacie .doc.

Jakie postanowienia umowy mogą zostać aneksowane?

Nowe warunki umowy mogą dotyczyć dowolnych obszarów, warunkiem podpisania aneksu jest zgodne oświadczenie woli. Aneks do umowy o pracę wymaga formy pisemnej i musi zostać podpisany przez obie strony.

Za pomocą aneksu możemy podpisać porozumienie zmieniające np.

 • wynagrodzenie pracownika

 • stanowisko

 • wymiar etatu (wymiar czasu pracy)

Należy pamiętać, że nie wolno aneksować obowiązków, które niezgodne są z obowiązującymi przepisami oraz zabierać pracownikom uprawnień wynikających z przepisów prawa pracy (np. skrócić okresu wypowiedzenia). Pracodawca nie może również ustalić wynagrodzenia na poziomie niższym niż krajowe.

Zmiana wynagrodzenia minimalnego

Jeżeli w trakcie trwania umowy o pracę następuje zmiana wynagrodzenia minimalnego, niekiedy wymagany jest aneks do umowy. Mowa tu o przypadku, w którym na umowie o pracę podana jest konkretna kwota wynagrodzenia (i równa jest minimalnej). Natomiast, jeżeli w umowie widnieje zapis „wynagrodzenie minimalne", nie ma konieczności sporządzania aneksu.

Aneks do umowy – zmiana stanowiska

W przypadku zmiany stanowiska pracy należy podpisać aneks do umowy. Nie jest to wymagane, jeżeli:

 • zmiana stanowiska wynika ze szczególnych potrzeb pracodawcy

 • zmiana nie jest dłuższa niż 3 miesiące

 • pracownik otrzymuje wynagrodzenie brutto w takiej samej kwocie lub wyższej

 • zmiana stanowiska odpowiada kwalifikacjom pracownika

Przykład aneksu do umowy o pracę

………………………………………………… 

………………………………………………..r

(pieczątka firmowa pracodawcy) 

(miejscowość i data)

(Wzór aneksu do umowy o pracę)

Aneks nr …………………………………………………

(numer aneksu)

z dnia …………………………………………………

(data sporządzenia aneksu) 

do umowy o pracę …………………………………………………

(numer umowy i data jej zawarcia)

zawartej między………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę)

a ………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania)

1.  Strony postanawiają, że od dnia …………………..r. ulegają zmianie następujące warunki umowy o pracę…………..……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

(tu powinny zostać wpisane nowe warunki umowy)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

3. Aneks sporządzono w ………………………. jednobrzmiących egzemplarzach, po …………………. dla każdej ze stron.

………………………………………………… 

…………………………………………………

(data i podpis pracownika) 

(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę)

Aneks do umowy o pracę w systemie HRappka

W naszym programie kadrowo-płacowym podpiszesz każdy rodzaj umowy (także umowę o pracę) oraz bez problemu dodasz aneks do umowy.

Co więcej, przeprowadzisz ewidencję czasu pracy pracowników, skontrolujesz ich czas pracy oraz na tej podstawie rozliczysz ich.

Testuj za darmo progam, w którym przeprowadzisz cały cykl życia pracownika

Czytaj więcej:

System kadrowo-płacowy

 • E-dokumentacja pracownicza i umowy
 • Deklaracje ZUS/US/PPK
 • Zezwolenia i legalizacja cudzoziemców
 • Ewidencja czasu pracy
TESTUJ BEZ OPŁAT

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Aby uniknąć konieczności podpisania umowy po raz kolejny, pracodawca może zmienić warunki zatrudnienia podpisując z pracownikiem aneks do umowy o pracę. W aneksie powinny znaleźć się informacje o zmianach w treści umowy o pracę zawartej w danym dniu, o tym, że strony zgodnie ustalają, że od konkretnego dnia będą obowiązywały następujące warunki (należy wymienić) oraz wskazanie umowy, której dotyczy aneks.